229/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 229/2005 Sb.
Částka 84
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 5. 2005
Rozeslán dne 16. 6. 2005
Platnost od 16. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 7 nabývá účinnosti dne 17.12.2006.
Novelizuje předpis 111/1994 Sb., 361/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8, §9 (změny),
  • §21 "Taxislužba" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6a až 6c - nové znění,
  • §21a včetně poznámky pod čarou č. 6d - nové znění,
  • bod 7. - změna s účinností od 17.12.2006
   • vkládají se nové §34b "Registr dopravců" a §34c "Centrální registr dopravců" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7b, 7d a 7e.
  • §35 (změny),
  • §35a "Návrh na zrušení živnostenského oprávnění" včetně nadpisu - nové znění,
  • §41 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se v již zahájených řízeních ve věci vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby postupuje podle dosud platné právní úpravy.
 2. Průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona, jejichž platnost má skončit po nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou a jejich územní rozsah se rozšiřuje na území celé republiky. Tím není dotčeno ustanovení §21a.
 • Změna v § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.7.2005, s výjimkou čl. I bodu 7, který nabývá účinnosti po uplynutí osmnácti měsíců ode dne jeho vyhlášení (17.12.2006).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.