436/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 436/2003 Sb.
Částka 144
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 12. 2003
Rozeslán dne 16. 12. 2003
Platnost od 16. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části páté a šesté nabývají účinnosti dnem 16.12.2003.
Novelizuje předpis 283/1991 Sb., 555/1992 Sb., 148/1998 Sb., 151/2000 Sb., 361/2000 Sb., 310/2002 Sb.
Novelizován předpisem 127/2005 Sb., 413/2005 Sb., 274/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3 (změny),
  • §3a se zrušuje,
  • §4 (změny),
  • vkládá se nový §4b,
  • §6, §8, §11 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 5) se slova "§20 odst. 3 a §21c zákona č. 59/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "§48 a 50 zákona č. 169/1999 Sb.".
  • §13, §15, §16 (změny),
  • vkládají se nové §16a až §16c,
  • §17, §18, §20 až §23 (změny),
  • vkládají se nové §24a a §24b,
  • vkládá se nový §24c,
  • §25 (změny).
 • Změna v §10 a §41 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • V zákoně č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů se za §50a vkládá nový §50b, "Povolávání příslušníků Vězeňské služby k plnění úkolů policie".
 • Změna v §88 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • V čl. IX zákona č. 310/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, se věta druhá ("Zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech, pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2003.") zrušuje.
  Účinnost této změny dnem vyhlášení (16.12.2003).
 • V §89 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
  "(2) Tento zákon pozbývá platnosti dnem 30.června 2004.".
  Účinnost této změny dnem vyhlášení (16.12.2003).

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.1.2004) , s výjimkou částí páté a šesté, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (viz popis v textu).