378/2007 Sb. - Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
ikona P
Číslo předpisu 378/2007 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 2007
Rozeslán dne 31. 12. 2007
Platnost od 31. 12. 2007
Účinnost od 31. 12. 2007
Novelizuje předpis 527/1990 Sb., 149/2000 Sb., 258/2000 Sb., 102/2001 Sb., 138/2002 Sb., 309/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 228/2005 Sb., 74/2006 Sb.
Ruší předpis 79/1997 Sb., 402/2000 Sb., 129/2003 Sb., 269/2003 Sb., 343/2003 Sb.
Novelizován předpisem 124/2008 Sb., 296/2008 Sb., 141/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 75/2011 Sb., 375/2011 Sb., 50/2013 Sb., 70/2013 Sb., 250/2014 Sb., 255/2014 Sb., 80/2015 Sb., 243/2016 Sb., 65/2017 Sb., 66/2017 Sb., 183/2017 Sb., 251/2017 Sb., 290/2017 Sb., 36/2018 Sb., 29/2019 Sb., 44/2019 Sb., 262/2019 Sb., 89/2021 Sb., 261/2021 Sb., 326/2021 Sb., 366/2021 Sb., 314/2022 Sb., 456/2023 Sb.
Prováděn předpisem 54/2008 Sb., 84/2008 Sb., 85/2008 Sb., 86/2008 Sb., 106/2008 Sb., 143/2008 Sb., 226/2008 Sb., 228/2008 Sb., 229/2008 Sb., 344/2008 Sb., 427/2008 Sb., 221/2013 Sb., 236/2015 Sb., 415/2017 Sb., 139/2018 Sb., 329/2019 Sb., 25/2020 Sb., 394/2021 Sb., 463/2021 Sb., 457/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
Předmět úpravy

 1. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Společenství
  1. výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování léčivých přípravků a léčivých látek (dále jen "léčiva"),
  2. registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací,
  3. mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření jednotného trhu léčivých přípravků Společenství,
  4. vedení dokumentace o činnostech uvedených v písmenech a) a b).
 2. Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Účinnost 31.12.2007.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v zákoně č. 149/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se část první zrušuje.
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se Část sedmá (§115) zrušuje.
 • Změna zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), kde se Část šestá (§17) zrušuje.
 • Změna zákona č. 138/2002 Sb., kde se Část druhá zrušuje.
 • Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), kde se Část sedmnáctá zrušuje.
 • Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kde se Část osmdesátá třetí zrušuje.
 • Změna zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, kde se Část šestá zrušuje.
 • Změna zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, kde se Část čtvrtá (§22) zrušuje.
 • Změna zákona č. 74/2006 Sb., kde se Část třetí zrušuje.
 • Změna v §18 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 31.12.2007.