165/2012 Sb. - Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 165/2012 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 1. 2012
Rozeslán dne 30. 5. 2012
Platnost od 30. 5. 2012
Účinnost od 30. 5. 2012
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2013. Ustanovení a) §1 odst. 3, §3, §4 odst. 3, 7 až 9, §5 odst. 7, §6 odst. 5, §7 odst. 1, 2 a 6, §8 odst. 3 a 5, §10 odst. 1, §11 odst. 3, §12, 17, §23 odst. 7, §24 odst. 2, 5, 7 a 8, §26 odst. 3 až 5 a 7, §27 odst. 1, 2 a 6, §30 odst. 2, 4, 6 a 7, §31 odst. 1 až 3 a 6, §32 odst. 2, §35, §38 odst. 2, §39 odst. 2 a 4, §42, §44 až 47, §53 a 54, §56 bodů 1 až 25 a 27 až 39, §57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až 43 a §60 bodu 1 nabývají účinnosti 30.5.2012 a b) §56 bodu 26 nabývá účinnosti dne 1.1.2015.
Novelizuje předpis 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 185/2001 Sb., 180/2005 Sb., 281/2009 Sb., 402/2010 Sb.
Ruší předpis 180/2005 Sb., 137/2010 Sb., 330/2010 Sb.
Novelizován předpisem 166/2012 Sb., 407/2012 Sb., 310/2013 Sb., 90/2014 Sb., 131/2015 Sb., 107/2016 Sb., 190/2016 Sb., 103/2017 Sb., 183/2017 Sb., 541/2020 Sb., 367/2021 Sb., 382/2021 Sb., 143/2022 Sb., 176/2022 Sb., 232/2022 Sb., 19/2023 Sb., 349/2023 Sb., 469/2023 Sb.
Prováděn předpisem 140/2009 Sb., 346/2012 Sb., 347/2012 Sb., 439/2012 Sb., 440/2012 Sb., 441/2012 Sb., 453/2012 Sb., 459/2012 Sb., 477/2012 Sb., 478/2012 Sb., 338/2013 Sb., 193/2014 Sb., 231/2014 Sb., 194/2015 Sb., 283/2015 Sb., 296/2015 Sb., 390/2015 Sb., 402/2015 Sb., 403/2015 Sb., 404/2015 Sb., 9/2016 Sb., 37/2016 Sb., 145/2016 Sb., 310/2016 Sb., 266/2017 Sb., 311/2017 Sb., 214/2018 Sb., 245/2019 Sb., 383/2020 Sb., 497/2020 Sb., 551/2020 Sb., 349/2021 Sb., 381/2021 Sb., 481/2021 Sb., 489/2021 Sb., 68/2022 Sb., 72/2022 Sb., 79/2022 Sb., 110/2022 Sb., 166/2022 Sb., 189/2022 Sb., 212/2022 Sb., 236/2022 Sb., 239/2022 Sb., 300/2022 Sb., 307/2022 Sb., 328/2022 Sb., 357/2022 Sb., 470/2022 Sb., 301/2023 Sb., 315/2023 Sb., 362/2023 Sb., 3/2024 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.
Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory

 1. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje
  1. podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,
  2. obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů,
  3. podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů,
  4. podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů,
  5. financování podpory na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z podporovaných zdrojů, tepla z obnovitelných zdrojů, decentrální výroby elektřiny, biometanu a poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů,
  6. odvod z elektřiny ze slunečního záření.
 2. Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí
  1. podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, biometanu a decentrální výroby elektřiny,
  2. zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů k dosažení stanovených cílů,
  3. přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,
  4. vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice při současném zohlednění zájmů zákazníků na minimalizaci dopadů podpory na ceny energií pro zákazníky v České republice.
 3. Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §54 odst. 1 až 20.

§55 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2013):

 1. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
 2. Zákon č. 137/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
 3. Zákon č. 330/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • body 1. až 25. - změny s účinností od 30.5.2012
   • §1, §2, §4 až §6a (změny),
  • Bod 26. - změny s účinností od 1.1.2015
   • v §6a se doplňuje odstavec 13,
  • Body 27. až 39. - změny s účinností od 30.5.2012
   • §7, §8, §10 až §12a, §14 (změny).
 • Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Body 1. až 13. - změny s účinností od 30.5.2012
   • §2, §11a, §16, §17, §18, §19a, §20a, §24 (změny),
  • Body 15. až 20. - změny s účinností od 30.5.2012
   • §25 (změny),
  • Body 22. až 24. - změny s účinností od 30.5.2012
   • §26, §30b (změny),
  • §32 se zrušuje,
  • Body 26. až 43. - změny s účinností od 30.5.2012
   • §50, §67, §78 (změny),
   • §80 se zrušuje,
   • §87, §90, §91, §93, §94, §96, §98, §98a (změny).
 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §37g, §37h, §37j, §37k, §37o (změny),
  • vkládá se nový §37p "Financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů" včetně nadpisu,
  • v příloze č. 7 (změny).

§59 - Přechodné ustanovení
Výrobce solárního panelu splní svoji povinnost podle §37i odst. 1 zákona o odpadech do dvou měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • Bod 1. - změny s účinností od 30.5.2012
   • v části první se §7d (Osvobození od odvodu) zrušuje,
  • Část první se zrušuje (s účinností od 1.1.2013).
 • Změna v zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, kde se část sto padesátá druhá [změna v §10 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)] zrušuje.

Účinnost dnem 1.1.2013, s výjimkou ustanovení

 1. §1 odst. 3, §3, §4 odst. 3, 7 až 9, §5 odst. 7, §6 odst. 5, §7 odst. 1, 2 a 6, §8 odst. 3 a 5, §10 odst. 1, §11 odst. 3, §12, 17, §23 odst. 7, §24 odst. 2, 5, 7 a 8, §26 odst. 3 až 5 a 7, §27 odst. 1, 2 a 6, §30 odst. 2, 4, 6 a 7, §31 odst. 1 až 3 a 6, §32 odst. 2, §35, §38 odst. 2, §39 odst. 2 a 4, §42, §44 až 47, §53 a 54, §56 bodů 1 až 25 a 27 až 39, §57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až 43 a §60 bodu 1, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (30.5.2012), a
 2. §56 bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.