53/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
ikona P
Číslo předpisu 53/2004 Sb.
Částka 16
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 1. 2004
Rozeslán dne 12. 2. 2004
Platnost od 12. 2. 2004
Účinnost od 1. 4. 2004
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 582/1991 Sb., 344/1992 Sb., 592/1992 Sb., 153/1994 Sb., 154/1994 Sb., 117/1995 Sb., 328/1999 Sb., 133/2000 Sb., 151/2000 Sb., 361/2000 Sb., 120/2001 Sb., 139/2002 Sb.
Novelizován předpisem 127/2005 Sb., 375/2011 Sb., 256/2013 Sb., 269/2021 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů souvisejících s oblastí evidence obyvatel.

 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3, §3a, §4 až §6 (změny),
  • vkládá se nový §6a,
  • §7, §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a,
  • §10 (změny),
  • vkládá se nový §10a,
  • §11 až §13 (změny),
  • vkládají se nové §13a až §13c,
  • §14 až §17 (změny),
  • vkládají se nové §17a až §17c,
  • vkládá se nová hlava IV (§17d, §17e); Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava V,
  • §18, §25 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Právnické a fyzické osoby, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona využívaly rodná čísla v souvislosti s plněním svých úkolů nebo předmětem své činnosti (podnikání), a nejde o případy uvedené v §13c, jsou povinny rodná čísla z jimi takto vedených informačních systémů, evidencí nebo jiných zpracování5d) prokazatelně odstranit do 31. prosince 2005; využívání rodných čísel do uvedeného data se nepovažuje za neoprávněné nakládání s rodným číslem.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Změny dalších předpisů:

 • Změna v §11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §63 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §67a a §67c zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6a a §22 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna §24 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se za §27 vkládá nový §27a.
 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §119 až §122 (změny),
  • vkládají se nové §122a a §122b,
  • §137 (změny).
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §33a,
  • §125 (změny).
 • Změna v §5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §102a.
 • Změna v §11 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.4.2004.