220/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 220/2021 Sb.
Částka 92
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 5. 2021
Rozeslán dne 9. 6. 2021
Platnost od 9. 6. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 10, čl. III bodů 2 až 4 a 47 až 50, čl. V bodů 1 a 2, čl. VII bodů 2 a 4 až 6 a čl. XIV, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2021; ustanovení čl. I bodů 15, 20, 21, 27, 40, 46, 47 a 53, čl. III bodů 20, 40, 41, 43 a 44 a čl. VIII bodu 8, která nabývají účinnosti dnem 1.4.2024.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 293/1993 Sb., 269/1994 Sb., 169/1999 Sb., 257/2000 Sb., 361/2000 Sb., 218/2003 Sb., 121/2008 Sb., 40/2009 Sb., 373/2011 Sb., 45/2013 Sb., 104/2013 Sb., 65/2017 Sb.
Novelizován předpisem 150/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

účinnost 1.7.2021

účinnost 1.7.2023

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

účinnost 1.7.2021

účinnost 1.7.2023

Změna zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě.

Změna §17 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

účinnost 1.7.2021

Změna §8 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.

účinnost 1.7.2021

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

účinnost 1.7.2023

účinnost 1.8.2023

Změna zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Změna §12 a §16 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství.

Změna §89e zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Změna §314 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Změna zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Změna §2 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. - účinnost od 1.7.2021