ikona Pikona R
361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
1 2 3
1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
2a) §48 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
3) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4a) §45 zákona č. 247/2000 Sb.
5) Například §17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
6) Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
7) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.
8) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
8a) §2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 168/1999 Sb.
9a) §46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.
9b) §47 odst. 3 a 4 zákona č. 247/2000 Sb.
9c) §2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
9d) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
10) §2 odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.
11) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
12) Vyhláška č. 58/1996 Sb., kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie.
12a) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
13) Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
13a) §1 odst. 3 a §2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
§86 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
14) Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
14a) Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
14b) §24b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.
14c) Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
14d) §60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
16) Například zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
16a) Například zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
17) §9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
18) Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.
Nařízení vlády č. 41/1998 Sb., o zavedení letního času v letech 1998 až 2001.
18a) §21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
20) Vyhláška č. 61/1983 Sb., o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), ve znění pozdějších předpisů.
20a) §12 a 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb.
21) Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22) Například ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích, ČSN 36 560-1-1 Světelná signalizační zařízení, technické a funkční požadavky, ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení, umístění a použití návěstidel.
23) Například §23 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
24) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
25) §25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
26) Například §18 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb., §37 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
27) Zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
29) ČSN 66 6416.
30) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
31) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
31b) §14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.
§61 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
32) §27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
32a) Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
32b) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
32c) Zákon č. 500/2004 Sb.
33) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
34) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
34a) §3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
34a) §37 zákona č. 56/2001 Sb.
35) §12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
35a) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
35b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
35c) §1 č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
35d) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
35e) §4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
35f) §5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.
35g) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
36) §86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
37) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
38) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
38a) §69 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
38b) Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38c) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
39) Například §33 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §13 zákona č. 154/1994 Sb.
40) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
41) Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
42) Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), vyhlášená pod č. 108/1976 Sb.
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.
43) Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.
44) Například Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968), Úmluva o silničním provozu (Ženeva 1949).
45) Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
46) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
ikona P
Číslo předpisu 361/2000 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 2000
Rozeslán dne 19. 10. 2000
Platnost od 19. 10. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Poznámka k účinnosti Část šestá (zákon č. 87/64 Sb.) nabývá účinnosti dnem 19.10.2000.
Pr. př. je v úplném znění 465/2006 Sb.
Novelizuje předpis 87/1964 Sb., 200/1990 Sb., 283/1991 Sb., 111/1994 Sb., 12/1997 Sb.
Novelizován předpisem 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb., 229/2005 Sb., 411/2005 Sb., 76/2006 Sb., 226/2006 Sb., 264/2006 Sb., 342/2006 Sb., 170/2007 Sb., 215/2007 Sb., 374/2007 Sb., 124/2008 Sb., 274/2008 Sb., 480/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 424/2010 Sb., 133/2011 Sb., 297/2011 Sb., 329/2011 Sb., 341/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb., 119/2012 Sb., 193/2012 Sb., 197/2012 Sb., 390/2012 Sb., 396/2012 Sb., 101/2013 Sb., 233/2013 Sb., 239/2013 Sb., 300/2013 Sb., 64/2014 Sb., 230/2014 Sb., 249/2014 Sb., 268/2015 Sb., 48/2016 Sb., 250/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 199/2017 Sb., 116/2018 Sb., 193/2018 Sb., 285/2018 Sb., 115/2020 Sb., 337/2020 Sb., 220/2021 Sb., 261/2021 Sb., 274/2021 Sb.
Prováděn předpisem 30/2001 Sb., 31/2001 Sb., 32/2001 Sb., 110/2001 Sb., 277/2004 Sb., 218/2006 Sb., 3/2007 Sb., 124/2007 Sb., 82/2012 Sb., 41/2014 Sb., 9/2015 Sb., 294/2015 Sb., 209/2018 Sb.