499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 499/2004 Sb.
Částka 173
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 6. 2004
Rozeslán dne 23. 9. 2004
Platnost od 23. 9. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Pr. př. je v úplném znění 309/2009 Sb., 243/2010 Sb., 329/2012 Sb.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 328/1991 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 359/1992 Sb., 273/1993 Sb., 154/1994 Sb., 27/2000 Sb., 131/2000 Sb., 301/2000 Sb., 120/2001 Sb., 107/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Ruší předpis 97/1974 Sb., 101/1974 Sb., 102/1974 Sb., 117/1974 Sb., 118/1974 Sb., 225/1988 Sb.
Novelizován předpisem 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 112/2006 Sb., 181/2007 Sb., 296/2007 Sb., 32/2008 Sb., 190/2009 Sb., 227/2009 Sb., 424/2010 Sb., 89/2012 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., 56/2014 Sb., 250/2014 Sb., 298/2016 Sb., 73/2017 Sb., 183/2017 Sb., 205/2017 Sb., 111/2019 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 326/2021 Sb., 416/2021 Sb., 89/2022 Sb., 152/2023 Sb.
Prováděn předpisem 645/2004 Sb., 646/2004 Sb., 191/2009 Sb., 266/2010 Sb., 259/2012 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Tento zákon upravuje
a) výběr, evidenci a kategorizaci archiválií,
b) ochranu archiválií,
c) práva a povinnosti vlastníků archiválií,
d) práva a povinnosti držitelů a správců archiválií,
e) využívání archiválií,
f) zpracování osobních údajů pro účely archivnictví,
g) soustavu archivů,
h) práva a povinnosti zřizovatelů archivů,
i) spisovou službu,
j) působnost Ministerstva vnitra a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby,
k) správní delikty.
Účinnost 1.1.2005.
Změna dalších zákonů:

 • Změna v §12 odst. 1 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slovo "archivnictví" vkládají slova "a spisovou službu".
 • Změna v §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná ustanovení

 1. Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou "vedení spisovny", zanikají uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.
 2. Právnické a fyzické osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované živnosti "vedení spisovny", musí ve lhůtě podle odstavce 1 požádat o udělení koncese a žádost doložit doklady prokazujícími splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.
 3. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované "vedení spisovny" se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle nové právní úpravy.
 4. Úkony provedené podle odstavců 1 a 2 jsou osvobozeny od správních poplatků.
 • Změna v §23 a §56 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná ustanovení

 1. Po uplynutí lhůt stanovených v §23 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb. a tohoto zákona, jsou uloženy
  a) matriční knihy z území hlavního města Prahy v Archivu hlavního města Prahy,
  b) matriční knihy, včetně druhopisů a popřípadě sbírek listin, židovských obcí z území České republiky v Národním archivu,
  c) vojenské matriční knihy z území České republiky ve Vojenském historickém archivu.
 2. Do 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vyhotoví Národní archiv mikrografické kopie matričních knih a druhopisů matričních knih židovských obcí z území České republiky z období do roku 1949 a uloží je odděleně. Ve stejné lhůtě vyhotoví Vojenský historický archiv mikrografické kopie matričních knih u něj uložených a předá je Národnímu archivu.
 • Změna v §75a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb., kde se na konci odstavce 2 doplňuje věta
  "K návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku přiloží likvidátor potvrzení územně příslušného státního oblastního archivu, že s ním bylo projednáno zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti.".
 • Změna v §8 odst. 3 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, kde se za větu první vkládá věta
  "Do náhrady hotových výdajů se zahrnují i náklady na péči o spisovnu a archiv úpadce.".
 • Změna v §17 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., kde se písmeno i) zrušuje. Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).
 • Změna v §16 odst. 5 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se slova "a spravuje archiv zvláštního významu5)" nahrazují slovy "bezpečnostní archiv5)".
  • Poznámka pod čarou č. 5) zní:
   __________________________________
   "5) §80 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.".
 • Změna v §6 odst. 1 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, kde se slova "archivem zvláštního významu9)" nahrazují slovy "specializovaným archivem9)".
  • Poznámka pod čarou č. 9) zní:
   __________________________________
   "9) §80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.".
 • Změna v §3a písm. f) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "archivem zvláštního významu2)" nahrazují slovy "specializovaným archivem2)".
  Poznámka pod čarou č. 2) zní:
  ___________________________________
  "2) §80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.".
 • Změna zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, kde se část pátá zrušuje.
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část sedmnáctá (§148) zrušuje.
 • Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část čtyřicátá pátá zrušuje.
 • Změna zákona č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá zrušuje.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví.
 2. Zákon č. 343/1992 Sb., kterým se mění zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví.
 3. Vyhláška č. 101/1974 Sb., o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek.
 4. Vyhláška č. 102/1974 Sb., kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím.
 5. Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
 6. Vyhláška č. 118/1974 Sb., o podnikových archivech.
 7. Vyhláška č. 225/1988 Sb., o státních archivech a archivech národních výborů.

Účinnost změn 1.1.2005.