341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 341/2011 Sb.
Částka 120
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 23. 11. 2011
Platnost od 23. 11. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení §1 odst. 1, §68, §69 a §70 odst. 1 věty druhé nabývají účinnosti dne 23.11.2011 a ustanovení §68 odst. 1 pozbývá platnosti uplynutím dne 30.6.2012.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 174/1968 Sb., 133/1985 Sb., 582/1991 Sb., 279/1992 Sb., 555/1992 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 13/1997 Sb., 167/1998 Sb., 168/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 320/2001 Sb., 218/2002 Sb., 221/2003 Sb., 361/2003 Sb., 127/2005 Sb., 251/2005 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 273/2008 Sb.
Novelizován předpisem 64/2014 Sb., 183/2017 Sb., 111/2019 Sb., 250/2021 Sb., 130/2022 Sb., 30/2024 Sb.
Prováděn předpisem 407/2011 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

 • Tímto zákonem se zřizuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen "inspekce"), která je ozbrojeným bezpečnostním sborem.
 • V čele inspekce stojí ředitel inspekce (dále jen "ředitel"), kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný.
 • Úkoly inspekce plní příslušníci inspekce vykonávající v inspekci službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.
 • Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Její příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Ředitel plní funkci vedoucího organizační složky státu.

Účinnost

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2012, s výjimkou ustanovení §1 odst. 1, §68, §69 a §70 odst. 1 věty druhé, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (23.11.2011).
 2. Ustanovení §68 odst. 1 pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června 2012.

Změny souvisejících zákonů:

 • Změna v §12, §158, §158b, §158e, §160, §161, §164, §179a a §314d zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 a §85 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §45 a §110 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • vkládá se nový §10c.
 • Změna v §2 a §9 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22b odst. 3 větě druhé zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 6 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §71 odst. 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §159 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §46 odst. 3 písm. b) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
 • Změna v §18, §41, §79 a §122 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §32a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
 • Změna v §35 a §193 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §50 odst. 3 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
 • Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §7, §11, §17, §20 (změny),
  • vkládá se nový §20a,
  • §24 (změny),
  • §27 "Převedení na jiné služební místo ve zvláštních případech" včetně nadpisu - nové znění,
  • §86, §186 (změny),
  • §187 "Postoupení věci" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 92 - nové znění.

§92 - Přechodné ustanovení
Funkční období ředitele bezpečnostního sboru ustanoveného na služební místo podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §100 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 • Změna v §5, §81, §82, §88 a §150 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §303 a §312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §66, §68, §71 (změny),
  • vkládá se nový §71a,
  • §83, §98, §101 (změny),
  • Část druhá (§103 až §107) se včetně nadpisu zrušuje,
  • §114, §115 (změny).

Účinnost změn 1.1.2012.