95/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
ikona P
Číslo předpisu 95/2004 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 1. 2004
Rozeslán dne 3. 3. 2004
Platnost od 3. 3. 2004
Účinnost od 2. 4. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části sedmé a § 34 odst. 5 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Pr. př. je v úplném znění 338/2008 Sb.
Novelizován předpisem 125/2005 Sb., 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., 227/2009 Sb., 346/2011 Sb., 375/2011 Sb., 126/2016 Sb., 67/2017 Sb., 183/2017 Sb., 201/2017 Sb., 284/2018 Sb., 176/2019 Sb., 277/2019 Sb., 261/2021 Sb., 371/2021 Sb., 177/2022 Sb., 346/2023 Sb., 168/2024 Sb.
Prováděn předpisem 392/2004 Sb., 395/2004 Sb., 470/2004 Sb., 316/2005 Sb., 340/2005 Sb., 41/2007 Sb., 89/2007 Sb., 275/2007 Sb., 233/2008 Sb., 184/2009 Sb., 185/2009 Sb., 186/2009 Sb., 187/2009 Sb., 188/2009 Sb., 271/2012 Sb., 117/2018 Sb., 152/2018 Sb., 158/2018 Sb., 221/2018 Sb., 259/2018 Sb., 280/2018 Sb., 324/2018 Sb., 73/2019 Sb., 282/2019 Sb., 397/2020 Sb., 557/2020 Sb., 558/2020 Sb., 559/2020 Sb., 560/2020 Sb., 561/2020 Sb., 46/2021 Sb., 236/2021 Sb., 319/2021 Sb., 320/2021 Sb., 122/2022 Sb., 162/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropského společenství
a) podmínky získávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
b) specializační vzdělávání a celoživotní vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů,
c) podmínky uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta pro státní příslušníky členských států Evropské unie (dále jen "členský stát"), kteří získali způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v jiném státě, než v České republice, a podmínky uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta pro příslušníky jiných států než členských států a pro absolventy akreditovaných zdravotnických magisterských studijních programů v České republice v jiném jazyce než českém.
(2) Tento zákon se nevztahuje na získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, které stanoví zvláštní právní předpis.
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části sedmé a §34 odst. 5, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.