563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 563/2004 Sb.
Částka 190
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2004
Rozeslán dne 10. 11. 2004
Platnost od 10. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 143/1992 Sb., 109/2002 Sb.
Ruší předpis 68/1997 Sb., 139/1997 Sb., 153/1999 Sb., 400/2002 Sb.
Novelizován předpisem 383/2005 Sb., 179/2006 Sb., 264/2006 Sb., 189/2008 Sb., 384/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 422/2009 Sb., 159/2010 Sb., 420/2011 Sb., 198/2012 Sb., 333/2012 Sb., 197/2014 Sb., 332/2014 Sb., 82/2015 Sb., 379/2015 Sb., 183/2023 Sb., 12/2024 Sb., 196/2024 Sb.
Prováděn předpisem 75/2005 Sb., 317/2005 Sb., 1/2006 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní systém.
Tento zákon se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociální péče.
Účinnost 1.1.2005.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2005):

 1. Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství.
 2. Nařízení vlády č. 153/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství.
 3. Nařízení vlády č. 400/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství.
 4. Vyhláška č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

Změny dalších předpisů:

 • Změna zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá nový §29b, včetně poznámek pod čarou č. 4a) a 4b), §82 (změny).

Přechodné ustanovení
Do vydání pracovního řádu podle zákoníku práce se postupuje podle §58 písm. b) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Změna v §18 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
 • Změna zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá nový §8a "Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah", včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b),
  • vkládá se nový §9a včetně poznámky pod čarou č. 8c),
  • §23 (změny).

Účinnost změn 1.1.2005.