296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
ikona P
Číslo předpisu 296/2007 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 10. 2007
Rozeslán dne 29. 11. 2007
Platnost od 29. 11. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. XXXVI bodu 5 a ustanovení čl. LV nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.
Opraven předpisem REG 08009001
Novelizuje předpis 191/1950 Sb., 140/1961 Sb., 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 283/1991 Sb., 424/1991 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 551/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 229/1992 Sb., 265/1992 Sb., 280/1992 Sb., 337/1992 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 358/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 591/1992 Sb., 592/1992 Sb., 593/1992 Sb., 13/1993 Sb., 16/1993 Sb., 38/1994 Sb., 42/1994 Sb., 72/1994 Sb., 117/1994 Sb., 156/1994 Sb., 189/1994 Sb., 216/1994 Sb., 224/1994 Sb., 266/1994 Sb., 84/1995 Sb., 87/1995 Sb., 155/1995 Sb., 248/1995 Sb., 85/1996 Sb., 94/1996 Sb., 18/1997 Sb., 48/1997 Sb., 77/1997 Sb., 110/1997 Sb., 151/1997 Sb., 227/1997 Sb., 15/1998 Sb., 111/1998 Sb., 168/1999 Sb., 363/1999 Sb., 26/2000 Sb., 27/2000 Sb., 30/2000 Sb., 105/2000 Sb., 118/2000 Sb., 158/2000 Sb., 219/2000 Sb., 241/2000 Sb., 254/2000 Sb., 258/2000 Sb., 307/2000 Sb., 370/2000 Sb., 458/2000 Sb., 117/2001 Sb., 120/2001 Sb., 143/2001 Sb., 185/2001 Sb., 231/2001 Sb., 449/2001 Sb., 477/2001 Sb., 3/2002 Sb., 86/2002 Sb., 125/2002 Sb., 130/2002 Sb., 147/2002 Sb., 281/2002 Sb., 353/2003 Sb., 440/2003 Sb., 441/2003 Sb., 38/2004 Sb., 189/2004 Sb., 190/2004 Sb., 235/2004 Sb., 256/2004 Sb., 257/2004 Sb., 360/2004 Sb., 417/2004 Sb., 499/2004 Sb., 561/2004 Sb., 627/2004 Sb., 676/2004 Sb., 179/2005 Sb., 341/2005 Sb., 412/2005 Sb., 137/2006 Sb., 182/2006 Sb., 245/2006 Sb., 262/2006 Sb., 310/2006 Sb., 312/2006 Sb.
Novelizován předpisem 121/2008 Sb., 274/2008 Sb., 41/2009 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 466/2011 Sb., 89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 201/2012 Sb., 229/2013 Sb., 241/2013 Sb., 256/2013 Sb., 307/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 134/2016 Sb., 242/2016 Sb., 170/2018 Sb., 541/2020 Sb., 185/2023 Sb., 250/2023 Sb., 30/2024 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých zákonů v souvislosti s jeho přijetím.
Změny:

 • Změna (dosud neúčinného) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
  Změny v ustanoveních:
  • §6, §11, §18, §21 až §24, §31, §32, §37, §38, §47, §48, §58, §62, §97, §102, §107, §112, §137, §138, §161, §168, §214, §216, §218, §224, §231, §235, §237, §256, §266, §267, §277, §285, §298, §300, §302, §304 až §307, §313, §316, §321, §330, §339, §360, §363, §373, §374, §382, §385, §402, §406, §411, §419, §422, §425, §431, §432 (změny).

Změny některých (104 dalších) zákonů:

 • Změna v §43 a §44 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.
 • Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §66, §89 (změny),
  • §126 "Porušení povinnosti v insolvenčním řízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §256b "Pletichy v insolvenčním řízení" včetně nadpisu - nové znění.
 • Změna zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11c "Úpadek finanční instituce" až §11e "Finanční zajištění" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 5 - nové znění.
 • Změna v §9, §35, §85, §87, §88, §118b, §235a, §238a, §260b, §338j a §338i zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §175 a §176 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §33 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, kde se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

Čl. IX - Přechodné ustanovení
V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se povinnost stanovená v §33 odst. 3 vztahuje na správce konkursní podstaty.

 • Změna v §44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "správci konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčnímu správci".

Čl. XI - Přechodné ustanovení
V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se povinnost poskytnout ochranu stanovená v §44 vztahuje na správce konkursní podstaty.

 • Změna v §9 a §12 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 "Překážky provozování živnosti" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 - nové znění,
  • §13, §57, §60 (změny).

Čl. XIV - Přechodné ustanovení
V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení §13 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje i na správce konkursní podstaty; pokud správce konkursní podstaty pokračuje v živnosti při úmrtí podnikatele, použije se ustanovení §57 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §38g, §38h, §38i, §38l, §66b, §68, §69 (změny),
  • §69h - nové znění,
  • §70 až §72, §74, §75, §88, §102, §131, §148, §231, §254, §306, §652, §679 (změny).
 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §11 (změny),
  • v položce 1 až 3, 8 přílohy, Sazebník poplatků (změny),
  • Položka 9 přílohy, Sazebník poplatků - nové znění,
  • Položka 10 přílohy, Sazebník poplatků, včetně Poznámek - nové znění,
  • v položce 17 a 18 přílohy, Sazebník poplatků (změny).

Čl. XVII - Přechodné ustanovení
Za řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání nebo dovolání podávaná po nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle tohoto zákona.

 • Změna v §3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se věta druhá včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 1 a poznámky pod čarou č. 1 zrušuje.
 • Změna v §17, §20, §29 a §31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XX - Přechodné ustanovení
Na konkursní řízení zahájená podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se použijí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §14 odst. 3 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25a, §38f, §41a a §41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 odst. 1 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
 • Změna v §9 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXV - Přechodné ustanovení
Pro zápisy poznámek v souvislosti s řízením o konkursu a vyrovnání podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.

 • Změna v §6a odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
 • Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • vkládá se nový §9a včetně poznámky pod čarou č. 6a,
  • §24, §40 (změny),
  • vkládají se nové §40a "Nedoplatky v insolvenčním řízení" a §40b "Účinky insolvenčního řízení" včetně nadpisů,
  • §59, §70 (změny).

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
Ustanovení tohoto zákona se použije i v případě správy daní související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §13a odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.

Čl. XXX - Přechodné ustanovení
Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, postupuje se při podávání daňového přiznání podle ustanovení §13a odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění platném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §8, §10, §18, §20 a §21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. XXXII, bod 1. a 2. novely.

 • Změna v §3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §7, §19, §24, §26, §35a (změny),
  • §38gb "Daňové přiznání v insolvenčním řízení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41d - nové znění,
  • §38m (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. XXX, bod 1. a 2. novely.

 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §20, §20a (změny),
  • bod 5. - účinnost změny dnem 1.1.2009
   • V §20a odst. 6 písm. b) se slova "je prohlášeno konkursní nebo vyrovnací řízení a jeho majetek anebo jestliže byl usnesením soudu zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného" nahrazují slovy "bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku plátce pojistného".
 • Změna v §34 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
 • Změna v §23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §5a, §7 (změny),
  • §8 "Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §10a (změny).

Čl. XL - Přechodné ustanovení
Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň z příjmů související s tímto řízením ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §260l odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.
 • Změna v §15 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Čl. XLIII - Přechodné ustanovení
Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň silniční související s tímto řízením ustanovení §15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §11 a §13 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, kde se §53 zrušuje.
 • Změna v §30a zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 117/1994 Sb., kde se článek IV zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 156/1994 Sb., kde se článek III zrušuje.
 • Změna v §10 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících.
 • Změna v §2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
 • Změna v zákoně č. 224/1994 Sb., kde se článek III zrušuje.
 • Změna v §27a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 84/1995 Sb., kde se článek III zrušuje.
 • Změna v §2a, §5a, §22, §25a, §27a a §27c zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech.
 • Čl. LV - účinnost změny dnem 1.1.2009
  • Změna v §9 odst. 3 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "správce konkursní podstaty, včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce" nahrazují slovy "insolvenčního správce, popřípadě dalšího správce".
 • Změna v §8 a §9 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7b, §8b, §9, §15 a §56 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 94/1996 Sb., kde se články I a VI zrušují.
 • Změna v §17 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
 • Změna v §53a odst. 3 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §6 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se poznámka pod čarou č. 3 zrušuje včetně odkazu na poznámku pod čarou.
 • Změna v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, kde se část čtvrtá (§27) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §7 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §42 a §101 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §24 a §26 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10b, §21c, §33 a §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §17, §18, §22 a §46 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 27/2000 Sb., kde se část desátá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 30/2000 Sb., kde se část šestá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 105/2000 Sb., kde se část první včetně nadpisu a čl. VII zrušují.
 • Změna v §3 až §5, §7, §9, §11 a §12 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17 odst. 2 zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33 včetně poznámky pod čarou č. 56 - nové znění,
  • §43, §56, §60c (změny).

Čl. LXXVI - Přechodné ustanovení
Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, je možné v takovém řízení přistoupit na poměrné uspokojení pohledávky pouze v rámci vyrovnání.

 • Změna v §16 odst. 4 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §8, §11 a §18 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §83d zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 a §32 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v zákoně č. 370/2000 Sb., kde se část šestá včetně nadpisu a čl. IX včetně nadpisu zrušují.
 • Změna v §5, §10, §37, §42, §67 a §85 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 4 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §70 (změny),
  • Část čtvrtá (§135) se včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §12 odst. 8 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
 • Změna v §37n a §49 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
 • Změna v §25 a §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (nové znění poznámky pod čarou č. 20).
 • Změna v §18 až §20, §22, §23 a §26 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší).
 • Změna v zákoně č. 125/2002 Sb., kde se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).
 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském).
 • Změna v §10 a §13 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §18, §20, §22, §23a, §36, §60a, §72 (změny),
  • vkládá se nový §136a "Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení" včetně nadpisu,

Čl. XVII - Přechodné ustanovení
Ustanovení tohoto zákona se použije i pro spotřební daň související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů.
 • Změna v §17 a §53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.
 • Změna v §12, §13, §19, §20 a §28 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §92, §99, §109, §111, §114, §124, §127, §133 a §139 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §87, §99, §101 a §105 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. CIV - Přechodné ustanovení
Ustanovení tohoto zákona se použije i pro daň z přidané hodnoty související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §80, §86, §89, §107a, §108, §109, §115, §117, §130 až §132, §141, §145, §189 a §199 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 257/2004 Sb., kde se části jedenáctá a třicátá devátá včetně nadpisů zrušují.
 • Změna v §3 a §12 zákona č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení.
 • Změna v §8, §14, §15, §18 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.
 • Změna v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část šestá (§94) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §126, §147, §154, §155 (změny),
  • vkládá se nový §159a.
 • Změna v §46 odst. 8 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.
 • Změna v §8 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 179/2005 Sb., kde se část dvacátá devátá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §6, §8 a §10 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
 • Změna v §17 a §97 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23 a §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Změna zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21 (změny),
  • Část sedmá včetně nadpisu (§47) se zrušuje.
 • Změna v §62, §63 a §289 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
 • Změna v §3, §17, §28, §31, §34 a §39 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

ČÁST STÁ ŠESTÁ
Zmocňovací ustanovení - Čl. CXXI

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Účinnost změn dnem 1.1.2008, s výjimkou ustanovení čl. XXXVI bodu 5 a ustanovení čl. LV, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.