193/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 193/2012 Sb.
Částka 67
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 4. 2012
Rozeslán dne 12. 6. 2012
Platnost od 12. 6. 2012
Účinnost od 1. 9. 2012
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 269/1994 Sb., 85/1996 Sb., 361/2000 Sb., 218/2003 Sb., 279/2003 Sb., 121/2008 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §12, §22, §24, §28, §30, §36, §43, §46, §64, §65, §70a, §72, §91, §120, §125, §175 (změny),
  • vkládá se nový oddíl šestý "Dohoda o vině a trestu" včetně nadpisu,
  • §178a, §179b, §179c, §179e, §179f (změny),
  • §179g - nové znění,
  • §179h, §180, §186, §187, §223a, §245 (změny),
  • v §257 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d) přičemž dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e),
  • v §258 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g),
  • §288 (změna),
  • v §307 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
  • §307 (další změna),
  • v §307 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5 přičemž dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7,
  • §308 odstavec 1 - nové znění,
  • §309, §311 (změny),
  • §312 se zrušuje,
  • §314c (změny),
  • v §314c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2 přičemž dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6,
  • v §314e se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4 přičemž dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7,
  • vkládá se nový oddíl osmý "Řízení o schválení dohody o vině a trestu " včetně nadpisu,
  • §362 včetně nadpisu - nové znění.
 • Změna v §8 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
 • Změna v §9 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
  Změny v ustanoveních:
  • v §82 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h),
  • §94a, §102, §113, §119, §123b (změny),
  • §123e odstavec 2 - nové znění,
  • v §124 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n).
 • Změna zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
  Změny v ustanoveních:
  • §63 včetně nadpisu - nové znění,
  • v §69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2.
 • Změna v §1 odst. 4 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16 (změna),
  • v §16 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h).
 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
  Změny v ustanoveních:
  • §34, §39 (změny),
  • v §46 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2 přičemž Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4,
  • §48, §58 (změna).

Účinnost změn dnem 1.9.2012.