76/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 76/2006 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 2. 2006
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 15. 3. 2006
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 455/1991 Sb., 361/2000 Sb., 239/2001 Sb., 274/2001 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3 (změny),
  • vkládá se nový §3a,
  • §4 až §6, §8 až §11, §13 až §17, §19 až §23 (změny),
  • §26 - nové znění,
  • §28 (změny),
  • §29 - nové znění,
  • §30, §31 (změny),
  • §32 "Správní delikty" a §33 "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisů - nové znění,
  • §34 "Společná ustanovení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29a a 29b - nové znění,
  • §35 se zrušuje,
  • §36 až §38, §40 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná a závěrečná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 5. novely.

 • Změna v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se ve skupině 214: Ostatní, obor živnosti "Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu" zrušuje.
 • Změna v §34 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, kde se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n).
 • Změna v §6 odst. 6 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 15.3.2006.