264/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
ikona P
Číslo předpisu 264/2006 Sb.
Částka 84
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2006
Rozeslán dne 7. 6. 2006
Platnost od 7. 6. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. XLIX bodů 3, 6 a 9 až 12 nabývají účinnosti dne 7.6.2006, ustanovení čl. LXVI a čl. LXVII nabývají účinnosti dne 1.7.2006.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 100/1970 Sb., 20/1975 Sb., 98/1987 Sb., 188/1988 Sb., 120/1990 Sb., 2/1991 Sb., 3/1991 Sb., 297/1991 Sb., 328/1991 Sb., 563/1991 Sb., 143/1992 Sb., 264/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 590/1992 Sb., 592/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb., 118/1995 Sb., 155/1995 Sb., 287/1995 Sb., 138/1996 Sb., 273/1996 Sb., 48/1997 Sb., 167/1999 Sb., 225/1999 Sb., 29/2000 Sb., 132/2000 Sb., 155/2000 Sb., 217/2000 Sb., 220/2000 Sb., 238/2000 Sb., 257/2000 Sb., 258/2000 Sb., 361/2000 Sb., 177/2001 Sb., 6/2002 Sb., 136/2002 Sb., 202/2002 Sb., 218/2002 Sb., 229/2002 Sb., 309/2002 Sb., 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 362/2003 Sb., 46/2004 Sb., 257/2004 Sb., 435/2004 Sb., 436/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb., 627/2004 Sb., 628/2004 Sb., 169/2005 Sb., 251/2005 Sb., 253/2005 Sb.
Novelizován předpisem 265/2006 Sb., 585/2006 Sb., 218/2007 Sb., 282/2009 Sb., 89/2012 Sb., 463/2012 Sb., 182/2014 Sb., 234/2014 Sb., 332/2014 Sb., 205/2015 Sb., 320/2015 Sb., 110/2019 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Změny:

 • Změna v zákoně č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kde se v §138 odst. 2 bod 3 zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, kde se čl. I a II zrušují.
 • Změna v zákoně č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů, kde se §18 zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, kde se čl. I, čl. II a čl. IV zrušují.
 • Změna v zákoně č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, kde se §4 zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 264/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony, kde se čl. VIII zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, kde se čl. III a IV zrušují.
 • Změna v zákoně č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, ve znění pozdějších předpisů kde se část třetí zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. V a XIV zrušují.
 • Změna v zákoně č. 287/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, kde se čl. II zrušuje.
 • Změna v čl. III zákona č. 138/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, kde se bod 1 zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., kde se čl. IV zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, kde se čl. III zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, kde se část patnáctá (§57) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, kde se část první zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, kde se část jedenáctá a část třináctá zrušují.
 • Změna v zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část čtvrtá (§28) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), kde se část třetí (§17) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část osmá (§116) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 177/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, kde se část čtvrtá (§189) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 202/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, kde se část šestá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se část dvacátá sedmá, část třicátá a část čtyřicátá šestá zrušují.
 • Změna v zákoně č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, kde se část šestá zrušuje.
 • Změna zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §10, §12, §13, §16, §27 (změny),
  • §38 se zrušuje,
  • §40 - nové znění,
  • §41 (změny),
  • Část druhá (§44) se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kde část čtvrtá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třicátá šestá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 46/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, kde se část první zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, kde se část třetí a část čtrnáctá zrušují.
 • Změna v zákoně č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část patnáctá (§19) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, kde se část první zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, kde se část dvacátá třetí zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se část osmá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část desátá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 628/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti, kde se část třetí zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, kde se část druhá (§38) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 169/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část první zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, kde se část třetí zrušuje.
 • Změna zákona č. 3/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce.
  Změny v ustanoveních:
  • Čl. I a II se zrušují,
  • v čl. III se body 1, 3 až 12 zrušují.
 • Změna v §6, §24 a §25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • body 1. až 3. - změna s účinností dnem 1.1.2008
   • bod 1. - §425 a §426 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3a až 3e - nové znění,
   • bod 2. - vkládají nové §426a a §426b,
   • bod 3. - v §447 odst. 2 se slova "předpisy pracovního práva pro náhradu škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání" nahrazují slovy "zvláštním právním předpisem".
  • §447 (další změny),
  • §551 (změny).

Čl. XLIV - Přechodné ustanovení
Srážky se mzdy na základě dohod o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provádějí podle dosavadních právních předpisů; pohledávky zajištěné těmito dohodami nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zvyšovat, jestliže je není možné podle něj zajistit dohodou o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů.

 • Změna v §48 a §50 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.
 • Změna v §38 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, kde se slova "§127" nahrazují slovy "§191".
 • Změna zákona č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §2, §3 a §5 se včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.
 • Změna v §12 odst. 8 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, se slova "§73 odst. 2" nahrazují textem "§303".
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • §13 se zrušuje,
  • bod 3. - změna s účinností dnem vyhlášení (7.6.2006)
   • v §41 odst. 3 písm. f) se za slovo "jde-li" vkládá slovo "o",
  • §69, §89 (změny),
  • bod 6. - změna s účinností dnem vyhlášení (7.6.2006)
   • v §113 odst. 5 se za slova "na sociální zabezpečení a" vkládají slova "příspěvku na",
  • §121, §132 (změny),
  • body 9. až 12. - změna s účinností dnem vyhlášení (7.6.2006)
   • bod 9. - v §139 odst. 2 písm. a) se slova "tyto osoby" nahrazují slovy "osoby se zdravotním postižením".
   • bod 10. - v §139 odst. 2 písm. b) a v §140 odst. 2 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.
   • bod 11. - v §139 odst. 2 písm. c) a v §140 odst. 2 písm. c) se za slovo "zákonů," doplňuje slovo "nebo".
   • bod 12. - v §139 odst. 5 písm. a) se za slovo "pokutu" vkládá slovo "do".
  • §140 (změny).

Čl. L - Přechodné ustanovení
Správní řízení ve věcech týkajících se plnění povinnosti podle §13 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 220/2005 Sb., zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §279, §285, §286, §293, §294, §299 (změny),
  • §300 se zrušuje.

Čl. LII - Přechodné ustanovení

 1. Plátci mzdy provedou srážky ze mzdy podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců se za příjem, který povinnému nahrazuje odměnu za práci nebo je poskytován vedle ní, uvedený v §299 odst. 1 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, považuje náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
 • Změna v §67a odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "vedoucích zaměstnanců, jejichž pracovní poměr se zakládá jmenováním, uvedených v §27 odst. 5 písm. a) a b) zákoníku práce (dále jen "vedoucí pracovníci")" nahrazují slovy "vedoucích zaměstnanců6a)".

Čl. LIV - Přechodné ustanovení
U konkursů, které byly pravomocně prohlášené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se při uspokojování pracovních nároků vedoucích zaměstnanců (§67a) postupuje podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §43, §59, §69, §81 (změny),
  • §82 až §85 - nové znění,
  • §88, §95 (změny),
  • §96 - nové znění,
  • §97 (změny),
  • §99 až §102 - nové znění,
  • Nadpis části sedmé (od §103) zní:
   "NÁHRADA ŠKODY, SLUŽEBNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ".
  • §103, §104 (změny),
  • v části sedmé nadpis hlavy III (§105) zní:
   "ODPOVĚDNOST SLUŽEBNÍHO ÚŘADU ZA ŠKODU A ZABEZPEČENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE PŘI SLUŽEBNÍM ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNÍ".
  • §105, §106 (změny),
  • §107, §108 - nové znění,
  • §124, §129, §133, §134 (změny),
  • §135 "Platové tarify" včetně nadpisu - nové znění,
  • §137 "Platový stupeň" včetně nadpisu - nové znění,
  • §138, §141, §141a, §142, §143 (změny),
  • vkládá se nový §143a "Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí" včetně nadpisu a poznámky po čarou č. 68,
  • §144 "Zvláštní příplatek" včetně nadpisu - nové znění,
  • §147 až §150 (změny),
  • §151 "Srážky z platu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §154 (změny),
  • §157 - nové znění,
  • §158, §159 (změny),
  • §161 "Plat a náhradní volno za práci přesčas" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 73 - nové znění,
  • §161a (změny),
  • §162 "Příplatek za noční práci" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 74 - nové znění,
  • §163 (změny),
  • §164 "Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí" včetně nadpisu - nové znění,
  • §165 "Zvláštní příplatek" včetně nadpisu - nové znění,
  • §165a "Odměna za pracovní pohotovost" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 75 - nové znění,
  • §168 - nové znění,
  • §169, §172, §173, §181, §192 (změny),
  • §193 - nové znění,
  • §226 (změny),
  • §227 - nové znění,
  • §228 - nové znění,
  • Nadpis dílu 4 v části jedenácté hlavě VII (§229) zní:
   "Promlčení a zánik práva".
  • §229 až §231 (změny),
  • §232 - nové znění,
  • §248 se zrušuje,
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Čl. LVI - Přechodné ustanovení
Do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců se řídí odpovědnost služebního úřadu při služebních úrazech a nemocech z povolání §365 až 393 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Čl. LVII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 - nové znění,
  • §2 až §6 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1, 2, 3, 4, 17 a 18 zrušují,
  • §8, §9, §11 až §15, §17 až §19, §21 až §23, §26, §27, §29 až §32 (změny).

Čl. LIX - Přechodné ustanovení
Řízení před zprostředkovatelem nebo rozhodcem, řízení o zrušení rozhodnutí rozhodce, řízení o zrušení stávky nebo výluky, vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a řízení o nezákonnosti stávky, zahájená u krajského soudu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadní právní úpravou.
Čl. LX - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §5, §6, §10, §11, §13, §15, §17, §18, §20, §23, §24, §26, §28, §30, §31, §33, §38 (změny).
 • Změna zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 se včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje,
  • §3, §5, §6, §11, §15 až §18, §20 (změny),
  • §21 a §25 se zrušují.
 • Změna v příloze k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 • Změna v §5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LXVI

 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů s účinností dnem 1.7.2006.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §67a,
  • vkládá nový §74a,
  • §76 (změny),
  • vkládá se nový §76a.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. LXVII, bod 1. a 2. novely, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2006.

 • Změna v §1 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kde se slova "od 1. ledna 2007" nahrazují slovy "od 1. ledna 2008".

Účinnost změn dnem 1.1.2007, s výjimkou čl. XLIX bodů 3, 6 a 9 až 12, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (7.6.2006), s výjimkou čl. LXVI a čl. LXVII, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2006, a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2008.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.