342/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 342/2006 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 5. 2006
Rozeslán dne 3. 7. 2006
Platnost od 3. 7. 2006
Účinnost od 3. 7. 2006
Novelizuje předpis 42/1958 Sb., 94/1963 Sb., 20/1966 Sb., 61/1988 Sb., 83/1990 Sb., 403/1990 Sb., 283/1991 Sb., 424/1991 Sb., 582/1991 Sb., 239/1992 Sb., 241/1992 Sb., 344/1992 Sb., 555/1992 Sb., 13/1993 Sb., 96/1993 Sb., 166/1993 Sb., 182/1993 Sb., 283/1993 Sb., 42/1994 Sb., 153/1994 Sb., 269/1994 Sb., 89/1995 Sb., 114/1995 Sb., 140/1996 Sb., 13/1997 Sb., 18/1997 Sb., 15/1998 Sb., 148/1998 Sb., 328/1999 Sb., 349/1999 Sb., 61/2000 Sb., 101/2000 Sb., 133/2000 Sb., 219/2000 Sb., 256/2000 Sb., 257/2000 Sb., 258/2000 Sb., 301/2000 Sb., 361/2000 Sb., 458/2000 Sb., 56/2001 Sb., 254/2001 Sb., 320/2001 Sb., 6/2002 Sb., 561/2004 Sb.
Novelizován předpisem 274/2008 Sb., 375/2011 Sb., 89/2012 Sb., 496/2012 Sb., 256/2013 Sb., 242/2016 Sb., 110/2019 Sb., 269/2021 Sb.
Anotace

Změny některých zákonů souvisejících s oblastí evidence obyvatel a změny některých dalších zákonů.
Parlament ČR přijal zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony.
Naše poznámka na úvod:
Tento zákon, který vyplní "pouhých" 75 normovaných stran formátu A-4 (řádkování 1,5) mění celkem 285 dílčích ustanovení 45-ti dalších zákonů. Jak je v naší "legislativní kuchyni" obvyklé, nabývá účinnosti dnem vyhlášení (3.7.2006), aby všechny subjekty dotčené těmito změnami měly "dostatek" času na jejich pochopení.
K důvodům této rozsáhlé novelizace Vám doporučujeme navštívit parlamentní knihovnu a pročíst sněmovní tisk č. 1041/0 včetně důvodové zprávy. V případě, že máte pomalé připojení k internetu, zřejmě se Vám to však nepodaří.
Změny:

 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (rozsáhlé změny),
  • §3a, §4, §5, §6a až §8a, §10, §13b, §14, §16 až §17b, §17e (změny),
  • §17f se zrušuje,
  • §18 (změny),
  • vkládají se nové §22b až §22d včetně poznámek pod čarou č. 19a až 19c,
  • vkládá se nový §23a včetně poznámky pod čarou č. 21.
 • Změna v zákoně č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou, kde se vkládá nový §4a včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2.
 • Změna v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládají nové §67g až §67i včetně poznámek pod čarou č. 11c až 11f.
 • Změna v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §47b včetně poznámek pod čarou č. 36a až 36c.
 • Změna v zákoně č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §6a včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b.
 • Změna v zákoně č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §6a včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b.
 • Změna v zákoně č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §51b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7g až 7i.
 • Změna v zákoně č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §13a včetně poznámek pod čarou č. 20a až 20c.

Naše další, poněkud ostřejší glosa:
Tento zákon se s účinností od 1.4.2006 jmenuje "O dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů" viz zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ČÁST DRUHÁ, čl. II, bod 1.:
1. V názvu zákona se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "dohledu v oblasti kapitálového trhu".
Legislativní návrhy koncipují lidé, nikoliv stroje. A další lidé se také musí těmi zmatky řídit, často pod hrozbou citelných sankcí.
Tato chyba se neobjevuje poprvé, jak jsme již informovali ohledně předpisu
č. 289/2006 Sb. v částce 90/2006 Sbírky zákonů. Proto doporučujeme diletantům, kteří koncipovali novelu č. 342/2006 Sb., aby si zakoupili "za své" (nikoliv za peníze daňových poplatníků) částku 24 Sbírky zákonů, rozeslanou již dne 8. března 2006 za Kč 75,50 a příště si před "novelizačním průjmem" řádně přečetli, co již bylo usneseno, schváleno, publikováno a nabylo účinnosti.
Další, zřejmě schůdnější cestou je, aby se namísto výroby legislativních zmetků věnovali jiné, méně duševně náročné a vyčerpávající činnosti.

 • Změna v zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §23c včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8.
 • Změna v §15 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §46 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §64a "Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 88 až 90.
 • Změna v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §23a včetně poznámek pod čarou č. 21a až 21e.
 • Změna v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §4a včetně poznámek pod čarou č. 1d až 1f.
 • Změna v §172 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Rozsáhlé změny v §11a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6a zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §48a včetně poznámek pod čarou č. 12 až 14.
 • Změna v zákoně č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, kde se vkládá nový §80a včetně poznámek pod čarou č. 26a až 26c.
 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §35, §87a (změny),
  • §122a "Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel" včetně poznámek pod čarou č. 35b až 35f - nové znění.
 • Změna v §4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §41a včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b.
 • Změna v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §46a včetně poznámek pod čarou č. 20c až 20e.
 • Změna v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §17a včetně poznámek pod čarou č. 5 až 9.
 • Změna v §104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §12b včetně poznámek pod čarou č. 9k až 9m.
 • Změna v zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §9a včetně poznámek pod čarou č. 5e až 5h.
 • Změna v zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §46c včetně poznámek pod čarou č. 38a až 38c.
 • Změna v zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §16a včetně poznámek pod čarou č. 1 až 4.
 • Změna v §8 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11 (změny),
  • vkládá se nový §11a "Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel" včetně poznámek pod čarou č. 3f až 3i.
 • Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §47a (změny),
  • vkládá se nový §47b "Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18k a 18l.
 • Změna v zákoně č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, kde se vkládá nový §10f včetně poznámek pod čarou č. 5a až 5c.
 • Změna v §6 a §18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXVI - Přechodné ustanovení
Sdružení registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uvedou svůj název do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §29a včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4.
 • Změna v §23a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • vkládá se nový §6a včetně poznámek pod čarou č. 2b až 2d.
 • Změna v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §12j včetně poznámek pod čarou č. 3a, 3b a 3c.
 • Změna v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §5a včetně poznámek pod čarou č. 2a až 2c.
 • Změna v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §175a včetně poznámek pod čarou č. 13 až 15.
 • Změna v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §25a "Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1a a 1b.
 • Změna v §63, §74 a §77 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17, §22, §24, §29, §30 (změny),
  • §52 se zrušuje,
  • §62, §87 (změny).
 • Změna v §24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 3.7.2006.