37/2004 Sb. - Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
ikona P
Číslo předpisu 37/2004 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 12. 2003
Rozeslán dne 5. 2. 2004
Platnost od 5. 2. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2005, s výjimkou ustanovení §23 odst. 4 až 6, §30, 42, 63, §64 až 67 a §70 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1.5.2004).
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 40/1964 Sb., 20/1966 Sb., 159/1999 Sb.
Novelizován předpisem 159/1999 Sb., 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 198/2009 Sb., 227/2009 Sb., 278/2009 Sb., 375/2011 Sb., 89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 99/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

Předmět právní úpravy
Tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy (dále jen "soukromé pojištění"), pokud zvláštní právní předpis tyto vztahy neupravuje jinak.
Nejsou-li některá práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění upravena tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, řídí se občanským zákoníkem.

Mění další předpisy:

 • Změna zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládají se nové §10a a §10b.
 • Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §104 se zrušuje.
  • V části osmé se hlava patnáctá (§788 až §828) včetně nadpisů zrušuje.
 • Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
  • V §67b odst. 10 písm. l) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
   "m) pověřené zdravotnické zařízení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.10b)".
  • Poznámka pod čarou č. 10b) zní:
   _____________________________
   "10b) §43 a 50 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).".
 • Změna v §6 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a nový text poznámky pod čarou č. 10a).

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 1. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.
 2. Pokud se v právních předpisech v souvislosti se životním pojištěním užívá pojem "odbytné", rozumí se jím "odkupné" podle tohoto zákona.

Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení §23 odst. 4 až 6, §30, §42, §63, §64 až §67 a §70, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1.5.2004).