585/2004 Sb. - Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
ikona P
Číslo předpisu 585/2004 Sb.
Částka 201
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 11. 2004
Rozeslán dne 29. 11. 2004
Platnost od 29. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §39 odst. 1 nabývá účinnosti dne 1.12.2004.
Ruší předpis 218/1999 Sb., 286/2002 Sb., 520/2002 Sb., 41/2003 Sb.
Novelizován předpisem 112/2006 Sb., 318/2006 Sb., 227/2009 Sb., 375/2011 Sb., 320/2015 Sb., 47/2016 Sb., 183/2017 Sb., 294/2017 Sb., 261/2021 Sb., 167/2023 Sb., 178/2023 Sb.
Prováděn předpisem 102/2005 Sb., 103/2005 Sb., 145/2013 Sb., 328/2016 Sb., 357/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

  1. Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky plnit úkoly ozbrojených sil České republiky; zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.
  2. Vojenskou činnou službou mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav je základní příprava, služba vojáka z povolání ve služebním poměru podle zvláštního právního předpisu a vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení.
  3. Vojenskou činnou službou za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je mimořádná služba.
  4. Dnem právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaným při odvodním řízení se občan stává vojákem. Voják je povinen vojenskou činnou službu včas nastoupit a osobně vykonávat. Voják, který plní některou z povinností podle odstavce 2 nebo 3, je vojákem v činné službě.

Doba trvání branné povinnosti

  1. Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let. Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  2. Osobě, která nabyla státní občanství České republiky, vzniká branná povinnost podle odstavce 1 ode dne nabytí tohoto občanství.
  3. Voják z povolání starší 60 let má brannou povinnost do dne propuštění ze služebního poměru podle zvláštního právního předpisu.

Zrušuje se:

  1. Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).
  2. Zákon č. 286/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.
  3. Zákon č. 520/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost dnem 1.1.2005, s výjimkou ustanovení §39 odst. 1, které nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2004.