274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR
ikona P
Číslo předpisu 274/2008 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 11. 8. 2008
Platnost od 11. 8. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. X bodu 20 nabývá účinnosti 1.9.2008, čl. XXIII bodů 1 až 6, 8, 10, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 62, 63, 67, bodu 68, pokud jde o §165 písm. j) a v §165 písm. l) slova "nebo správních deliktech", a bodů 70 a 73, čl. XXIV, pokud jde o písmeno b), čl. XXV bodu 1 a čl. XXVI bodů 6 a 7 nabývají účinnosti dnem 1.1.2011 a čl. XXVII nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 20/1966 Sb., 2/1969 Sb., 61/1988 Sb., 84/1990 Sb., 200/1990 Sb., 455/1991 Sb., 553/1991 Sb., 555/1992 Sb., 26/1993 Sb., 67/1993 Sb., 163/1993 Sb., 326/1993 Sb., 111/1994 Sb., 153/1994 Sb., 154/1994 Sb., 82/1995 Sb., 152/1995 Sb., 12/1997 Sb., 18/1997 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 106/1999 Sb., 168/1999 Sb., 219/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb., 105/2000 Sb., 133/2000 Sb., 219/2000 Sb., 258/2000 Sb., 361/2000 Sb., 60/2001 Sb., 115/2001 Sb., 120/2001 Sb., 265/2001 Sb., 352/2001 Sb., 109/2002 Sb., 119/2002 Sb., 216/2002 Sb., 221/2003 Sb., 362/2003 Sb., 436/2003 Sb., 119/2004 Sb., 289/2005 Sb., 379/2005 Sb., 413/2005 Sb., 108/2006 Sb., 135/2006 Sb., 267/2006 Sb., 310/2006 Sb., 321/2006 Sb., 342/2006 Sb., 170/2007 Sb., 296/2007 Sb., 379/2007 Sb.
Novelizován předpisem 480/2008 Sb., 41/2009 Sb., 292/2009 Sb., 427/2010 Sb., 375/2011 Sb., 229/2013 Sb., 191/2016 Sb., 250/2016 Sb., 65/2017 Sb., 30/2024 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna některých (57) zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Změny:

 • Změna zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládají nové §7a "Povinnosti provozovatele sportovního zařízení" až §7f "Společná ustanovení ke správním deliktům", včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Vlastník sportovního zařízení je povinen vydat a zveřejnit návštěvní řád podle §7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21, §22, §47, §52 (změny),
  • §54 se zrušuje,
  • §58, §86 (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Přestupky, jejichž projednávání v prvním stupni zahájily útvary Policie České republiky v okresech, dokončí krajská ředitelství Policie České republiky, v jejichž územní působnosti útvary Policie České republiky v okresech vykonávaly státní správu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • vkládá se nový §1a,
  • §2 a §3 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 5a - nové znění,
  • §3a (změny),
  • vkládají se nové §3b a §3c včetně poznámky pod čarou č. 6,
  • §4 až §4b včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7 - nové znění,
  • vkládají se nové §4c "Zdravotní způsobilost" až §4e "Osvědčení" včetně nadpisů,
  • §5 "Odnětí a zánik platnosti osvědčení" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §5a,
  • §7 (změny),
  • §8 - nové znění,
  • §9, §11, §11a (změny),
  • Skupinový nadpis nad §12 se zrušuje,
  • §12 (změny),
  • vkládá se nový §12a,
  • §13 až §15, §17 (změny),
  • §17a - nové znění,
  • §17b včetně poznámky pod čarou č. 15a - nové znění,
  • §18 (změny),
  • vkládá se nový §18a,
  • §20, §21 (změny),
  • §22 "Zvláštní omezení" a §23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 - nové znění,
  • §24 (změny),
  • §25 - nové znění,
  • §26a až §28a včetně nadpisů - nové znění,
  • §28b se zrušuje,
  • Příloha k zákonu se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. VI, bodu 1. až 4. novely.
Čl. VII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §5, §6, §8a, §9, §47, §51, §69, §76, §79 (změny),
  • vkládá se nový §79a "Měření rychlosti vozidel" včetně nadpisu,
  • §87a, §122 (změny),
  • bod 20. - účinnost změn dnem 1.9.2008
   • v §122 se doplňuje odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 35b,
  • §123b "Započítávání bodů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §137 (změny),
  • Část čtvrtá (§140) se včetně nadpisu zrušuje,
  • v příloze k zákonu (změny).
 • Změna v §2, §16 až §18 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
 • Změna v §45a, §46a, §50b a §76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33 (změny),
  • Část devátá (§140) se včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §3, §10, §74 a §75 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Čl. XV - Přechodné ustanovení
Řízení, které bylo zahájeno v prvním stupni okresním (městským, obvodním) ředitelstvím policie, dokončí krajské ředitelství policie, v jehož územní působnosti okresní (městské, obvodní) vykonávalo ke dni účinnosti tohoto zákona státní správu na úseku střelných zbraní a střeliva.

 • Změna v §3 a §14 zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).

Čl. XVII - Přechodné ustanovení
Stanovisko okresního (městského, obvodního) ředitelství Policie České republiky vydané podle §3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za stanovisko krajského ředitelství Policie České republiky podle §3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §6a,
  • vkládá se nový §31a,
  • §58, §73a (změny),
  • v příloze č. 3, č. 5 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. XIX, bodu 1. a 2. novely.

 • Změna v §1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • Část pátá (§33) se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a zrušuje.
 • Změna v §1 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
 • Změna č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Body 1. až 6. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • bod 1. - v §42 odst. 5, §42a odst. 4, §42c odst. 2, §42f odst. 2, §107 odst. 5 až 7 a v §156 odst. 3 se slovo "policii" nahrazuje slovem "ministerstvu".
   • bod 2. - v §43, §44 odst. 1 a 4, §44a odst. 8, §46a odst. 1, §46b odst. 1, §46b odst. 2 v závěrečné části ustanovení, §46b odst. 3 větě první, §46d odst. 1, §46d odst. 2 v závěrečné části ustanovení, §87e odst. 3 větě třetí, §87u odst. 2, §87v odst. 3 a v §159 odst. 6 se slovo "policie" nahrazuje slovem "ministerstvo".
   • bod 3. - v §44 odst. 1, §45 odst. 7, §46a odst. 2 a 3, §46b odst. 2 a 4, §46b odst. 3 větě druhé, §46d odst. 2 a 3, §87a odst. 1, §87b odst. 3, §87d odst. 1 až 3, §87e odst. 1, §87e odst. 3 větě druhé, §87f odst. 1, 2 a 3, §87p odst. 2, §87z odst. 2, §87aa odst. 2 a v §159 odst. 6 se slovo "Policie" nahrazuje slovem "Ministerstvo".
   • bod 4. - v §44 odst. 2, §45 odst. 1 až 3, §45 odst. 7 a v §87b odst. 1 se slovo "policii" nahrazuje slovem "ministerstvo".
   • bod 5. - v §44a se na začátek odstavce 3 vkládá věta "Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu přijímá a rozhoduje o ní ministerstvo.".
   • bod 6. - v §44a odst. 4 se slova "pokud policie shledá" nahrazují slovem "je-li".
  • §50 ( další změny),
  • bod 8. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §50 odstavec 1 - nové znění,
  • bod 10. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §50 odst. 2 se věta druhá zrušuje,
  • v §69 odst. 4 a 5, §87 odst. 6 písm. a) a v §87 odst. 7 písm. a) bodě 2 se slova "policii" nahrazují slovem "ministerstvu".
  • §70, §71 (změny),
  • v §73, §75 odst. 1 a 2, §77 odst. 1 až 3, §87k odst. 1, §87k odst. 2 větě druhé a v §87l odst. 1 a 2 se slova "Policie nebo ministerstvo" nahrazují slovem "Ministerstvo".
  • §75 (další změny),
  • v §79 odst. 3, §83 odst. 1 až 3, §84, §85 odst. 1 a 2, §86 odst. 2, §87 odst. 4, §87g odst. 1, §87h odst. 1, §87j odst. 2, §87s odst. 4 a v §159 odst. 7 a 8 se slovo "Policie" nahrazuje slovem "Ministerstvo".
  • v §80 odst. 1 a v §87s odst. 1 se slovo "policii" nahrazuje slovem "ministerstvo".
  • v §80 odst. 3, §87 odst. 2, §87k odst. 2 větě třetí a v §113 odst. 8 se slovo "policie" nahrazuje slovem "ministerstvo".
  • v §87i odst. 2 se slova "orgánem policie" nahrazují slovy "pověřeným zaměstnancem ministerstva".
  • §87u (změny),
  • bod 23. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §87u odst. 2 se slova "a ministerstvo do" nahrazují čárkou.
  • §87x (změny),
  • bod 25. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • §87x odstavec 1 - nové znění,
  • v §87z odst. 2 se slova "unie, průkazu" nahrazují slovy "unie a ministerstvo platnost průkazu".
  • bod 27. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §87z odst. 2 se slova "a ministerstvo platnost" nahrazují čárkou.
  • §88 (změny),
  • bod 30. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §88 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Cizinec je povinen důvody podle věty první neprodleně oznámit policii, pobývá-li na území na vízum, nebo ministerstvu, pobývá-li na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu.".
  • §98 (změny),
  • bod 32. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §98 odst. 1 se slova "je povinen hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny policii. Cizinec," nahrazují slovem "anebo".
  • bod 33. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §98 odstavec 3 - nové znění,
  • §98a odst. 1 (změny),
  • bod 36. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §98a odst. 1 úvodní část ustanovení - nové znění,
  • bod 38. - účinnost změn dnem 1.1.2013
  • v §98a odst. 2 se slova "Policie nebo ministerstvo" nahrazují slovem "Ministerstvo".
  • Bod 40. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §98a odst. 3 se věta druhá zrušuje.
  • §103, §105 (změny),
  • bod 44. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §105 odstavec 3 - nové znění,
  • bod 45. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §106 se doplňuje odstavec 5,
  • §109 (změny),
  • bod 48. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §114 odst. 1 písm. b) se slova "mu ze stejných důvodů bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle §43, případně mu bylo uděleno" zrušují.
  • bod 49. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §114 odst. 3 písm. b) se slova "nebo povolení k dlouhodobému pobytu" zrušují.
  • bod 51. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §114 odst. 3 písm. c) se slova "nebo po udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle §43 ze stejného důvodu" a slova "nebo povolení k dlouhodobému pobytu" zrušují.
  • bod 52. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §114 odstavec 5 - nové znění,
  • bod 54. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §114 odstavec 6 - nové znění,
  • §115, §117 (změny),
  • bod 58. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §157b odst. 4 větě první se za slova "deliktu podle" vkládají slova "§156 odst. 3 a" a za větu první se vkládá věta "Správní delikt podle §156 odst. 3 projednává ministerstvo.".
  • §158 až §160 (změny),
  • bod 62. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §161 odst. 1 písmeno b) - nové znění,
  • bod 63. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §161 odst. 1 se doplňuje písmeno c),
  • §164 (rozsáhlé změny),
  • bod 67. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • §164 včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 68. - účinnost změn dnem 1.1.2013, pokud jde o §165 písm. j) a v §165 písm. l) slova "nebo správních deliktech"
   • §165 včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §165a "Oprávnění ministerstva" včetně nadpisu,
  • bod 70. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §165a odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "V řízení o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu si vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.".
  • §167 (změny),
  • bod 73. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §167 odstavec 3 - nové znění,
  • §169 (změny),
  • Část druhá (§185) se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.
 • Čl. XXIV - účinnost změn dnem 1.1.2013, pokud jde o písm. b)
  Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
  Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů postupně vyhlásil úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů, a to ve znění účinném ke dni
 1. 1. ledna 2009 a
 2. 1. ledna 2013.
 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §3a písm. a) bodě 3 se slova "oblastním ředitelství služby cizinecké policie" nahrazují slovy "inspektorátu cizinecké policie".
  • §61, §62, §71, §93 (změny),
  • Část druhá (§95) se zrušuje.
 • Změna zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §34, §35, §37 (změny),
  • bod 6. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §38 odst. 1 a 2 se slova "u oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie příslušného" nahrazují slovy "na inspektorátu cizinecké policie příslušném".
  • bod 7. - účinnost změn dnem 1.1.2013
   • v §39 odst. 1 písm. b) se slova "oblastního ředitelství cizinecké a pohraniční policie" nahrazují slovy "inspektorátu cizinecké policie".

Čl. XXVII - účinnost změn dnem 1.1.2010

 • Změna v §17a, §17b a §50 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Změna v §7, §12 a §14 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §40a.
 • Změna v §14 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12, §55, §62, §69 (změny),
  • vkládá se nový §81b,
  • §83c (změny),
  • vkládá se nový §102a,
  • §105, §146a, §158e, §161, §179b, §200 (změny).
 • Změna v §18 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
 • Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §14a.
 • Změna v §15 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
 • Změna v §3 a §24a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 a §77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 2 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.
 • Změna v §11 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 • Změna v §14 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
 • Změna v §29 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
 • Změna v §60a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Změna v zákoně č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a o opatřeních s tím souvisejících, kde se čl. I zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 67/1993 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, kde se čl. II zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 163/1993 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, kde se čl. I zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 326/1993 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie, kde se čl. I zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 82/1995 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. II zrušuje.
 • Změna v §171 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňují zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. III zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část III (§44) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, kde se část druhá (§42) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 105/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část třetí včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá (§110) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8c, 8d a 8e zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 60/2001 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., kde se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18a až 18j zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část třetí včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), kde se část druhá (§13) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde se část první včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část třetí včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 119/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třetí včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, kde se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, kde se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8f až 8i zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, kde se část sedmnáctá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 321/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, kde se část třicátá druhá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18k a 18l zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru, kde se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17f a 18c zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část devátá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, kde se část devátá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2009, s výjimkou ustanovení

 1. čl. X bodu 20, který nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.9.2008),
 2. čl. XXIII bodů 1 až 6, 8, 10, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 62, 63, 67, bodu 68, pokud jde o §165 písm. j) a v §165 písm. l) slova "nebo správních deliktech", a bodů 70 a 73, čl. XXIV, pokud jde o písmeno b), čl. XXV bodu 1 a čl. XXVI bodů 6 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013, a
 3. čl. XXVII, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.