237/2004 Sb. - Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/92 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 237/2004 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 4. 2004
Rozeslán dne 23. 4. 2004
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části devatenácté článku XIX bodu 2 nabývá účinnosti dnem 23.4.2004 a ustanovení části třicáté první čl. XXXI nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 337/1992 Sb., 338/1992 Sb., 358/1992 Sb., 196/1993 Sb., 42/1994 Sb., 136/1994 Sb., 117/1995 Sb., 85/1996 Sb., 151/1997 Sb., 129/1999 Sb., 17/2000 Sb., 22/2000 Sb., 100/2000 Sb., 241/2000 Sb., 256/2000 Sb., 56/2001 Sb., 141/2001 Sb., 262/2001 Sb., 477/2001 Sb., 150/2002 Sb., 276/2002 Sb., 320/2002 Sb., 575/2002 Sb., 322/2003 Sb., 353/2003 Sb., 437/2003 Sb., 438/2003 Sb.
Ruší předpis 255/2002 Sb.
Novelizován předpisem 238/2004 Sb., 281/2009 Sb., 10/2010 Sb.
Anotace

Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Změny zákonů:

 • Změna v §33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 196/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
  Změny v ustanoveních:
  • Článek I se zrušuje.
  • V článku III se body 1 až 7 a 9 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 8.
  • Článek IV se zrušuje.
 • Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, kde se §50 včetně poznámky pod čarou č. 25c) zrušuje.
 • Změna zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, kde se část čtvrtá (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, kde se část devátá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a) zrušuje.
 • Změna zákona č. 129/1999 Sb., kde se článek II (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) zrušuje.
 • Změna zákona č. 17/2000 Sb., kde se část první (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) včetně nadpisu a poznámek pod čarou zrušuje.
 • Změna zákona č. 22/2000 Sb., kde se část třetí (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 100/2000 Sb., kde se část druhá (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, kde se část sedmá (§21) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39a) zrušuje.
 • Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třetí (§31) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48i) zrušuje.
 • Změna zákona č. 141/2001 Sb., kde se část třetí (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 262/2001 Sb., kde se části druhá a třetí (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a změna zákona č. 17/2000 Sb.) včetně nadpisů zrušují.
 • Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), kde se část pátá (§55) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Změna zákona č. 276/2002 Sb., kde se část druhá (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část patnáctá (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 575/2002 Sb., kde se část druhá (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Část první se zrušuje s výjimkou článku II bodu 9.
  • bod 2. Článek II bod 9 se zrušuje - účinnost změn dnem vyhlášení (23.4.2004).
 • Změna v §106 a v §108 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §23a včetně poznámky pod čarou č. 10a).
 • Změna v §137, 140 a §151a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35, §57 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §151 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 437/2003 Sb., kde se část pátá (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) zrušuje.
 • Změna zákona č. 438/2003 Sb., kde se část šestá (změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) zrušuje.
 • Změna v §32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §13 až §15, §19 až §22, §24, §25, §32, §33, §36, §37, §44 až §46, §48, §49, §53, §56 (změny),
  • vkládá se nový §57a "Daňové přiznání k dani z minerálních olejů a splatnost této daně",
  • §59, §73, §76, §79, §82 (změny),
  • vkládá se nový §98a "Daňové přiznání k dani z vína a splatnost této daně",
  • §99 - nové znění,
  • §100 - nové znění,
  • §104, §110, §119 (změny),
  • §134 - nové znění,
  • §135 - nové znění,
  • vkládá se nový §135a,
  • v §140 odst. 10 se slova "30. září 2004" nahrazují slovy "30. června 2005".
 • Změna v §6 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů s účinností dnem 1.1.2005, kde se na konci odstavce doplňuje věta "Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, na kterou bylo vydáno stavební povolení, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud stavební povolení pozbude platnosti.".

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se zákon č. 255/2002 Sb.
, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části devatenácté článku XIX bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a části třicáté první čl. XXXI, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.