230/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 230/2014 Sb.
Částka 96
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2014
Rozeslán dne 23. 10. 2014
Platnost od 23. 10. 2014
Účinnost od 7. 11. 2014
Novelizuje předpis 247/2000 Sb., 361/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 se slova "Evropské unie43)" nahrazují slovy "Evropské unie47)",
  • Poznámka pod čarou č. 47 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 43 se zrušuje,
  • §80a, §83, §90 (změny),
  • vkládá se nový §122d,
  • §125c, §125e (změny),
  • vkládá se nový §125j,
  • §137 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení >>

 • Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • v §19 písm. b) a v §45b odst. 3 se slovo "nepřevyšující" nahrazuje slovem "převyšující" a za slova "převyšuje 3 500 kg" se vkládají slova ", ale nepřevyšuje 4 250 kg",
  • §42, §62 (změny),
  • v příloze č. 2 (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení >>