383/2012 Sb. - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
ikona P
Číslo předpisu 383/2012 Sb.
Částka 142
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 10. 2012
Rozeslán dne 16. 11. 2012
Platnost od 16. 11. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení §7 odst. 4 a 5, §12, §23 a §24, §25 odst. 1 až 5 a 8 a §27 nabývají účinnosti dne 16.11.2012.
Novelizuje předpis 695/2004 Sb., 212/2006 Sb., 227/2009 Sb., 292/2009 Sb., 164/2010 Sb., 85/2012 Sb.
Ruší předpis 315/2008 Sb., 12/2009 Sb., 287/2010 Sb.
Novelizován předpisem 257/2014 Sb., 183/2017 Sb., 1/2020 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 192/2013 Sb., 565/2020 Sb., 214/2021 Sb., 201/2022 Sb., 221/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a v souladu s Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu upravuje

 1. práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 2. postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách,
 3. postup při vydávání a přidělování povolenek a podmínky obchodování s nimi,
 4. podmínky hospodaření s povolenkami, jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí skleníkových plynů,
 5. použití jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností v systému obchodování s povolenkami,
 6. působnost orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,
 7. sankce za porušení uložených povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených na jeho základě.

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ - §29
Přechodná ustanovení

 1. Povolení vydaná podle §5 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení podle tohoto zákona, splňují-li náležitosti povolení podle §3 tohoto zákona.
 2. Pokud povolení vydaná podle §5 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nesplňují náležitosti povolení podle §3 tohoto zákona, musí provozovatel zařízení požádat o změnu povolení do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Povolení vydaná podle §5 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovatelům zařízení, která nejsou zařízeními podle §2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají.

Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

 1. Zákon č. 315/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
 2. Část první zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
 3. Část první zákona č. 212/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Část pátá zákona č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 5. Část sto šedesátá čtvrtá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 6. Část první zákona č. 164/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 7. Část osmá zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.
 8. Vyhláška č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.
 9. Vyhláška č. 287/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví.

Účinnost dnem 1.1.2013 s výjimkou ustanovení §7 odst. 4 a 5, §12, §23 a 24, §25 odst. 1 až 5 a 8 a §27, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (16.11.2012).