378/2005 Sb. - Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu podpory investic, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
ikona P
Číslo předpisu 378/2005 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 1. 10. 2005
Platnost od 1. 10. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Novelizuje předpis 190/2004 Sb.
Novelizován předpisem 126/2008 Sb., 227/2009 Sb., 344/2013 Sb., 307/2018 Sb., 113/2020 Sb.
Prováděn předpisem 465/2005 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů).
Tento zákon upravuje podmínky, za kterých lze v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu poskytnout bytovému družstvu z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení dotaci a úvěr na krytí části pořizovacích nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů na území České republiky. Zákon dále upravuje postup při podání žádosti o podporu, při uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory, podmínky při jejím využívání, kontrolu dodržování podmínek stanovených tímto zákonem a důsledky jejich porušení.

Účinnost 1.10.2005.
Změna zákona o dluhopisech.

  • V §30 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, se ve větě první za slova "i úvěr poskytnutý" vkládají slova "Státním fondem rozvoje bydlení na výstavbu družstevních bytů podle zvláštního právního předpisu, a dále úvěr poskytnutý".

Účinnost změn 1.10.2005.