396/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 396/2012 Sb.
Částka 145
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 9. 2012
Rozeslán dne 26. 11. 2012
Platnost od 26. 11. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dne 26.11.2012, ustanovení části druhé čl. III bodu 64 nabývá účinnosti dne 1.7.2013 a ustanovení části první čl. I bodu 78 a části druhé čl. III bodu 65 nabývají účinnosti dne 1.1.2015.
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 21/1992 Sb., 265/1992 Sb., 357/1992 Sb., 358/1992 Sb., 82/1998 Sb., 349/1999 Sb., 26/2000 Sb., 361/2000 Sb., 119/2001 Sb., 120/2001 Sb., 7/2002 Sb., 150/2002 Sb., 341/2005 Sb., 182/2006 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 121/2008 Sb.
Novelizován předpisem 256/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 250/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §46b, §53 (změny),
  • vkládá se nový §142a,
  • §175u, §175v, §200ua, §210a, §251, §255, §258, §261, §262a, §263, §267, §274 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 80 - nové znění,
  • §278, §279, §293, §298, §303, §304b, §312 (změny),
  • §314b - nové znění,
  • vkládá se nový §314c,
  • §320 (změny),
  • §320a "Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §320aa "Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti" a §320ab včetně nadpisu,
  • v části šesté hlava čtvrtá SPRÁVA NEMOVITOSTI (§320b až §320j) včetně nadpisů - nové znění,
  • §322, §324, §325, §325b, §326 (změny),
  • vkládají se nové §327a "Jiný soupis" a §327b včetně nadpisu,
  • §328, §328b, §329, §330 (změny),
  • vkládá se nový §330a,
  • §331, §334, §335b (změny),
  • §336 až §336b - nové znění,
  • §336c, §336e (změny),
  • §336f - nové znění,
  • §336g se zrušuje,
  • §336h, §336i (změny),
  • §336j - nové znění,
  • vkládá se nový §336ja,
  • §336k až §336m - nové znění,
  • §336o - nové znění,
  • vkládají se nové §336p a 336q,
  • §337 - nové znění,
  • §337a (změny),
  • §337b se zrušuje,
  • §337c (změny),
  • bod 78. - změna s účinností od 1.1.2015
   • v §337c odstavec 1 - nové znění,
  • §337c (další změny),
  • §337e - nové znění,
  • §337f (změny),
  • §337g a §337h - nové znění,
  • v části šesté se v nadpisu hlavy sedmé slovo "prodej" nahrazuje slovem "postižení",
  • v §338f odst. 1 a 2 větě první, §338g odst. 1, §338k odst. 1, §338zn odst. 3, §338zo odst. 1, §338zp odst. 1 a v §338zq odst. 1 a 2 se slovo "prodejem" nahrazuje slovem "postižením",
  • §338f (další změny),
  • v §338i odst. 5 větě druhé, §338n odst. 6 a §338w odst. 3 se slovo "prodeje" nahrazuje slovy "výkonu rozhodnutí",
  • §338k, §338l (změny),
  • §338m - nové znění,
  • vkládají se nové §338ma a §338mb "Prodej podniku" včetně nadpisu,
  • §338n, §338zd, §338ze, §338zn (změny),
  • v nadpisu nad §338zp a §338zq se slovo "Prodej" nahrazuje slovem "Postižení",
  • §338zq (další změny),
  • §341 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10. novely.

 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3 (změny),
  • vkládá se nový §4,
  • §7, §8, §9 (změny),
  • §10 - nové znění,
  • §14 (změny),
  • §15 - nové znění,
  • §16 až §18, §27 (změny),
  • v části první nadpis hlavy III (nad §28) zní: "EXEKUČNÍ ČINNOST",
  • §28 až §31 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 30 - nové znění,
  • §32 až §33a (změny),
  • vkládá se nový §33e,
  • §34, §35 (změny),
  • vkládají se nové §35a "Rejstřík zahájených exekucí" a §35b včetně nadpisu,
  • §36 (změny),
  • §37 "Exekuční návrh" včetně nadpisu - nové znění,
  • §38 - nové znění,
  • §39 až §43 (změny),
  • vkládá se nový §43a,
  • §44 - nové znění,
  • §44a (změny),
  • §44b "Změna exekutora" včetně nadpisu - nové znění,
  • §45 (změny),
  • §46 včetně poznámek pod čarou č. 16b a 31 - nové znění,
  • §47 až §49 (změny),
  • bod 64. - změna s účinností od 1.7.2013
   • v §49 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
  • dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6,
  • bod 65. - změna s účinností od 1.1.2015
   • v §49 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
  • dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7,
  • §49 (další změny),
  • §51, §52, §54, §55, §55c, §58 až §59a (změny),
  • v §60, 65, 69, 71, 73 a v §87 odst. 1 se slova "provádění exekuce" nahrazují slovem "exekuci",
  • §65a se zrušuje,
  • §66, §68 (změny),
  • §69a "Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech" včetně nadpisu - nové znění,
  • v části první hlavě IV dílu 5 (nad §70) se v nadpisu slovo "prodejem" nahrazuje slovem "postižením",
  • v §70 odst. 1 a v §71 se slovo "prodejem" nahrazuje slovem "postižením",
  • v části první hlavě IV se vkládá nový díl 6 "Exekuce pozastavením řidičského oprávnění" (§71a) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32,
  • dosavadní díl 6 se označuje jako díl 7,
  • §72, §74 (změny),
  • vkládají se nové §76b a §76c,
  • §77 (změny),
  • §78 se zrušuje,
  • §79 (změny),
  • §80 až §85 se zrušují,
  • §87, §88, §90 (změny),
  • §102 a §103 - nové znění,
  • v části první hlavě VIII se díl 4 (§105 a násl.) označuje jako díl 3,
  • §104 se zrušuje,
  • §106, §109 až §111, §113a (změny),
  • vkládá se nový §115a "Výběrová komise" včetně nadpisu,
  • §116 - nové znění,
  • Dosavadní poznámka pod čarou č. 20a se zrušuje,
  • §117, §124 (změny),
  • v části první hlava XII "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§124a až §124d) včetně nadpisů - nové znění,
  • §125, §128, §130 (změny),
  • Příloha č. 1 - nové znění,
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodu 1. až 6. novely.

 • Změny v §68c zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §38i, §61, §88, §102, §148, §231 a §679 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení
Ustanovení §38i odst. 1 písm. o), §61 odst. 2, §88 odst. 1 písm. f), §102 odst. 1 a 2, §148 odst. 2 a §231 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí v souvislosti s řízením o výkonu rozhodnutí nebo exekučním řízením vedeným podle části první čl. II a části druhé čl. IV bodu 1.

 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §10, §11 (změny),
  • v příloze zákona v položce 2, položce 21, položce 22 (změny).
 • Změna v §41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6a - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 6e - nové znění.

Čl. XII - Přechodné ustanovení
Ustanovení §9 odst. 1 písm. a) a c) a §9 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v souvislosti s řízením o výkonu rozhodnutí nebo exekučním řízením vedeným podle části první čl. II a části druhé čl. IV bodu 1.

 • Změna v §10 a §21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §71a a §71b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §8 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §16a "Elektronické dražby" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18,
  • §36 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 16 - nové znění,
  • §46 (změny).

Čl. XVIII - Přechodná ustanovení

 1. Dražby, na jejichž provedení byl podán návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Dražba nedobrovolná může být po dni nabytí účinnosti tohoto zákona provedena též na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je doložena vykonatelným exekutorským zápisem, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Dražebník neupustí od dražby podle §46 odst. 1 písm. g) zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byl-li podkladem pro nařízení výkonu rozhodnutí vykonatelný exekutorský zápis, který byl sepsán v posledních 3 měsících před konáním dražby.
 • Změna v §82, §113, §114 a §119 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §14, §15 (změny),
  • vkládají se nové §15a a §15b "Správa nemovitosti" včetně nadpisu,
  • §16a (změny).

Čl. XXI - Přechodné ustanovení
Ustanovení §2 písm. e) zákona č. 119/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v souvislosti s exekučním řízením vedeným podle části druhé čl. IV bodu 1.

 • Změna v §2 a §4b zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXIII - Přechodné ustanovení
Veřejný ochránce práv může navrhnout přísedící podle §4b odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • ČÁST ŠESTNÁCTÁ - změna s účinností od 23.11.2012
 • Změna v §7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXV - Přechodná ustanovení

 1. Věci správního soudnictví ve věcech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi, v nichž byla dána místní příslušnost Městského soudu v Praze a v nichž nebylo rozhodnuto do dne účinnosti tohoto zákona, převezmou a dokončí krajské soudy místně příslušné podle §7 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., ve znění tohoto zákona; to neplatí, je-li Městský soud v Praze místně příslušným soudem i podle §7 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., ve znění tohoto zákona.
 2. V případech, kdy Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, které bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a věc mu vrátil k dalšímu řízení, dokončí toto řízení Městský soud v Praze, který vydal zrušené rozhodnutí.
 • Změna v §6 odst. 3 písm. r) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se slovo "nařízení" nahrazuje slovy "doručení vyrozumění o zahájení".

Čl. XXVII - Přechodné ustanovení
Ustanovení §6 odst. 3 písm. r) zákona č. 341/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v souvislosti s exekučním řízením vedeným podle části druhé čl. IV bodu 1.

 • Změna v §109, §267, §285 a §411 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXIX - Přechodné ustanovení
Ustanovení §285 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v souvislosti s exekučním řízením vedeným podle části druhé čl. IV bodu 1.

 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §97 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 73 a 74 - nové znění,
  • §97, §109, §116, §131 a §136 (změny).
 • Změna v §147 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • Změna v §10 a §11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXIII - Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení §10 odst. 1 písm. j) zákona č. 121/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v souvislosti s exekučním řízením vedeným podle části druhé čl. IV bodu 1.
 2. Bude-li po dni nabytí účinnosti tohoto zákona exekučním titulem exekutorský zápis podle §78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemůže vyšší soudní úředník rozhodnout o nařízení výkonu rozhodnutí k vymožení peněžitého plnění ani o zastavení výkonu rozhodnutí, nebyl-li návrh podán oprávněným nebo exekutorem, popřípadě bylo-li proti návrhu podáno odvolání.

Účinnost změn dnem 1.1.2013, s výjimkou ustanovení části šestnácté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení části druhé čl. III bodu 64, který nabývá účinnosti dnem 1.7.2013, a ustanovení části první čl. I bodu 78 a části druhé čl. III bodu 65, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2015.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.