267/2006 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
ikona P
Číslo předpisu 267/2006 Sb.
Částka 85
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 7. 6. 2006
Platnost od 7. 6. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení části deváté čl. IX bodu 4 a části třicáté čl. XXX nabývají účinnosti dne 1.7.2006.
Platnost do 30. 9. 2015
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 99/1963 Sb., 20/1966 Sb., 2/1969 Sb., 133/1985 Sb., 283/1991 Sb., 553/1991 Sb., 582/1991 Sb., 114/1992 Sb., 337/1992 Sb., 555/1992 Sb., 586/1992 Sb., 13/1993 Sb., 154/1994 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 289/1995 Sb., 252/1997 Sb., 169/1999 Sb., 222/1999 Sb., 353/1999 Sb., 101/2000 Sb., 218/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 449/2001 Sb., 6/2002 Sb., 150/2002 Sb., 99/2004 Sb.
Novelizován předpisem 218/2007 Sb., 261/2007 Sb., 26/2008 Sb., 88/2008 Sb., 274/2008 Sb., 306/2008 Sb., 479/2008 Sb., 41/2009 Sb., 281/2009 Sb., 282/2009 Sb., 375/2011 Sb., 463/2012 Sb., 182/2014 Sb., 242/2016 Sb.
Zrušen předpisem 205/2015 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů souvisejících s přijetím zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
Změny:

 • Změna v §9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 odst. 1 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 a §11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §67b odst. 10 písm. j) zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §279, §336c, §337c a §338ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6, §7, §36 (změny),
  • vkládá nový §80a.
 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §147, §147a a §148 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16, §25 (změny),
  • bod 4. - změny s účinností od 1.7.2006
   • vkládá nový §82a včetně poznámek pod čarou č. 35a a 35b,
  • §107 (změny).
 • Změna v §5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7, §31 a §60 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §84 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
 • Změna v §39 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.
 • Změna v §45 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.
 • Změna v §49 odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
 • Změna v §80 a §81 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §60 a §62 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §39a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 • Změna v §18 odst. 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
 • Změna v §81b odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Změna v §16 odst. 1 větě třetí zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 • Změna v §23 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
 • Změna v §24 odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
 • Změna v §17 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
 • Změna v §36 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
 • Změna v §30 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9a - nové znění,
  • §10 (změny).

Čl. XXX

 • Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.7.2006.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §17 (změny),
  • vkládá se nový §34d "Elektronické poskytování informací" včetně nadpisu.
 • Změna v §2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodné ustanovení - Čl. XXXII
Rozsah a výše náhrady újmy na zdraví nebo smrti vzniklé před 1. lednem 2008, která nebyla do dne 31. prosince 2007 vyplacena, se v případech upravených ustanoveními zákonů, které se mění v článcích XVI až XXVIII tohoto zákona, posuzují i po 31. prosinci 2007 obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů zaměstnanců platných ke dni 31. prosince 2007.

Účinnost změn dnem 1.1.2008, s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1.7.2006, a části třicáté čl. XXX, který nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.7.2006).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.