424/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 424/2010 Sb.
Částka 147
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 2010
Rozeslán dne 30. 12. 2010
Platnost od 30. 12. 2010
Účinnost od 30. 12. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. VIII bodů 1, 3 až 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI bodu 7 a čl. XX bodů 2 a 3 nabývají účinnosti dne 1.1.2012 a ustanovení čl. XII bodů 2 a 4 a čl. XIII bodů 2 a 4 nabývají účinnosti dne 1.7.2012.
Novelizuje předpis 116/1985 Sb., 83/1990 Sb., 455/1991 Sb., 239/1992 Sb., 241/1992 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 121/2000 Sb., 128/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 227/2000 Sb., 361/2000 Sb., 499/2004 Sb., 183/2006 Sb., 111/2009 Sb., 227/2009 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 496/2012 Sb., 304/2013 Sb., 297/2016 Sb., 456/2016 Sb., 370/2019 Sb., 261/2021 Sb., 269/2021 Sb., 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a změny dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §5, §8, §10, §14, §17 až §20, §22, §26, §28 (změny),
  • vkládá se nový §28a,
  • §29, §32, §34, §38, §42, §43 (změny),
  • v §57 odst. 1 úvodní části ustanovení a v §61 odst. 2 se slova "6 měsíců" nahrazují slovy "1 roku",
  • §57 (další změny),
  • §58 (změny),
  • vkládá se nový §58a,
  • §60 až §63, §65 (změny).
 • Změna v části šesté hlavě II zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), §78 - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů - §6a - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů - §6a - nové znění.
 • Změna v §5 odst. 2 a 3 zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 3 a 4 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §105, §158 (změny),
  • vkládá se nový §158b,
  • §165a, §167 (změny).
 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.1.2012
   • §3 včetně poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2017
   • §3 - nové znění,
  • body 3. až 26. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 3. - Poznámka pod čarou č. 3b se zrušuje,
   • bod 4. - vkládá se nový §3a,
   • bod 5. - §4 "Vydávání občanského průkazu" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c a 4 - nové znění,
   • bod 6. - vkládá se nový §4a,
   • bod 7. - §5 "Vydání prvního občanského průkazu" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5, 6 a 6a - nové znění,
   • bod 8. - v §7 (změny),
   • bod 9. - vkládá se nový §8a "Bezpečnostní osobní kód" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13,
   • bod 10. - v §9 odst. 3 (změny),
   • bod 11. - v §11 odst. 1 písmeno d) - nové znění,
   • bod 12. - v §11 odst. 3 (změny),
   • bod 13. - v §11 se doplňuje odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 22,
   • bod 14. - v §12 odst. 1 (změny),
   • bod 15. - Poznámky pod čarou č. 13c až 13i se zrušují,
   • bod 16. - §14 - nové znění,
   • bod 17 - vkládají se nové §15a "Nakládání s občanským průkazem" a §15b "Kontrola kontaktního elektronického čipu" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 23,
   • bod 18. - v nadpisu §16 se slova "a policie" nahrazují slovy ", zastupitelského úřadu a policie",
   • bod 19. - §16 odst. 3 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. e)",
   • bod 20. V §16 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5; dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7,
   • bod 21. - v §16a odst. 1 písm. c) - změny,
   • bod 22. - §17 včetně poznámky pod čarou č. 14 - nové znění,
   • bod 23. - vkládají se nové §17a a §17b,
   • bod 24. - v §18a odst. 1 (změny),
   • bod 25. - v §18a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6; dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7,
   • bod 26. - §26 - nové znění.

Čl. IX - Přechodná ustanovení (s účinností od 1.1.2012)

 1. Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do dne 31. prosince 2011 si může zvolit bezpečnostní osobní kód. O jeho zadání může držitel občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
 2. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2019.
 3. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2017 uveden údaj o místu trvalého pobytu,
  1. nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně anebo zrušení místa trvalého pobytu,
  2. nemá občan povinnost odevzdat občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu na území České republiky podle §14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  3. nepozbývá takový občanský průkaz platnosti nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle §11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  4. v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.
 4. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2020 uveden údaj o rodném čísle,
  1. nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu po přidělení nového rodného čísla,
  2. v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.
 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
  Čl. X - změny s účinností od 1.1.2012
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • v §6 odst. 3 písm. d), §29 odst. 2 písm. d) a v §29a odst. 2 písm. d) se slovo "doba" nahrazuje slovy "datum skončení",
  • §6 (další změny),
  • §7 se zrušuje,
  • §10, §17, §20 (změny),
  • v §21 odst. 1 a v §26 se číslo "10" nahrazuje číslem "9",
  • §21 (další změny),
  • §21a, §28 (změny),
  • v §29 odst. 2 písm. b) bodě 7 a v §29a odst. 2 písm. b) bodě 7 se slovo "dobu" nahrazuje slovy "datum skončení",
  • §29, §29a (další změny),
  • §30, §30a, §32 (změny).
 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §26a se zrušuje,
  • §74 (změny).
 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §28 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 12a zrušuje,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.7.2012
   • v §28 se doplňuje odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 42,
  • v §31a se odstavec 7 zrušuje,
  • bod 4. - změny s účinností od 1.7.2012
   • v §31a se doplňuje odstavec 7.
 • Změna v §13 a §14a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (rozsáhlé změny),
  • §3a, §4, §4a, §5 až §8b, §9, §10, §10b, §13, §13b, §14, §15, §16, §17b až §17d (změny),
  • vkládá se nový §20a,
  • §22d, §23a (změny),
  • vkládá se nový §23b.

Čl. XV - Přechodná ustanovení

 1. Údaje o doručovací adrese cizinců, které byly nahlášeny na ohlašovně v místě jejich pobytu, budou z agendového informačního systému evidence obyvatel nejpozději do 6 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona převedeny do agendového informačního systému cizinců vedeného podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Do doby zprovoznění základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, které umožní zapisovat do tohoto registru údaje o pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství a dále o přidělení nebo přečíslování čísla popisného, případně orientačního, nebo evidenčního čísla u stavby určené k bydlení nebo rekreaci, zapisuje tyto údaje do informačního systému evidence obyvatel obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určené Statutem hlavního města Prahy a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst. Údaj o vzniku, změně názvu nebo zániku obce nebo její části a údaj o zřízení, změně názvu nebo zrušení městského obvodu nebo městské části nebo připojení k jinému městskému obvodu nebo jiné městské části zapisuje do informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra.
 3. Údaje podle bodu 2 předává správním orgánům příslušným podle tohoto bodu k jejich zápisu do informačního systému evidence obyvatel obecní úřad, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a pro území vojenských újezdů újezdní úřad.
 4. Ministerstvo vnitra předává minimálně jednou týdně údaje zapsané podle předchozích bodů do informačního systému evidence obyvatel Ministerstvu práce a sociálních věcí za účelem aktualizace údajů vedených v jeho informačních systémech.
 • Změna zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §16 (změny),
  • bod 7. - změny s účinností od 1.1.2012
   • vkládá se nový §17b,
  • §20 (změny).
 • Změna v §122a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 • Změna v §37, §63, §64, §68, §68a a §70 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Změna zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části dvacáté první se článek XXII (Přechodná ustanovení k živnostenskému zákonu) zrušuje.
  • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v části osmdesáté čl. LXXXI (změny zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech) se body 8, 10 až 12, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35 až 39, 41, 42, 45, 52, 53, 57, 60 a 70 zrušují.
  • bod 3. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v části osmdesáté čl. LXXXI se část bodu 13, pokud jde o §5, zrušuje,
  • v části devadesáté páté se článek CI (přechodná ustanovení k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) zrušuje.

Účinnost změn dnem vyhlášení (30.12.2010), s výjimkou ustanovení čl. VIII bodů 1, 3 až 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI bodu 7 a čl. XX bodů 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012, ustanovení čl. VIII bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2017, a ustanovení čl. XII bodů 2 a 4 a čl. XIII bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.