18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR
ikona P
Číslo předpisu 18/2012 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2011
Rozeslán dne 17. 1. 2012
Platnost od 17. 1. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 61/1988 Sb., 505/1990 Sb., 526/1990 Sb., 265/1991 Sb., 229/1992 Sb., 13/1993 Sb., 91/1996 Sb., 13/1997 Sb., 61/1997 Sb., 167/1998 Sb., 166/1999 Sb., 168/1999 Sb., 191/1999 Sb., 63/2000 Sb., 121/2000 Sb., 156/2000 Sb., 219/2000 Sb., 242/2000 Sb., 256/2000 Sb., 361/2000 Sb., 365/2000 Sb., 56/2001 Sb., 102/2001 Sb., 185/2001 Sb., 449/2001 Sb., 477/2001 Sb., 86/2002 Sb., 120/2002 Sb., 149/2003 Sb., 279/2003 Sb., 353/2003 Sb., 440/2003 Sb., 78/2004 Sb., 99/2004 Sb., 100/2004 Sb., 235/2004 Sb., 254/2004 Sb., 321/2004 Sb., 326/2004 Sb., 676/2004 Sb., 127/2005 Sb., 228/2005 Sb., 311/2006 Sb., 253/2008 Sb., 277/2009 Sb., 146/2010 Sb.
Novelizován předpisem 83/2013 Sb., 307/2013 Sb., 355/2014 Sb., 242/2016 Sb., 324/2016 Sb., 541/2020 Sb., 30/2024 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
Změny:

 • Změna v §12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17 odst. 7 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
 • Změna v §2d a §3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §36 odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Hlavy druhá až čtvrtá (§3 až §45) se včetně nadpisů a poznámek pod čarou zrušují,
  • v §48 odst. 7 a 8, §50 odst. 2 a 3, §51 odst. 2, §127 odst. 3 a v §270 odst. 7 se slovo "orgány" nahrazuje slovem "úřad",
  • v §48 odst. 7 a 8, §50 odst. 2, §51 odst. 2, §127 odst. 3 a v §270 odst. 7 se slovo "mohou" nahrazuje slovem "může",
  • v §48 odst. 7 se slova "jsou celní orgány povinny" nahrazují slovy "je celní úřad povinen" a slova "orgány jsou povinny" se nahrazují slovy "úřad je povinen",
  • v §48 odst. 8, §127 odst. 2 a 3, §260 odst. 4 a v §319a odst. 2 se slovo "orgánu" nahrazuje slovem "úřadu",
  • v nadpisu §50 a v §325 se slova "orgány vykonávají" nahrazují slovy "úřad vykonává",
  • v §50 odst. 1 a 2 a v §51 odst. 1 se slova "celním orgánům" nahrazují slovy "celnímu úřadu",
  • v §50 odst. 1 se slovo "jim" nahrazuje slovem "mu",
  • v §50 odst. 2 a 3 a v §256 odst. 2 se slova "celních orgánů" nahrazují slovy "celního úřadu",
  • v §50 odst. 2, §51 odst. 1 a v §325 se slovo "jimi" nahrazuje slovem "jím",
  • v §50 odst. 2 se slovo "nesmějí" nahrazuje slovem "nesmí",
  • v §50 odst. 3, §51 odst. 1 a v §127 odst. 3 se slovo "jejich" nahrazuje slovem "jeho",
  • v §50 odst. 5 se slova "celními orgány" nahrazují slovy "celním úřadem",
  • §51a a §51b se včetně nadpisů zrušují,
  • §95, §102 (změny),
  • v §127 odst. 3 a v §325 se slovo "mají" nahrazuje slovem "má",
  • v §127 odst. 3 se slova "jeho náklady" nahrazují slovy "její náklady",
  • v §258 odst. 1, 4 a 5, §259, §260 odst. 1, §264 odst. 2 a 3, §298 odst. 3, §319a odst. 1, §319b odst. 1 a 4 a v §322a odst. 1, 3 a 4 se slovo "orgán" nahrazuje slovem "úřad",
  • §260 (další změny),
  • §260a, §260b, §260e, §260j, §260l, §270, §293, §319a, §319b, §320 (změny).
 • Změna v §16 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §40, §43a, §43b a §43c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8, §12, §13, §17, §17a a §20 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §29, §34, §40, §43 a §43a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §75 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 • Změna v §5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §11, §14, §14a, §14b, §30a, §31 a §31a zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8, §18, §19, §26, §27, §28 a §29 zákona č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §42a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 a §22b zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 a §18 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 odst. 2 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
 • Změna v §12a odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).
 • Změna v §79 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 • Změna v §3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §84 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 odst. 1 a 2 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).
 • Změna v §81 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 • Změna v §31 písm. j), nadpisu §41 a v §41 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
 • Změna v §3a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §24, §30, §31a a §33 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25, §26 a §31 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 2 písm. a) zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §3 písm. g), §13 odst. 4 až 6, 9 až 15, 19, 20 a 23, §20 odst. 4 až 6, 8 až 13, 16, 17 a 19, §21 odst. 11 až 13 a 16, §22 odst. 4 až 6, 8 až 13, 16, 17 a 19, §33a odst. 13, §36 odst. 6, §60a odst. 4, 6 až 12, 16 a 18, §78 odst. 6 a 7, §134g odst. 1, §134h odst. 1 až 5, §134i odst. 3, §134j odst. 2, §134r odst. 1, §134s odst. 1 až 5, §134t odst. 3 a v §134u odst. 2 se slovo "ředitelství" nahrazuje slovem "úřad",
  • v §13 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou "O vydání zvláštního povolení rozhoduje na návrh celní úřad.",
  • v §13 odst. 2 písm. l), §37 odst. 3 a v §60a odst. 2 písm. g) se slovo "ředitelstvím" nahrazuje slovem "úřadem",
  • v §13 odst. 8, §20 odst. 7, §22 odst. 7, §60a odst. 5, §134g odst. 4 a v §134r odst. 4 se slova "nebo celního ředitelství" zrušují,
  • v §13 odst. 12, §20 odst. 13, §21 odst. 13, §22 odst. 13, §60a odst. 9, §134h odst. 3 a v §134s odst. 3 se slova "nejblíže vyšší nadřízený orgán" nahrazují slovy "Generální ředitelství cel" a slovo "povinno" se nahrazuje slovem "povinen",
  • v §13 odst. 13 se slovo "čtyřech" nahrazuje slovem "třech", slova "celnímu úřadu příslušnému pro uživatele, třetí" se zrušují a slovo "čtvrté" se nahrazuje slovem "třetí",
  • v §13 odst. 18, §21a odst. 8, §60a odst. 15, §134i odst. 2 a v §134t odst. 2 se slovo "ředitelství" nahrazuje slovem "úřadu",
  • v §15 odst. 12 písm. f) a g) a v §27a odst. 2 a 3 se slova "celnímu úřadu, který má v územní působnosti městskou část Praha 1" nahrazují slovy "Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu",
  • §15a, §20 (změny),
  • v §21 odst. 1 písm. b), §32 odst. 2, §41 odst. 8, §42 odst. 1 až 5, §42a odst. 2, §42c odst. 1 a 2, §42d odst. 1, §42e odst. 1 a 2 a v §135l odst. 4 písm. d) se slova "nebo celní ředitelství" zrušují,
  • v §21 odst. 6, §41 odst. 4, §42 odst. 4 a v §99 odst. 6 se slova "nebo celnímu ředitelství" zrušují,
  • §21 (další změny),
  • §21a, §22 (změny),
  • v §26 odst. 3 písm. a) a v §59 odst. 9 se slova "pro daňový sklad" nahrazují slovy "daňovému skladu",
  • §29, §36 (změny),
  • v nadpisu §41 a §65 a v §41 odst. 10 se slova "a celních ředitelství" zrušují,
  • v §41 odst. 1, 3 a 4 a v §65 odst. 1 se slova "nebo celní ředitelství jsou oprávněny" nahrazují slovy "je oprávněn",
  • §41 (další změny),
  • v §42b odst. 1 a v §42c odst. 3 se slova "nebo celní ředitelství, které rozhodlo" nahrazují slovy ", který rozhodl",
  • §60a, §65, §99, §103 (změny),
  • v §115 odst. 1 písm. a), §134k odst. 1 písm. a) a v §134v odst. 1 písm. a) se slova "a celní ředitelství" zrušují,
  • v §115 odst. 3 a v §134 odst. 2 se slova "při kontrole jejich držiteli" nahrazují slovy "osobě, u níž byly zjištěny" a na konci odstavce se doplňuje věta "Obdobně se postupuje, je-li tato osoba neznámá.",
  • v §118 odst. 6, §122 odst. 2, 3 a 5 a v §131 písm. i) se slova "celního ředitelství" nahrazují slovy "Generálního ředitelství cel",
  • §134 (další změny),
  • v §134g odst. 1 a v §134r odst. 1 se slova "prostřednictvím celního úřadu" zrušují,
  • v §134h odst. 4 a v §134s odst. 4 se slova "příslušnému pro navrhovatele" zrušují.
 • Změna zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v §4 odst. 1 a 4, §11 odst. 1, §14 odst. 1 a 2, §16 odst. 4, §20 odst. 3 a v §26 odst. 6 a 9 se slovo "Generální" a slovo "cel" zrušují,
  • v §4 odst. 2 a §5 se slova "Generální ředitelství cel" nahrazují slovem "Ředitelství",
  • §4 (další změny),
  • v §4 odst. 4, §5 písm. f), §9 odst. 6, §16 odst. 5, §28 odst. 3 a v §32 odst. 1 se slovo "Generálnímu" a slovo "cel" zrušují,
  • §6 (změny),
  • v §6 odst. 1 a 2 a v §15 odst. 1 se slova "zaměstnanec a příslušný celník" nahrazují slovy "pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu",
  • v §6 odst. 6, §10 odst. 1 a v §13 odst. 2 se slova "celník a příslušný zaměstnanec" nahrazují slovy "pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu",
  • §9, §11, §14, §16, §20, §26, §28, §29, §31, §32, §33, §37, §41 (změny).
 • Změna v §32 písm. c) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
 • Změna v §19 odst. 1 písm. h), §22 odst. 8 a v §29 odst. 1 a 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §21 odst. 1, §26 odst. 4 a v §34 odst. 1 a 3 se slovo "orgánu" nahrazuje slovem "úřadu",
  • v §22 odst. 1, §25 odst. 1 písm. d), §25 odst. 4 písm. j), §25 odst. 5 a v §26 odst. 4 a 8 až 10 se slovo "orgány" nahrazuje slovem "úřady",
  • v §22 odst. 1, §25 odst. 6 písm. b) a c) a v §25 odst. 7 písm. b) a c) se slovo "orgánům" nahrazuje slovem "úřadům",
  • v §22 odst. 2 se slovo "orgánem" nahrazuje slovem "úřadem",
  • v §24 odst. 1, §29c písm. e) a v §30 odst. 1 se slova "celních orgánů" nahrazují slovy "celního úřadu",
  • v §25 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a v §35 odst. 6 se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovy "Generální ředitelství cel",
  • v §25 odst. 6 písm. a) a v §25 odst. 7 písm. a) se slovo "orgánech" nahrazuje slovem "úřadech",
  • v §26 odst. 3 se slova "Celní orgány" nahrazují slovy "Celní úřady",
  • v §26 odst. 5, 6, 8 a 9, §34 odst. 1 a v §34a odst. 2 se slovo "orgán" nahrazuje slovem "úřad",
  • §34, §34e, §35, §40 (změny).
 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §20 odst. 3 se slova "postupují celní orgány" nahrazují slovy "postupuje celní úřad",
  • v §23 odst. 2 až 4 a 6, §30 odst. 4 písm. a) a b), §30 odst. 5, §42 odst. 8, §71a odst. 2, §71g odst. 2 a v §84 odst. 6 se slovo "orgánu" nahrazuje slovem "úřadu",
  • v §30 odst. 2, 3 a 4 písm. a), §66 odst. 4 až 6 a v §84 odst. 5 a 7 písm. a) a b) se slovo "orgánem" nahrazuje slovem "úřadem",
  • v §42 odst. 8 a v §84 odst. 6 se slovo "orgán" nahrazuje slovem "úřad",
  • v nadpisu §93 a v §93 se slovo "orgány" nahrazuje slovem "úřady".
 • Změna v §6a zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.
 • Změna v zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů - §38 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 70 - nové znění.
 • Změna v §25 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §7 (změny),
  • v §7 odst. 3 a 14, §9 odst. 1 a v §10 odst. 2 se slova "Příslušné celní ředitelství" nahrazují slovy "Příslušný celní úřad",
  • §7 (další změny),
  • v §7 odst. 4, 8, 10 a 13 a v §10 odst. 1 se slova "příslušné celní ředitelství" nahrazují slovy "příslušný celní úřad",
  • v §16 odst. 1 a 2 a v §18 odst. 4 se slova "ředitelství a celní" zrušují,
  • v §18 odst. 1, §18 odst. 7 písm. a) a v §18 odst. 8 až 10 se slova "ředitelství nebo celního" zrušují,
  • v §18 odst. 4 a 5 a v §18 odst. 7 písm. d) se slova "ředitelství a celního" zrušují,
  • v §18 odst. 7 písm. f) se slova "nebo celního ředitelství" zrušují,
  • v §23 odst. 3 se slovo "doručení" nahrazuje slovy "nabytí právní moci" a věta druhá se zrušuje.
 • Změna v §100 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.
 • Změna v §4a a §9 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §41 a §42 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §93 odst. 4 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
 • Změna v §1 odst. 2 písm. d) zákona č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Účinnost změn 1.1.2013.