17/2012 Sb. - Zákon o Celní správě ČR
ikona P
Číslo předpisu 17/2012 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 2011
Rozeslán dne 17. 1. 2012
Platnost od 17. 1. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Novelizuje předpis 635/2004 Sb., 669/2004 Sb., 80/2006 Sb., 230/2006 Sb., 575/2006 Sb., 170/2007 Sb., 130/2008 Sb., 136/2008 Sb., 218/2009 Sb., 227/2009 Sb., 104/2011 Sb., 150/2011 Sb.
Ruší předpis 185/2004 Sb., 288/2009 Sb., 179/2011 Sb.
Novelizován předpisem 407/2012 Sb., 164/2013 Sb., 308/2013 Sb., 344/2013 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 80/2019 Sb., 111/2019 Sb., 206/2019 Sb., 283/2020 Sb., 609/2020 Sb., 284/2021 Sb., 418/2021 Sb., 458/2022 Sb., 152/2023 Sb., 349/2023 Sb., 427/2023 Sb.
Prováděn předpisem 285/2012 Sb., 286/2012 Sb., 287/2012 Sb., 422/2012 Sb., 246/2016 Sb., 328/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o Celní správě České republiky.
Orgány Celní správy České republiky

 1. Celní správa České republiky je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem.
 2. Jako orgány celní správy se zřizují Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.
 3. Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí. Celní úřady jsou podřízeny Generálnímu ředitelství cel.
 4. Generální ředitelství cel je účetní jednotkou. Celní úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního ředitelství cel.
 5. Příjmy a výdaje Generálního ředitelství cel jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2013):

 1. Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
 2. Část sedmá zákona č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích.
 3. Část desátá zákona č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 4. Část druhá zákona č. 80/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 5. Část patnáctá zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 6. Část třetí zákona č. 575/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 7. Část devátá zákona č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru.
 8. Část desátá zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 9. Část první zákona č. 136/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Část sedmá zákona č. 218/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 11. Část sto čtyřicátá devátá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 12. Zákon č. 288/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Část druhá zákona č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
 14. Část třetí zákona č. 150/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 15. Vyhláška č. 179/2011 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy České republiky, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy České republiky.

Účinnost 1.1.2013.