170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru
ikona P
Číslo předpisu 170/2007 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 6. 2007
Rozeslán dne 12. 7. 2007
Platnost od 12. 7. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice. Ustanovení čl. I bodu 3 nabývá účinnosti dne 12.7.2007. Ustanovení čl. XVII nabývá účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 283/1991 Sb., 13/1993 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 101/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 119/2002 Sb., 217/2002 Sb., 185/2004 Sb., 428/2005 Sb., 161/2006 Sb., 165/2006 Sb.
Novelizován předpisem 274/2008 Sb., 17/2012 Sb., 242/2016 Sb., 110/2019 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru.
Parlament ČR přijal nový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru.
Změny:

 • Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §42j (změny),
  • bod 3. - účinnost změn dnem 12.7.2007
   • v §42k odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 17f - nové znění,
  • §47a (změny),
  • poznámka pod čarou č. 18e - nové znění,
  • vkládá se nový §48e.
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §378a "Schengenský informační systém" včetně nadpisu,
  • §379, §386 (změny),
  • vkládá se nový §404a "Pořízení záznamu v Schengenském informačním systému" včetně nadpisu,
  • §405 (změny),
  • vkládá se nový §408a,
  • §409, §411, §427 (změny),
  • vkládá nový §441a"Předběžné zajištění věci" včetně nadpisu.

Čl. III - Přechodné ustanovení
Do doby, než bude možné prostřednictvím Schengenského informačního systému předávat všechny údaje odpovídající náležitostem evropského zatýkacího rozkazu uvedeným v §405 trestního řádu, má záznam pořízený na žádost vystavujícího justičního orgánu členského státu v Schengenském informačním systému za účelem zatčení a předání osoby stejné účinky jako evropský zatýkací rozkaz. Záznam má tyto účinky pouze do doby doručení písemného originálu evropského zatýkacího rozkazu státu, v němž se nachází osoba, jež má být předána.

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §118, §154 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 20a - nové znění,
  • vkládá se nový §160a "Přístup k informačnímu systému smluvních států",
  • §163 (změny).
 • Změna v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), kde se vkládá nový §71b "Přístup k informačnímu systému smluvních států" včetně poznámek pod čarou č. 12b a 12c.
 • Změna v čl. VI odst. 1 zákona č. 217/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., kde se slova "bodů 4 až 6, 9, 10" nahrazují slovy "bodů 4 až 6" a slova "91 v části, kterou se doplňuje text "nebo je nežádoucí osobou zařazenou do informačního systému smluvních států", 96, 97," se zrušují a za slova "Českou republiku;" se vkládají slova "čl. I bodů 9, 10, 91 v části, kterou se doplňuje text "nebo je nežádoucí osobou zařazenou do informačního systému smluvních států" a bodů 96 a 97, které nabývají účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice;".
 • Změna v čl. V zákona č. 428/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se v bodě 1 slova "39, bodu 59, pokud jde o §46a odst. 2 písm. b)," zrušují a za slova "Českou republiku," se vkládají slova "ustanovení čl. I bodů 39 a 59, pokud jde o §46a odst. 2 písm. b), které nabývá účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice,".
 • Změna zákona č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. XVI se na konci bodu 1 slovo "a" zrušuje.
  • v čl. XVI bodě 2 se slova "bodu 47, pokud jde o §46b odst. 2 písm. c), bodu 64, pokud jde o §75 odst. 2 písm. a), §75 odst. 3 větu druhou a třetí a §77 odst. 2 písm. f), bodu 65, pokud jde o §87e odst. 1 písm. b), §87e odst. 3, §87k odst. 1 písm. e) a §87k odst. 2," a slova "bodu 101, pokud jde o §158 odst. 1 písm. b) bod 9," zrušují.
  • v čl. XVI se na konci bodu 2 tečka nahrazuje slovem ", a" a doplňuje se bod 3, který zní:
   "3. čl. I bodu 47, pokud jde o §46b odst. 2 písm. c), bodu 64, pokud jde o §75 odst. 2 písm. a), §75 odst. 3 větu druhou a třetí a §77 odst. 2 písm. f), bodu 65, pokud jde o §87e odst. 1 písm. b), §87e odst. 3, §87k odst. 1 písm. e) a §87k odst. 2, a bodu 101, pokud jde o §158 odst. 1 písm. b) bod 9, které nabývají účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice.".
 • Změna v čl. XXI zákona č. 165/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se slova "dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku" nahrazují slovy "dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice".
 • Změna v zákoně č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se za §5a vkládají nové §5b "Zpracování osobních údajů celními orgány" až §5e "Přístup k údajům Schengenského informačního systému a zařazování údajů do tohoto systému" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 45.
 • Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4a a §4b se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1a až 1f zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §31 (změny).
 • Změna v §116 a §119 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIII - Přechodné ustanovení
V evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů a v evidenci vyrobených a nevydaných tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů a vyrobených a nevydaných tiskopisů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu podle §119 odst. 2 písm. k) a l) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se evidují pouze doklady nahlášené jako ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a tiskopisy vyrobené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §4 a §91 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XV - Přechodné ustanovení
V evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technických průkazů silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou a v evidenci vyrobených zúčtovatelných tiskopisů osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a technického průkazu a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla podle §4 odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se evidují pouze doklady nebo tabulky s přidělenou registrační značkou nahlášené jako ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a tiskopisy nebo tabulky registrační značky vyrobené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §2, §4, §9, §13 a §29 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů.
  Čl. XVII - účinnost změn dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku
  Změny v ustanoveních:
  • §46 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17a - nové znění,
  • §51 (změny).

Účinnost změn dnem stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (11.7.2007), a ustanovení čl. XVII, který nabývá účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.