96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
ikona P
Číslo předpisu 96/2004 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 2. 2004
Rozeslán dne 3. 3. 2004
Platnost od 3. 3. 2004
Účinnost od 1. 4. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení hlavy VII, § 85 odst. 4 a 5, § 95 a 101 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Pr. př. je v úplném znění 339/2008 Sb.
Novelizuje předpis 160/1992 Sb., 368/1992 Sb., 111/1998 Sb., 18/2004 Sb.
Novelizován předpisem 125/2005 Sb., 111/2007 Sb., 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., 227/2009 Sb., 105/2011 Sb., 346/2011 Sb., 375/2011 Sb., 126/2016 Sb., 183/2017 Sb., 201/2017 Sb., 284/2018 Sb., 176/2019 Sb., 277/2019 Sb., 585/2020 Sb., 261/2021 Sb., 366/2021 Sb., 177/2022 Sb., 20/2023 Sb.
Prováděn předpisem 394/2004 Sb., 423/2004 Sb., 424/2004 Sb., 463/2004 Sb., 470/2004 Sb., 39/2005 Sb., 321/2005 Sb., 391/2005 Sb., 42/2007 Sb., 90/2007 Sb., 275/2007 Sb., 184/2009 Sb., 186/2009 Sb., 189/2009 Sb., 31/2010 Sb., 55/2011 Sb., 271/2012 Sb., 77/2018 Sb., 325/2018 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče,
b) celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a vzdělávání jiných odborných pracovníků,
c) podmínky uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice, a podmínky uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče pro státní příslušníky mimo členské státy Evropské unie a pro absolventy akreditovaných zdravotnických studijních programů v České republice v jiném jazyce než českém.
(2) Tento zákon se nevztahuje na podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které stanoví zvláštní právní předpis.
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení hlavy VII, §85 odst. 4 a 5, §95 a 101, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Změny dalších předpisů:

  • Změny v Sazebníku správních poplatků v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se v položce 22 se doplňují písmena s), t) a u).
  • Změna v §87 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §10 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
  • Příloha k tomuto zákonu se zrušuje.
  • Změny v Příloze č. 4 k zákonu č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).