185/2004 Sb. - Zákon o Celní správě ČR
ikona P
Číslo předpisu 185/2004 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 4. 2004
Rozeslán dne 23. 4. 2004
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §5 odst. 4 písm. m) nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.
Platnost do 31. 12. 2012
Novelizován předpisem 635/2004 Sb., 669/2004 Sb., 80/2006 Sb., 230/2006 Sb., 575/2006 Sb., 170/2007 Sb., 130/2008 Sb., 136/2008 Sb., 218/2009 Sb., 227/2009 Sb., 288/2009 Sb., 104/2011 Sb., 150/2011 Sb., 252/2011 Sb., 375/2011 Sb.
Zrušen předpisem 17/2012 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o Celní správě České republiky.
Tímto zákonem se zřizuje Generální ředitelství cel (GŘC) se sídlem v Praze jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní územní působností; GŘC je podřízeno Ministerstvu financí. Dalšími správními úřady pro oblast celnictví jsou celní ředitelství a celní úřady.
Územní působnost celních ředitelství zřízených podle dosavadních právních předpisů je vymezena v příloze č. 1.
Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů je uvedena v příloze č. 2.
Zřizují se nové celní úřady, jejichž názvy a územní působnost jsou uvedeny v příloze č. 3.
Celní úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů uvedené v příloze č. 4 se zrušují.
Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady tvoří Celní správu České republiky jako soustavu celních orgánů.
Celní správa je bezpečnostním sborem. V čele celní správy je generální ředitel Generálního ředitelství cel ustanovený podle §3 odst. 1.
Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení §5 odst. 4 písm. m), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.