300/2013 Sb. - Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
ikona P
Číslo předpisu 300/2013 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 8. 2013
Rozeslán dne 27. 9. 2013
Platnost od 27. 9. 2013
Účinnost od 1. 10. 2013
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 220/1999 Sb., 361/2000 Sb., 413/2005 Sb., 41/2009 Sb., 150/2011 Sb.
Ruší předpis 124/1992 Sb., 39/1995 Sb., 213/2000 Sb., 212/2003 Sb.
Novelizován předpisem 204/2015 Sb., 45/2016 Sb., 47/2016 Sb., 250/2016 Sb., 104/2017 Sb., 183/2017 Sb., 111/2019 Sb., 130/2022 Sb., 18/2023 Sb., 427/2023 Sb.
Prováděn předpisem 301/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).
Vojenská policie v rozsahu vymezeném tímto zákonem plní úkoly policejní ochrany Ministerstva obrany, ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo. Vojenská policie je součástí ministerstva.
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ - §59

 1. Vojenský policista zařazený ve Vojenské policii podle zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za vojenského policistu podle tohoto zákona.
 2. Náčelník Vojenské policie podle zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za náčelníka Vojenské policie jmenovaného podle tohoto zákona.

Účinnost 1.10.2013.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ - §61
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii.
 2. Zákon č. 39/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii.
 3. Zákon č. 213/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.
 4. Část čtrnáctá zákona č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 5. Část patnáctá zákona č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku.
 6. Část druhá zákona č. 150/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 7. Vyhláška č. 212/2003 Sb., kterou se stanoví způsob zevního označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §58 a §86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
 • Změna v §5, §6, §6a, §8a, §18, §79 a §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.10.2013.