99/2004 Sb. - Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
ikona P
Číslo předpisu 99/2004 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 2. 2004
Rozeslán dne 5. 3. 2004
Platnost od 5. 3. 2004
Účinnost od 1. 4. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 6 odst. 3 písm. b) bodu 3 a § 26 až 29 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 238/1999 Sb., 132/2000 Sb., 320/2002 Sb.
Ruší předpis 102/1963 Sb., 103/1963 Sb., 189/2000 Sb., 410/2000 Sb., 296/2001 Sb.
Novelizován předpisem 444/2005 Sb., 267/2006 Sb., 218/2007 Sb., 124/2008 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 282/2009 Sb., 104/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb., 237/2012 Sb., 463/2012 Sb., 501/2012 Sb., 182/2014 Sb., 204/2015 Sb., 205/2015 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb., 277/2019 Sb., 261/2021 Sb., 364/2021 Sb., 177/2022 Sb., 346/2023 Sb.
Prováděn předpisem 197/2004 Sb., 145/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a životního prostředí,
b) rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybářských revírů a jejich ochranu,
c) výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při výkonu rybářského práva,
d) evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,
e) ustanovení, zánik, pravomoci a odpovědnost rybářské stráže,
f) výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě a sankce za neplnění nebo porušení stanovených povinností,
g) podíl státu na úhradě nákladů na opatření přijatých ve veřejném zájmu,
h) ochranu mořských rybolovných zdrojů.
(2) Tímto zákonem není dotčena ochrana ryb a vodních organizmů při nakládání s vodami podle zvláštních právních předpisů.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení §6 odst. 3 písm. b) bodu 3 a §26 až §29, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Změny dalších předpisů:

  • Změna zákona č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), kde se část třetí (změna zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství) zrušuje.
  • Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třicátá devátá (změna zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství) zrušuje.
  • Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část sedmdesátá šestá (změna zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství) zrušuje.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství.
  2. Zákon č. 410/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Vyhláška č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství.
  4. Vyhláška č. 189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže.
  5. Vyhláška č. 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.