554/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 554/2004 Sb.
Částka 189
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2004
Rozeslán dne 9. 11. 2004
Platnost od 9. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 513/1991 Sb., 337/1992 Sb., 358/1992 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
 4. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
 5. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33b, §476d, §477 (změny),
  • v části sedmé se vkládá nová hlava čtvrtá "SPRÁVCE DĚDICTVÍ" (§480a až §480e) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3a) a 3b); dosavadní hlavy čtvrtá a pátá se označují jako hlavy pátá a šestá.
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §175c včetně poznámky pod čarou č. 67a) - nové znění,
  • §175d, §175e (změny),
  • §175f včetně poznámky pod čarou č. 67b) - nové znění,
  • §175r a §175s - nové znění,
  • §268, §274, §374a (změny).
 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • §12 - nové znění,
  • §13, §24 (změny),
  • nad ustanovení §35a se vkládá nadpis, který zní:
   "Centrální evidence závětí".
  • §35a - nové znění,
  • §70 - nové znění,
  • §83, §90, §91, §100, §101 (změny).
 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §14, §15, §21, §27a, §30, §57, §64, §66a (změny),
  • §67a - nové znění,
  • §69b, §120, §125, §127, §148, §153a, §153c, §153d, §161a, §161f, §183a, §183b, §186c, §187, §200, §201, §204, §206, §216c, §220e, §220p, §220s, §263 (změny),
  • vkládá se nový §369a včetně poznámky pod čarou č. 4),
  • §445 (změny),
  • vkládá se nový §662a,
  • §667, §709, §710 (změny),
  • vkládá se nový §715a,
  • §719a - nové znění,
  • vkládá se nový §719b.
 • Změna v §24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná ustanovení - Čl. VI

 1. Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Ustanovení §369a obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, se nepoužije na vztahy založené smlouvami uzavřenými přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Podle dosavadních právních předpisů se posuzuje zánik prokury podle §14 obchodního zákoníku, obchodní plné moci podle §15 obchodního zákoníku a plné moci k nakládání s peněžními prostředky na účtu podle §710 obchodního zákoníku, udělených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže zmocnitel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona písemným právním úkonem s úředně ověřeným podpisem prohlásí, že
  1. jím udělená prokura nebo obchodní plná moc nezanikají po jeho smrti; v případě prokury je prokurista povinen postupovat obdobně podle §14 odst. 7 obchodního zákoníku a osoba zmocněná obchodní plnou mocí postupovat obdobně podle §15 odst. 3 obchodního zákoníku,
  2. jím udělená plná moc k nakládání s peněžními prostředky na jeho účtu nezaniká po jeho smrti; je-li prohlášení majitele účtu učiněno před bankou, úřední ověření podpisu se nevyžaduje.
 4. Pokud došlo k obnovení účasti společníka ve společnosti podle ustanovení §148 odst. 4 obchodního zákoníku přede dnem účinnosti tohoto zákona, a pokud společníkovi v důsledku toho vznikl závazek nahradit společnosti vypořádací podíl a společník tento vypořádací podíl společnosti nenahradí do dvou měsíců od účinnosti tohoto zákona, jeho účast ve společnosti zanikne.

Účinnost změn 1.1.2005.