297/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 297/2011 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2011
Rozeslán dne 14. 10. 2011
Platnost od 14. 10. 2011
Účinnost od 19. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 2, 9, 14 až 17, 19, 21, 25 až 27, 30 až 32, 34, 36 až 38, 43, 45 až 47, 50, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 65, 69, 71, 78, 79, 82, 83, 86 a 93 nabývají účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 247/2000 Sb., 361/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a
 2. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 43 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §2 písmeno hh) - nové znění,
  • §3, §6 (změny),
  • bod 9. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §6 odst. 12 větě první se slova "podle odstavce 8" nahrazují slovy "podle odstavců 8 a 9",
  • §10 (změny),
  • §80 "Základní ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §80a "Skupiny vozidel" včetně nadpisu,
  • §81 "Rovnocennost řidičských oprávnění" včetně nadpisu - nové znění,
  • body 14. až 17. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 14. - v §82 odst. 1 písm. d) se slova "trvalý nebo přechodný pobyt" nahrazují slovy "obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje",
   • bod 15. - v §82 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova "nebo nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů",
   • bod 16. - v §82 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g),
   • bod 17. - v §82 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
  • v §82 odst. 3 a v §90 odst. 1 se slova "příslušné skupiny nebo podskupiny" zrušují,
  • bod 19. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §82 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
  • §83 "Věk" včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 21. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §86 se slovo "příslušnému" zrušuje a za slovo "působností" se vkládají slova "příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění",
  • §87, §87a (změny),
  • body 25. až 27. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 25. - v §87a odst. 8 se za slovo "policie" vkládají slova ", Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb",
   • bod 26. - v §88 odst. 4 se slova "místa trvalého pobytu" nahrazují slovy "obvyklého bydliště nebo místa studia",
   • bod 27. - za §89 se vkládá nový §89a,
  • §90 (změny),
  • §91 "Další podmínky k udělení řidičského oprávnění" včetně nadpisu - nové znění,
  • body 30. až 32. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 30. - v §92 odst. 3 písm. a) se za slovo "jméno" vkládají slova ", popřípadě jména (dále jen "jméno"),",
   • bod 31. - v §92 odst. 3 písmeno b) - nové znění,
   • bod 32. - v §92 odst. 3, §93 odst. 3, §94 odst. 3, §98 odst. 3, §99 odst. 3, §100 odst. 4, §101 odst. 3, §102 odst. 2, §105 odst. 1, §109 odst. 7 a v §115 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova ", pokud mu bylo přiděleno",
  • bod 34. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §92 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
  • body 36. až 38. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 36. - v §92 odst. 4 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f); dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena g) a h),
   • bod 37. - v §92 odst. 4 písmeno h) - nové znění,
   • bod 38. - v §92 odstavec 5 - nové znění,
  • §92 (další rozsáhlé změny),
  • §93 (změny),
  • bod 43. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §93 odst. 3 písm. b) a v §113 odst. 4 se slova "trvalého pobytu" nahrazují slovy "obvyklého bydliště",
  • §93 (další změny),
  • body 45. až 47. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 45. - v §93 odst. 4, §94 odst. 4, §98 odst. 5, §99 odst. 5, §100 odst. 6, §101 odst. 5, §109 odst. 9 písm. a) a v §113 odst. 7 se slova "písm. a) až c)" nahrazují slovy ", které jsou v něm uvedeny,",
   • bod 46. - v §94 odstavec 1 - nové znění,
   • bod 47. - v §94 odst. 3 písmeno b) - nové znění,
  • §94a, §97 (změny),
  • bod 50. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §98 odst. 3, §99 odst. 3, §100 odst. 4, §101 odst. 3, §102 odst. 2 a v §109 odst. 7 písmeno b) - nové znění,
  • v §99 odst. 3, §100 odst. 4, §101 odst. 3 a v §102 odst. 2 písmeno e) - nové znění,
  • v §99 odst. 4 písm. b) a v §101 odst. 4 písm. b), §102 - změny,
  • bod 54. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §103 odst. 1 se slova "udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění" nahrazují slovy "řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah" a slova ", rodné číslo" se zrušují,
  • bod 55. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §104 odst. 2 úvodní část ustanovení - nové znění,
  • bod 57. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §104 odst. 3 se slova "neopravňuje k řízení motorových vozidel" nahrazují slovy "neosvědčuje řidičské oprávnění",
  • §104 (další změny),
  • bod 59. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §105 odst. 1 písm. e), §113 odst. 5 písm. b) a v §115 odst. 3 písm. b) se slova "trvalého nebo přechodného pobytu" nahrazují slovy "obvyklého bydliště",
  • bod 61. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §105 odst. 1 písmeno j) - nové znění,
  • bod 62. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §105 odst. 1 písmeno l) - nové znění,
  • §105 (další změny),
  • §106 (změny),
  • bod 65. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §106 odst. 1 písmeno k) - nové znění,
  • v §109 odst. 2 písm. e) a g), §109 odst. 8 písm. d) a f), §109 odst. 9 písm. b), §110 odst. 5 větě druhé, v nadpise §116, §116 odst. 2 větě druhé a třetí, §116 odst. 5 větě první, §119 odst. 2 písm. e) a o), §123c odst. 4 a 7 větě první a v §124 odst. 5 písm. f) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "členského státu",
  • §109 (změny),
  • v §109 odst. 2 písm. b) a v §113 odst. 1 písm. a) se slova "některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle §93" nahrazují slovy "řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel",
  • bod 69. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §109 odst. 7 písmeno b) - nové znění,
  • bod 71. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §109 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h),
  • §109 (další změny),
  • §110, §110a, §113, §114 (změny),
  • bod 78. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §115 odst. 3 písmeno d) - nové znění,
  • bod 79. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §115 odstavec 4 - nové znění,
  • §116 (změny),
  • bod 82. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §116 odst. 2 větě třetí se slova "na zastupitelském úřadu" nahrazují slovy "u příslušného úřadu členského" a slova "zastupitelskému úřadu" nahrazují slovem "mu",
  • bod 83. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §116 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky33), je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana České republiky, nebo ode dne, kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok33), jde-li o cizince.",
  • §116 (další změny),
  • bod 86. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §118a odst. 1 písm. g) se slova "příslušné skupiny nebo podskupiny" nahrazují slovy "pro příslušnou skupinu vozidel",
  • §119, §124, §125c (změny),
  • vkládají se nové §125f "Správní delikt provozovatele vozidla", §125g, §125h včetně nadpisu,
  • bod 93. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §137 odst. 2 se slova "§10 odst. 4" nahrazují slovy "§10 odst. 5" a za slova "§87a odst. 9," se vkládají slova "§92 odst. 8,".

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tato řidičská oprávnění opravňují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena tímto zákonem, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.
 2. Žadateli, který dokončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řidičské oprávnění udělí podle dosavadní právní úpravy; doklad o získání odborné způsobilosti nesmí být ke dni podání žádosti o řidičské oprávnění starší než 6 měsíců.
 3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Řidičské průkazy vydané před 30. dubnem 2004 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu. Ostatní řidičské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány.
 • Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §1 ("euronovela" předmětu úpravy),
 • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
 • §3, §9, §13, §15 až §21, §25, §27, §34, §36, §37 (změny),
 • v §38 odst. 4 a v §42 odst. 1 se slova "a podskupiny řidičských oprávnění" nahrazují slovem "vozidel",
 • §39, §40, §43, §44, §45b, §46, §47 (změny),
 • v §48 odst. 3 a v §52c odst. 7 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".
 • §48 (další změny),
 • §50, §51, §52a, §52c, §52f, §54, §56, §62 (změny),
 • Příloha č. 2 "Druhy výcvikových vozidel pro výuku, výcvik a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a technické požadavky na výcviková vozidla" - nové znění,
 • v příloze č. 3 (změny),
 • Příloha č. 5 "Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti pro jednotlivé skupiny vozidel a způsob jejich provádění" - nové znění.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o žádosti o prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost průkazů zkušebního komisaře se prodlouží o 5 let.
 2. Pokud držitel průkazu zkušebního komisaře požádá o prodloužení jeho platnosti a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je zbývající doba platnosti takového průkazu zkušebního komisaře kratší než 6 měsíců, postačuje k prodloužení jeho platnosti, podrobil-li se jeho držitel zdokonalovacímu školení a přezkoušení podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly vydaná podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s rozsahem poskytované výuky a výcviku pro skupinu A (s omezením na lehké motocykly) se podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za rozhodnutí o registraci vydaná pro skupinu A2. Rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s rozsahem poskytované výuky a výcviku pro skupinu A (bez omezení) platí pro skupinu A.
 4. Podmínku pro absolvování doplňovací zkoušky podle §45b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, splní i žadatel, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A opravňujícího pouze k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.

Účinnost změn dnem 19.1.2013, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 9, 14 až 17, 19, 21, 25 až 27, 30 až 32, 34, 36 až 38, 43, 45 až 47, 50, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 65, 69, 71, 78, 79, 82, 83, 86 a 93, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.