9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
ikona P
Číslo předpisu 9/2015 Sb.
Částka 7
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 1. 2015
Rozeslán dne 21. 1. 2015
Platnost od 21. 1. 2015
Účinnost od 1. 2. 2015
Novelizuje předpis 104/1997 Sb., 108/1997 Sb., 31/2001 Sb., 522/2006 Sb.
Provádí předpis 111/1994 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 13/1997 Sb., 49/1997 Sb., 61/2000 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb.
Novelizován předpisem 80/2017 Sb., 192/2017 Sb., 387/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 2. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 3. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
 4. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
 5. č. 266/1994 Sb., o dráhách,
 6. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
 7. č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, a
 8. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a mění další související vyhlášky.

Změny souvisejících vyhlášek:

 • Změna vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §52 se včetně nadpisu zrušuje,
  • Příloha č. 9 se zrušuje.

§10 - Přechodné ustanovení
Dosavadní pověření k výkonu státního dozoru nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi ve formě průkazu vydaná podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti nejdéle do 31. prosince 2017.

 • Změna vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §29a se včetně nadpisu zrušuje,
  • Příloha č. 17 se zrušuje.
 • Změna vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15c se včetně nadpisu zrušuje,
  • Příloha č. 9c se zrušuje.
 • Změny v §2 vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.