64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
ikona P
Číslo předpisu 64/2014 Sb.
Částka 24
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2014
Rozeslán dne 7. 4. 2014
Platnost od 7. 4. 2014
Účinnost od 1. 5. 2014
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 133/1985 Sb., 64/1986 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 282/1991 Sb., 553/1991 Sb., 582/1991 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 96/1993 Sb., 111/1994 Sb., 153/1994 Sb., 154/1994 Sb., 266/1994 Sb., 117/1995 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 18/1997 Sb., 19/1997 Sb., 22/1997 Sb., 252/1997 Sb., 111/1998 Sb., 166/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 359/1999 Sb., 61/2000 Sb., 101/2000 Sb., 121/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 227/2000 Sb., 238/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 247/2000 Sb., 256/2000 Sb., 258/2000 Sb., 307/2000 Sb., 361/2000 Sb., 365/2000 Sb., 102/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 320/2001 Sb., 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 198/2002 Sb., 281/2002 Sb., 162/2003 Sb., 420/2004 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 251/2005 Sb., 289/2005 Sb., 111/2006 Sb., 187/2006 Sb., 167/2008 Sb., 273/2008 Sb., 296/2008 Sb., 341/2011 Sb., 85/2012 Sb., 201/2012 Sb., 229/2013 Sb.
Novelizován předpisem 320/2015 Sb., 297/2016 Sb., 110/2019 Sb., 541/2020 Sb., 269/2021 Sb., 185/2023 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu (255/2012 Sb.).
Změny:

 • Změna v §12 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §31, §36 a §76 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §3 (změny),
 • §4 - nové znění,
 • §6 se včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b zrušuje,
 • §7 až §9, §12 (změny).
 • Změna v §39, §42 a §44a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 a §7 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §26b včetně poznámky pod čarou č. 21.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §13, §14 (změny),
 • §15 - nové znění,
 • §54, §127 (změny).

Čl. IX - Přechodná ustanovení

 1. Nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné poskytnout potřebnou součinnost orgánům sociálního zabezpečení při kontrole účetních a dalších podkladů, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výše záloh, a při kontrole správnosti určení náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných zaměstnavatelem po dobu prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, i když došlo ke zjištění tohoto porušení či nesplnění povinnosti až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo bylo-li řízení o tomto nesplnění či porušení zahájeno po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Řízení o pokutě za nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné poskytnout potřebnou součinnost orgánům sociálního zabezpečení při kontrole účetních a dalších podkladů, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výše záloh, a při kontrole správnosti určení náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných zaměstnavatelem po dobu prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončené před tímto dnem se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §79, §80, §81 a §85 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §14, §15, §22 a §23 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15 a §15a zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21e, §34, §35 a §41 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §13a.
 • Změna v §18 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
 • Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §58 (změny),
 • §59 - nové znění,
 • §59a se zrušuje,
 • §66 (změny).
 • Změna v §64 a §65 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §50 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §41 (změny),
 • §42 se zrušuje,
 • §46 (změny).
 • Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §18 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 42 - nové znění,
 • §39 (změny),
 • §40 "Opatření k nápravě" včetně nadpisu - nové znění,
 • Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §28 - nové znění,
 • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje,
 • §29 (změny),
 • §30 a §31 se zrušují.
 • Změna v §11, §18 a §19a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • v §4a odst. 2 a v §4c odst. 2 se slova "zákona o státní kontrole50)" nahrazují slovy "kontrolního řádu",
 • Poznámka pod čarou č. 50 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
 • §4a, §4c (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 60 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
 • Změna v §105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
 • Změna v §71 odst. 1 písm. d), §72 odst. 1 písm. h) a v §76 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
 • Změna v §39 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.
 • Změna v §49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §76 a §85 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §16, §33 (změny),
 • §37 "Oprávnění kontrolujícího na přístup k informacím" a §38 "Průkaz kontrolujícího" včetně nadpisů - nové znění,
 • §39 se zrušuje,
 • §40 - nové znění,
 • vkládá se nový §40a,
 • §41 až §43 se zrušují,
 • §44, §45 (změny).
 • Změna v §103 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §129 (změny),
 • §129a "Kontrola výkonu samostatné působnosti" a §129b "Kontrola výkonu přenesené působnosti" včetně nadpisů - nové znění,
 • §129c se zrušuje.
 • Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §67, §86 (změny),
 • §87 "Kontrola výkonu samostatné působnosti" a §88 "Kontrola výkonu přenesené působnosti" včetně nadpisů - nové znění,
 • §89 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §32, §113 (změny),
 • §114 "Kontrola výkonu samostatné působnosti" a 115 "Kontrola výkonu přenesené působnosti" včetně nadpisů - nové znění,
 • §116 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů - nové znění §24.
 • Změna v §24 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §16a, §20, §20a (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 20b - nové znění,
 • §20b, §22a (změny).

Čl. XXXVIII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §9 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §3a (změny),
 • §21 včetně poznámky pod čarou č. 10 - nové znění.
 • Změna v §27 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 • Změna v §33 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §54 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje,
 • §55 se zrušuje,
 • §62 (změny).
 • Změna v §12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §84, §88, §90 a §92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §25 (změny),
 • §29 včetně nadpisu se zrušuje,
 • Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
 • Změna v §125b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §5, §5c, §6 a §6d zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §16, §18, §19, §20, §24, §66, §76 (změny),
 • §81 "Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady" včetně nadpisu - nové znění,
 • Poznámka pod čarou č. 50 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §92, §110 až §112 (změny),
 • §114 "Výkon vodoprávního dozoru" včetně nadpisu - nové znění,
 • §114a se zrušuje.
 • Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §6 (změny),
 • §12 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zrušuje,
 • §13, §13a (změny),
 • §14 až §17 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 15 až 19 zrušují,
 • §19 (změny),
 • §20 "Přestupky" včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládá se nový §20a "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisu,
 • §21 "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisu - nové znění,
 • §23, §25, §31 (změny).

Čl. LIII - Přechodné ustanovení
Pokud byla zahájena veřejnosprávní kontrola na místě podle zákona č. 320/2001 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne nebyla skončena, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §24 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje,
 • §35, §36 (změny),
 • §37 "Státní zemědělská a potravinářská inspekce" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27 - nové znění,
 • §38, §39, §41 (změny),
 • §42 "Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů" včetně nadpisu - nové znění.
 • Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §16, §18 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje,
 • §20b (změny),
 • §36 se zrušuje,
 • §37 (změny).
 • Změna v §9 odst. 3 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).
 • Změna v §18, §19, §20 a §21 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
 • Změna č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §4 až §7 (změny),
 • §8 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §9 - nové znění,
 • §10, §12, §13 (změny),
 • §14 "Správní delikty" a §15 "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů - nové znění,
 • §16 až §18 se zrušují,
 • Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje,
 • §19 (změny),
 • §20 "Dozor nad přezkoumáním vykonaným auditorem" včetně nadpisu - nové znění,
 • §21 (změny).

Čl. LX - Přechodné ustanovení
Pokud bylo zahájeno přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne nebylo skončeno, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §84 se zrušuje,
 • §126 (změny),
 • §128 se včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje,
 • §129 (změny),
 • §130 se včetně poznámky pod čarou č. 65 zrušuje,
 • §131 se zrušuje,
 • §132 - nové znění,
 • §133 a §134 se zrušují,
 • §139 (změny).

Čl. LXII - Přechodné ustanovení
Správní řízení ve věci uložení pořádkové pokuty pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §150, §174 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 44 se zrušuje,
 • §175 - nové znění.
 • Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §4 až §9 (změny),
 • vkládá se nový §9a,
 • vkládá se nový §22a,
 • §40 až §44 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 70 až 72 zrušují.

Čl. LXV - Přechodné ustanovení
Správní řízení ve věci uložení pořádkové pokuty pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §16 a §21 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §56 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §74, §76, §91, §98, §104, §127 (změny),
 • §130 - nové znění,
 • §131, §136, §138a (změny),
 • §166 se zrušuje,
 • §199 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. LXIX. bodu 1. až 3. novely.

 • Změna zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, §18 "Výkon kontroly" včetně nadpisu - nové znění.
 • Změna zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §49, §98 (změny),
 • vkládá se nový §117a.
 • Změna v §21 až §23 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

 • §57 (změny),
 • vkládá se nový §67a.
 • Změna v §21 zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Změny v ustanoveních:

 • §28 "Postup kontrolních orgánů" včetně nadpisu - nové znění,
 • Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje,
 • §29, §36 (změny).
 • Změna v §15 odst. 1 úvodní části ustanovení zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).

Účinnost změn 1.5.2014.