303/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
ikona P
Číslo předpisu 303/2013 Sb.
Částka 116
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 9. 2013
Rozeslán dne 30. 9. 2013
Platnost od 30. 9. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 20/1987 Sb., 526/1990 Sb., 527/1990 Sb., 455/1991 Sb., 529/1991 Sb., 553/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 358/1992 Sb., 478/1992 Sb., 555/1992 Sb., 634/1992 Sb., 96/1993 Sb., 182/1993 Sb., 154/1994 Sb., 216/1994 Sb., 40/1995 Sb., 87/1995 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 85/1996 Sb., 151/1997 Sb., 15/1998 Sb., 82/1998 Sb., 168/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 359/1999 Sb., 26/2000 Sb., 121/2000 Sb., 122/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 207/2000 Sb., 218/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 250/2000 Sb., 257/2000 Sb., 117/2001 Sb., 120/2001 Sb., 254/2001 Sb., 3/2002 Sb., 6/2002 Sb., 109/2002 Sb., 361/2003 Sb., 441/2003 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 360/2004 Sb., 435/2004 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb., 627/2004 Sb., 127/2005 Sb., 412/2005 Sb., 108/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 125/2008 Sb., 253/2008 Sb., 273/2008 Sb., 111/2009 Sb., 277/2009 Sb., 408/2010 Sb., 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 115/2015 Sb., 134/2016 Sb., 269/2021 Sb., 250/2023 Sb., 30/2024 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.
Změny:

 • Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Nadpis nad §82 zní: "Náhrada škody",
  • §82 - nové znění,
  • §83, §84 (změny).
 • Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • Nadpis §3 zní: "Prohlašování kulturních památek",
  • §3, §7 (změny),
  • vkládá se nový §7a,
  • v nadpisu §8 a v §8 odst. 1 a 5 se za slovo "věci" vkládají slova "nebo stavby",
  • §8 (další změny),
  • §9, §13, §14a, §18, §32, §35, §39 (změny),
  • v §43a odst. 2 písm. i) a v §43a odst. 3 písm. i) se slova "zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům" nahrazují slovy "omezení svéprávnosti".

Čl. III - Přechodné ustanovení
Dosavadní rozsah ochrany stavby nebo pozemku jako kulturní památky není dotčen tím, že se stavba podle občanského zákoníku stala součástí pozemku.

 • Změna v §1 a §13a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §69 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 24c - nové znění,
  • §6 (změny),
  • v §7 odst. 4, §7 odst. 5 písm. e), §8 odst. 1 písm. a) a b), §10 odst. 4, §11 odst. 4 písm. b), §17 odst. 5 písm. c), §31 odst. 11, §45 odst. 2 písm. c), §45 odst. 3 písm. c), §46 odst. 1 písm. e), §46 odst. 2 písm. e) a g), §47 odst. 2 písm. a), §47 odst. 3 písm. a), §48 odst. 1, §60 odst. 2 písm. a) a v §62 odst. 1 písm. j) se slovo "podniku" nahrazuje slovem "závodu",
  • §10, §11 (změny),
  • §12 se zrušuje,
  • §13 "Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26, 28a, 29, 59 a 60 - nové znění,
  • §17, §31, §45 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36a - nové znění,
  • v §45 odst. 2 písm. d), §47 odst. 2 písm. d) a v §60 odst. 2 písm. a) se slova "místo podnikání" nahrazují slovem "sídlo",
  • §45, §46 (změny),
  • v §48 odst. 1, §49 odst. 4 a v §56 odst. 5 se slova "místa podnikání" nahrazují slovem "sídla" a v §49 odst. 4 a v §56 odst. 5 se slova "místo podnikání" nahrazují slovem "sídlo",
  • Poznámka pod čarou č. 31f se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §58, §60, §61, §62 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 41 - nové znění,
  • v příloze č. 2 a č. 5 (změny).

Čl. VII - Přechodná ustanovení

 1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Živnostenský úřad provede zápis změny údajů do živnostenského rejstříku, vyvolané účinností tohoto zákona, nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §16 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.
 • Změna v §5, §11a a §24 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11a, §16c, §51, §105 a §118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3, §4 (změny),
  • v §5d písm. i), §29b odst. 2 a v §29c odst. 2 se slovo "podniků" nahrazuje slovy "obchodních závodů",
  • §8, §8a, §11, §16 (změny),
  • v §16 odst. 4 písm. c), §16 odst. 5 a 6, §16b odst. 1 písm. d), §17 odst. 5, §26d odst. 1 písm. h), §29b odst. 1, 4 a 5 a v §29c odst. 1, 2 a 8 se slovo "podniku" nahrazuje slovy "obchodního závodu",
  • §18, §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje,
  • §20, §20a, §26, §26b, §26ba, §26g (změny),
  • v §26j odst. 1 a 2 a v §26l odst. 3 písm. c) se slova "organizační složky" nahrazují slovem "pobočky",
  • §27 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6i se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 7a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §31, §36, §39, §41b (změny).
 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §4, §6, §7 (změny),
  • v §9 odst. 1 písm. d), §11 písm. g), §15 odst. 2, §28 odst. 1 a v §57 odst. 1 a 3 se slovo "škodu" nahrazuje slovem "újmu",
  • §10, §11, §13, §18 (změny),
  • v §19 písm. a) a v §23 písm. a) se slovo "prostých" nahrazuje slovy "opisů nebo ověřených",
  • v §19 písm. a) a v §23 písm. a) se slova "vydáváním opisů nebo výpisů z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidována jako zástava" nahrazují slovy "vydáváním opisů nebo potvrzení z Evidence právních jednání pro případ smrti podle §35c odst. 3, vydáváním opisů, výpisů nebo potvrzení z Rejstříku zástav podle §35i odst. 1, vydáváním opisů nebo potvrzení ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu podle §35l odst. 2",
  • §20, §23, §35 (změny),
  • §35a až §35c včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §35d "Evidence listin o manželském majetkovém režimu" až §35l včetně nadpisů,
  • §37, §53 (změny),
  • v §56 odst. 1 písm. a) a v §67 odst. 3 se slovo "úkonu" nahrazuje slovem "jednání",
  • §57, §59, §62 až §68 (změny),
  • §70 "Notářský zápis pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §70a,
  • §71 - nové znění,
  • v části šesté se označení oddílu druhého včetně nadpisu zrušuje,
  • dosavadní oddíly třetí až šestý se označují jako oddíly druhý až pátý,
  • §71a, §71b (změny),
  • §71c - nové znění,
  • §72, §74, §77, §79, §80a, §80b, §80f, §80g (změny),
  • vkládá se nový §80h "Osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku" včetně nadpisu,
  • v části šesté nadpis oddílu třetího zní: "NOTÁŘSKÁ ÚSCHOVA",
  • §81 až §89 včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §89a a §89b "Notářská úschova listin za účelem jejich vydání další osobě" včetně nadpisu,
  • §90 - nové znění,
  • §91 (změny),
  • §92 - nové znění,
  • §93, §94a (změny),
  • vkládá se nová část sedmá "JINÁ ČINNOST NOTÁŘE" (§94b až §94e) včetně nadpisů,
  • dosavadní části sedmá až desátá se označují jako části osmá až jedenáctá,
  • §98 (změny),
  • §99 až §101 - nové znění,
  • §102 se zrušuje,
  • §107 (změny),
  • Nadpis části desáté zní: "VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A Z AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ",
  • §109b, §109c (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XIII, bodu 1. až 6. novely.

 • Změna v §20 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.
 • Změna v §23a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §3 (změny),
  • vkládají se nové §3a "Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou" a §3b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34,
  • vkládá se nový §11a,
  • §13 - nové znění,
  • §15 (změny),
  • vkládá se nový §18c včetně poznámky pod čarou č. 30,
  • Poznámka pod čarou č. 13 - nové znění,
  • §19, §23, §24 (změny).
 • Změna zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6 (změny),
  • §8 "Smrt účastníka" včetně nadpisu - nové znění,
  • §9a, §10 (změny).
 • Změna v §25a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů (nové znění §17).
 • Změna zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 7 - nové znění,
  • §4 (změny),
  • §16 - nové znění,
  • vkládá se nový §19a "Adresa pro doručování" včetně nadpisu,
  • §34 (změny),
  • vkládá se nová část šestá "SEZNAM ROZHODCŮ VEDENÝ MINISTERSTVEM" (§40a až §40d) včetně nadpisu,
  • dosavadní části šestá až osmá se označují jako části sedmá až devátá,
  • vkládá se nová část sedmá "ŘÍZENÍ PŘED ROZHODČÍ KOMISÍ SPOLKU" (§40e až §40k) včetně nadpisu,
  • dosavadní části sedmá až devátá se označují jako části osmá až desátá.
 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5i včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26b - nové znění,
  • §7 (změny).
 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §1a, §2, §2a, §2b, §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3f se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §4, §5, §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §7, §9, §10, §13, §25f (změny),
  • v §25h odst. 1, 2 a v §25l odst. 3 písm. c) se slova "organizační složky" nahrazují slovem "pobočky",
  • §27, §28h (změny).
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §24 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 47b - nové znění,
  • §31, §59, §63, §67 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 55 - nové znění.
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 5d se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §9, §20, §24, §50, §55, §64, §88 (změny).
 • Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §7b, §9, §11 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 2, 3, 3a, 4, 4b, 5, 6, 7, 8, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g a 12a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §13 (změny),
  • Nadpis nad §14 se zrušuje,
  • §14 "Sdružení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §15 (změny),
  • v §15d odst. 2 a v §27 odst. 3 se slovo "škody" nahrazuje slovem "újmy",
  • §15e (změny),
  • v §24 odst. 1, §24 odst. 2 a 3, §24a odst. 1, §24b odst. 1, §35p odst. 5 a v §35t odst. 1 a 2 se slovo "škodu" nahrazuje slovem "újmu",
  • §24, §24a, §24c, §27 (změny),
  • v §30 odst. 2 a v §35t odst. 1 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • v §35h odst. 1 a v §35n odst. 4 se slova "členem sdružení" nahrazují slovy "společníkem sdružení",
  • §35s, §37, §55b (změny).

Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
Povinnost být pojištěn podle §24a, 24b nebo 35t zákona č. 85/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí advokát, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, usazený evropský advokát, společník zahraniční společnosti, který ručí za její dluhy celým svým majetkem, a zahraniční společnost, která nemá žádné neomezeně ručící společníky, splnit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost těchto osob být do uzavření pojistné smlouvy podle věty první pojištěn podle dosavadních právních předpisů tím není dotčena.

 • Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v části první nadpis hlavy druhé zní: "NEMOVITÉ VĚCI",
  • §3, §4, §5 (změny),
  • §8 "Oceňování jednotek" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují,
  • §9 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 22 až 25 se zrušují,
  • §10, §13 (změny),
  • v části první hlavě druhé se doplňuje díl čtvrtý "Věcná práva k nemovitým věcem" (§16a a §16b) včetně nadpisů,
  • §17 (změny),
  • §18 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zrušuje,
  • §22 (změny),
  • §23 "Oceňování podílů v obchodních korporacích" včetně nadpisu - nové znění,
  • §24, §33 (změny).
 • Změna zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §7a, §8a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §11 (změny),
  • §13 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 19, 20, 20b, 20c, 27, 28 a 32 se zrušují,
  • §14, §26 (změny).
 • Změna v §4, §17 a §35 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v názvu zákona, v §1 odst. 1 písm. a), §2 písm. k), §6 odst. 8, §7 odst. 1 písm. a), e), g) a h), §7 odst. 2 a 4, §9a odst. 3, §9b odst. 3, §9c odst. 2, §10 odst. 1 písm. a) a c), §11 odst. 3 a 4, §14 odst. 1, §24 odst. 2 písm. a) až e) a g), §24 odst. 3, §24 odst. 10 písm. a), §24a odst. 9, §24b odst. 1 písm. b) a v §24b odst. 2 písm. c) se slovo "škodu" nahrazuje slovem "újmu",
  • v §1 odst. 2 a v §2 písm. f) se slova "odpovědnost za škodu" nahrazují slovy "povinnost nahradit újmu",
  • §1 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • v §2 písm. g), §6 odst. 2 závěrečné části ustanovení, §6 odst. 4 a 8, §7 odst. 1 písm. a) a f), §7 odst. 2 a 3, §8 odst. 3 písm. e), §9a odst. 2 úvodní části ustanovení, §9b odst. 2 úvodní části ustanovení, §9c odst. 2, §11 odst. 4, §15a odst. 3 písm. a) a e), §18a odst. 1 písm. a) až c), §18a odst. 2 písm. b), §18a odst. 3 písm. b), §24 odst. 2 písm. a), §24 odst. 3, §24a odst. 5 písm. a) a b), §24a odst. 7 písm. b), §24a odst. 8 a 10, §24b odst. 1 písm. a) a v §24b odst. 2 písm. a) až c) se slovo "škoda" nahrazuje slovem "újma",
  • v §2 písm. g) a h), §3 odst. 1, §6 odst. 7, §7 odst. 1 písm. f) a g), §7 odst. 2, §8 odst. 2 písm. a) a c), §9a odst. 3, §9b odst. 3, §9c odst. 1 úvodní části ustanovení, §9c odst. 2, §10 odst. 1 písm. b), §10 odst. 4, §11 odst. 2, §15a odst. 1 úvodní části ustanovení, §24 odst. 7, §24 odst. 10 písm. b) a c), §24a odst. 5 písm. a) a b), §24a odst. 6 a v §24b odst. 1 písm. b) se slovo "škody" nahrazuje slovem "újmy",
  • v §3a odst. 2, §9a odst. 2 písm. c) a d), §9b odst. 2 písm. b), §9c odst. 1 písm. c) a d), §11 odst. 3 a v §24b odst. 2 písm. a) a b) se slovo "škodě" nahrazuje slovem "újmě",
  • §6, §7, §11 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • v §11 odst. 4, §24 odst. 2 písm. a) až d) a v §24 odst. 10 písm. c) se slova "za kterou odpovídá" nahrazují slovy "kterou je povinna nahradit",
  • §16b, §18, §23, §24, §24a (změny).
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §42e, §87, §87u, §87z, §87aa, §96, §98, §105, §117a, §117b, §117f, §124 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje,
  • §126, §127 (změny),
  • vkládá se nový §129a "Žádost o propuštění ze zařízení" včetně nadpisu,
  • §140, §141, §158, §158b, §163, §165a, §167, §172 (změny),
  • §178 "Procesní způsobilost" včetně nadpisu - nové znění,
  • §178d (změny).
 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3a, §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 24 - nové znění,
  • §5, §8, §8a, §9, §14, §17b, §18a (změny).
 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §17 odst. 4 a v §22 odst. 1 písm. b) se slova "do výchovy" nahrazují slovy "do péče",
  • Poznámky pod čarou č. 7 až 9 - nové znění,
  • §17 (další změny),
  • §22 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 15a - nové znění,
  • §30, §30a (změny).
 • Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4a (změny),
  • v §6 písm. a) bodech 2 a 3, §7 odst. 2, §10 odst. 1 písm. b), §14 odst. 2 písm. a) a v §35 odst. 2 písm. k) se slovo "zodpovědnosti" nahrazuje slovem "odpovědnosti",
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje,
  • §6, §8, §10a, §11, §12, §13, §14 (změny),
  • §16 včetně poznámek pod čarou č. 13 a 70 - nové znění,
  • §16a, §17 (změny),
  • §18 se včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje,
  • v nadpisu hlavy III části třetí se slova "do výchovy jiných fyzických osob než rodičů" nahrazují slovy "do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte",
  • §19 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 17 až 20 se zrušují,
  • §20, §21, §24,. §24b, §27, §27a, §28, §30, §42, §42a, §47b, §47c, §47i, §47n, §47p, §49, §51, §53a, §55, §57, §59, §59a, §59c, §59e, §61, §64 (změny).

Čl. XXXV - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o žádostech o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a řízení o žádostech o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Je-li dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje stanovené podmínky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí se právní poměry tohoto vztahu podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16a (změny),
  • vkládá se nový §46b,
  • Poznámka pod čarou č. 17b se zrušuje.
 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §25a "Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla" včetně nadpisu,
  • v části první hlavě první se díl šestý (§46 až §57) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a zrušuje,
  • §63, §64 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 - nové znění,
  • §66, §74, §78, §82, §86, §94, §98, §102 (změny).
 • Změna v §1, §2, §10a a §15a zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §38, §39, §41, §46 (změny),
  • §47 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 44 - nové znění,
  • §48 se zrušuje,
  • §49 (změny),
  • §51 se zrušuje,
  • §54 (změny),
  • §55 - nové znění,
  • §85, §117, §131, §133 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje,
  • §149a (změny),
  • vkládá se nový §149b včetně poznámek pod čarou č. 45 až 47.

Čl. XL - Přechodné ustanovení
Údaje a dokumenty dosud vedené u krajského úřadu v registru zájmových sdružení právnických osob, které se týkají dobrovolných svazků obcí, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají součástí rejstříku svazků obcí, který je veden u krajského úřadu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17, §18 (změny),
  • §23 - nové znění,
  • §24 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 11 a 29 - nové znění,
  • §25 se zrušuje,
  • §26, §27 (změny),
  • §28 "Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států" včetně nadpisu - nové znění,
  • §36, §59, §78, §94a (změny).
 • Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §18 (změny),
  • v §18 odst. 3 písm. a), §59 odst. 3 písm. c), §68 odst. 2 písm. n) a §89 odst. 2 písm. a) se slovo "půjčky" nahrazuje slovem "zápůjčky",
  • Poznámka pod čarou č. 26 - nové znění,
  • v §18 odst. 3 písm. g), §59 odst. 3 písm. m) a §68 odst. 2 písm. r) se slovo "pohledávky" nahrazuje slovem "dluhu",
  • §18 (další změny),
  • §20 (změny),
  • §21 a §22 se včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují,
  • §23, §24 (změny),
  • §25 se včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje,
  • §27 - nové znění,
  • §28, §35, §36, §37 (změny),
  • §43 - nové znění,
  • §59 (změny),
  • v §59 odst. 3 písm. c), §68 odst. 2 písm. n) a §89 odst. 2 písm. a) se slovo "sdružení" nahrazuje slovem "společnosti26)",
  • v §59 odst. 3 písm. g) a §68 odst. 2 písm. l) se slova "občanským sdružením" nahrazují slovem "spolkům",
  • §72, §78, §89, §119b (změny),
  • vkládá se nový §119c včetně poznámek pod čarou č. 27 až 29.

Čl. XLIII - Přechodné ustanovení
Údaje a dokumenty dosud vedené u krajského úřadu v registru zájmových sdružení právnických osob, které se týkají dobrovolných svazků obcí, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají součástí rejstříku svazků obcí, který je veden u krajského úřadu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 5f až 5i - nové znění,
  • §3 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7a - nové znění,
  • §4a, §6, §8, §10, §17a, §17b, §17c, §17ca (změny).
 • Změna v §39 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů.
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 - nové znění,
  • §72 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32 zrušuje.
 • Změna v §29 a §30 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35 a §36 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5a, §6 a §15 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2, §14 a §27a zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8d (změny),
  • v §9 odst. 1, §20 odst. 1 a v §27 odst. 3 písmeno a) zní:
   "a) je plně svéprávný,",
  • v §11, §15 odst. 2 písm. b), §16 odst. 4 větě třetí, §18 odst. 1 písm. b) a v §34 odst. 2 se slovo "škodu" nahrazuje slovem "újmu",
  • §15, §16 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §20, §21, §22, §31, §32, §33a (změny),
  • vkládá se nový §33f,
  • §34, §35, §36, §37, §38, §39 (změny),
  • §42 - nové znění,
  • §43, §43a, §44, §44a, §46 (změny),
  • v §47 odst. 1 a v §66 odst. 4 se slovo "závazků" nahrazuje slovem "dluhů",
  • §47 (další změny),
  • v §49 odst. 1 písm. f) a h), §58 odst. 2, §59 odst. 1 písm. f), §66 odst. 2 a 5 a v §69a odst. 3 a 4 se slovo "nemovitosti" nahrazuje slovem "nemovité věci",
  • v §49 odst. 1 písm. g), §58 odst. 2, §59 odst. 1 písm. d), nadpisu části první hlavy IV dílu 5, §70 odst. 1, 2 a 5 a v §71 se slovo "podniku" nahrazuje slovem "závodu",
  • §49 (změny),
  • v §58 odst. 2, §59 odst. 1 písm. c), §59 odst. 3, §69 a v §77 se slovo "nemovitostí" nahrazuje slovy "nemovitých věcí",
  • v §58 odst. 2, §59 odst. 1 písm. e), v nadpisu §69a a v §69a odst. 1 a 2 se slovo "nemovitostech" nahrazuje slovy "nemovitých věcech",
  • v §66 odst. 2 a §69a odst. 4 se slovo "nemovitost" nahrazuje slovy "nemovitá věc",
  • §66 (další změny),
  • §70, §75, §76b (změny),
  • vkládají se nové §76d "Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání" až §76g včetně nadpisu,
  • §87, §105, §106, §119, §130, §131 (změny).

Čl. LII - Přechodná ustanovení

 1. Smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu je exekutor povinen uzavřít do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bude-li smlouva uzavřena ve lhůtě podle věty první, je do dne uzavření této smlouvy splněn předpoklad vykonávání činnosti exekutora podle §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uzavřel-li exekutor smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.
 2. Exekuční příkaz vydaný po dni nabytí účinnosti zákona č. 396/2012 Sb. v řízeních zahájených před nabytím účinnosti zákona č. 396/2012 Sb. se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti zákona č. 396/2012 Sb.
 • Změna v §23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §59a "Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla" včetně nadpisu,
  • §104 (změny).

Čl. LV - Přechodné ustanovení
Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za užívání pozemku podle §59a zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla o výši náhrady soud.

 • Změna zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje,
  • §5 "Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §8, §10 (změny),
  • v §11 odst. 2, §14 odst. 7, §15 odst. 4 a §22 odst. 1 písm. d) se slova "orgán registrované církve a náboženské společnosti podle §10 odst. 3 písm. d)" nahrazují slovy "statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti",
  • §12 (změny),
  • v §13 odst. 2 písm. b) a §14 odst. 6 písm. b) se slova "orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle §10 odst. 3 písm. d)" nahrazují slovy "statutárnímu orgánu registrované církve a náboženské společnosti",
  • §15, §15a, §16, §16a, §17, §18, §19, §20, §22, §26, §27a (změny).
 • Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §39, §60, §72, §94, §95, §96, §175b, §175c (změny).
 • Změna v §5, §10, §24 a §26 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §42 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 25 a 46 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 53 - nové znění,
  • §173 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 84 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §201 (změny),
  • §204 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 87 zrušuje,
  • §205 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §18a "Spoluvlastnictví ochranné známky" včetně nadpisu,
  • §44 (změny).
 • Změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v §2 odst. 3, §6 odst. 1 písm. c), §6 odst. 3, §18 odst. 4 úvodní části ustanovení a v §22 odst. 3 písm. b) se za slova "cenných papírů" vkládají slova "a zaknihovaných cenných papírů",
  • §5, §6, §18, §21, §23, §27, §28 (změny),
  • v §28 odst. 4 a v §30 odst. 3 se slovo "Nemovitost" nahrazuje slovy "Nemovitá věc",
  • v §29 odst. 1 a 3 a v §30 odst. 1, 4, 5 a 6 se slovo "nemovitostí" nahrazuje slovy "nemovitých věcí",
  • v §29 odst. 2 úvodní části ustanovení, §29 odst. 2 písm. a) a v §30 odst. 2 až 6 se slovo "nemovitosti" nahrazuje slovy "nemovité věci",
  • §29 (další změny).
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • v §4 odst. 3 písm. b), §15s odst. 1 a v §100 odst. 3 písm. c) a d) se slovo "půjčky" nahrazuje slovem "zápůjčky",
  • §4 (další změny),
  • v §4 odst. 6, §12c odst. 1 písm. a), §92 odst. 2 a 3, §94 odst. 5 a 6, §100 odst. 1 písm. a), §100 odst. 3 písm. d), §103 odst. 2 písm. b), §110 odst. 2, §115 odst. 2, §135 odst. 1 písm. m) a v §161 odst. 5 se za slova "centrální evidenci" vkládá slovo "zaknihovaných",
  • v §6 odst. 1 písm. a), §38 odst. 1 písm. a) a v §120b odst. 3 se slova "obchodního zákoníku" nahrazují slovy "zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev",
  • v §10 odst. 2 písm. a) bodě 2, §30 odst. 3 písm. b) bodě 2, §30 odst. 4 písm. b), §32b odst. 2 písm. b) a v §198 odst. 2 se slova "způsobilá k právním úkonům" nahrazují slovem "svéprávná",
  • v §10c odst. 3 a v §122 odst. 5 se slovo "úkonu" nahrazuje slovem "jednání",
  • §10d, §12c (změny),
  • v §12d odst. 7, §14a odst. 3, §16 odst. 1, §25 odst. 4, §33 odst. 5, §47 odst. 3, §50 odst. 2 a 3, §60 odst. 1 písm. b), §93 odst. 5, §109 odst. 5, §120 odst. 3 větě druhé, §128 odst. 2 písm. b), §139 odst. 4, §157 odst. 7 písm. b), §162 odst. 6 písm. g), §198a odst. 1 úvodní části ustanovení a v §198a odst. 2 se slova "způsobem umožňujícím dálkový přístup" nahrazují slovy "na svých internetových stránkách",
  • §15d (další změny),
  • §15e (změny),
  • v §15e písm. b) bodě 1, §36h odst. 5 úvodní části ustanovení a v §196 odst. 2 se slova "způsobem umožňujícím dálkový přístup" nahrazují slovy "na internetových stránkách",
  • §15f, §15t (změny),
  • v §16 odst. 3 písm. h), §90 odst. 4 a v §124 odst. 6 písm. c) se slovo "závazku" nahrazuje slovem "dluhu",
  • v §18 odst. 2, §44 odst. 2, §84 odst. 1 písm. e), §93 odst. 2 písm. c), §128 odst. 1, §130 odst. 1 písm. a), §130 odst. 2 písm. a), §134 odst. 2, §145 odst. 3 a v §202 odst. 5 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • v §18 odst. 2, §34 odst. 4 písm. i), §36 odst. 1, §36a odst. 1 písm. b) bodě 1, §44 odst. 2, §51 odst. 2, §60 odst. 2, §85 odst. 2 písm. d), §88 odst. 2 písm. b), §100 odst. 3 písm. e), §145 odst. 3 a v §193 odst. 1 písm. c) se slovo "závazků" nahrazuje slovem "dluhů",
  • §17 (změny),
  • v části druhé hlavě II nadpise dílu 4, nadpise §20, nadpise §46 a v nadpise §107 se slova "nájem podniku" nahrazují slovy "pacht obchodního závodu",
  • v §20 odst. 1 a 2, §46 odst. 1 a 2, §107 odst. 1 až 3, §107a odst. 2 a v §151 odst. 1 písm. i) se slovo "podniku" nahrazuje slovy "obchodního závodu",
  • v §20 odst. 1 a 2, §46 odst. 1 a 2 a v §107 odst. 1 až 3 se slovo "nájmu" nahrazuje slovem "pachtu",
  • §21 (změny),
  • v §21 odst. 1 větě druhé, §21 odst. 2 písm. c) až e), §21 odst. 3 a 5, §22 odst. 1, §22a odst. 1, nadpise §24, §24 odst. 1 úvodní části ustanovení, §24 odst. 2, §24 odst. 5 písm. a) a b), §24 odst. 6, §24a odst. 2, §24a odst. 3 písm. b), §24a odst. 4 až 7, §24b odst. 1 až 5, nadpise §25, §25 odst. 1 a 2, §25a, §26 odst. 4 písm. a), §27 písm. a), §28 odst. 1, §28 odst. 2 úvodní části ustanovení, §28 odst. 2 písm. f), g) a i), §28 odst. 3 až 6, §28 odst. 7 úvodní části ustanovení, §28 odst. 7 písm. c), §32a odst. 2 písm. c), §32b odst. 5 písm. a), §116, §135 odst. 1 písm. c), §146 odst. 1, 2 a 4, §147 odst. 2, §152a odst. 4 úvodní části ustanovení, §152a odst. 5, §152c odst. 3 písm. c), §157 odst. 1 úvodní části ustanovení, §157 odst. 2 úvodní části ustanovení, §157 odst. 3, 4, 10, 12 a 13 a v §166 odst. 1 písm. b) se slova "organizační složky" nahrazují slovem "pobočky",
  • v §21 odst. 2 písm. a), §24a odst. 1 a 2, §24a odst. 3 písm. a) a v §28 odst. 5 se slova "organizační složka" nahrazují slovem "pobočka",
  • v §21 odst. 6, §24a odst. 2, §24a odst. 3 úvodní části ustanovení, §24b odst. 1 a v §157 odst. 9 písm. c) se slova "organizační složku" nahrazují slovem "pobočku",
  • §24a (další změny),
  • v §28 odst. 2 písm. e) a l) a v §29 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova "organizační složce" nahrazují slovem "pobočce",
  • v §30 odst. 1 a v §32a odst. 4 větě druhé se slova "statutárním orgánem" nahrazují slovy "v zastoupení statutárním orgánem" a slova "pomocí zaměstnanců" se nahrazují slovem "zaměstnancem",
  • §30, §32, §32a až §32c (změny),
  • v §32c odst. 6 písm. d), §32d a v §167 odst. 2 se slova "závazkový vztah" nahrazují slovy "smluvní závazek",
  • v §33 odst. 6 a v §33 odst. 8 písm. a) se slovo "listinného" zrušuje,
  • §33, §34 (změny),
  • v §34 odst. 4 písm. i) a v §36i odst. 3 se slovo "emitovány" nahrazuje slovem "vydávány",
  • §34 (další změny),
  • §36d, §36e (změny),
  • v §36h odst. 3 a v §36k odst. 3 se slova "předkladatel nabídky" nahrazují slovem "nabízející",
  • §36h (další změny),
  • §57, §60, §65, §68, §69, §70, §85, §86, §90c (změny),
  • v §90e v úvodní části ustanovení, §90f, §90g odst. 3 a v §135 odst. 1 písm. l) se slova "nebo místo podnikání" zrušují,
  • §91 - nové znění,
  • §92 až §95, §99, §100 (změny),
  • v §101 odst. 4, §128 odst. 5 a v §139 odst. 5 a 6 se slovo "představenstva" nahrazuje slovy "statutárního orgánu",
  • §104, §107a, §109 (změny),
  • v části osmé se hlava III (§112 až §114) včetně nadpisu zrušuje,
  • dosavadní hlava IV se označuje jako hlava III,
  • §118, §119, §119b, §120, §120a, §128, §130, §131, §142, §157, §193 (změny),
  • §194 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují,
  • §1 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §3 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 7 a 8 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §7, §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §11 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje,
  • Poznámky pod čarou č. 14 a 15 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
 • Změna v §25, §60, §121, §122 a §147c zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §46, §49 a v Příloze č. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §29 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 19 až 21 - nové znění,
  • §32, §36, §38, §49, §94, §113, §122 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §159, §170 (změny).
 • Změna zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5 - nové znění,
  • v §7 se poznámka pod čarou č. 6 zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje,
  • §10, §11, §17, §18a, §21, §24 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §26 - nové znění,
  • §27 až 32, 35 až 40 a 42 se včetně nadpisů zrušují,
  • §43, §44, §46 (změny),
  • v §47 odst. 1, 3 a 4, §48 odst. 1, 2, 5, 7 až 10, §49 odst. 1, §50 odst. 5, §51 odst. 1 a 2, §55 odst. 4, §59 odst. 1, v §61 odst. 3 a v §62 odst. 1 se slovo "podniku" nahrazuje slovem "závodu",
  • §50, §53, §64 (změny),
  • vkládají se nové §64a a §64b,
  • §65 (změny).

Čl. LXVIII - Přechodné ustanovení
Evropské společnosti s monistickým systémem přizpůsobí své stanovy zákonu č. 627/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pokud jde o požadavky na monistický systém, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ve stejné lhůtě navrhnou provedení změn zápisu v obchodním rejstříku a uloží úplné znění stanov do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší evropskou společnost a nařídí její likvidaci.

 • Změna v §104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • v §7 odst. 1 a 3, §10 odst. 2 písm. b), §81 odst. 2, §94 odst. 2 písm. d) a v §99 odst. 2 písm. e) se slova "způsobilosti k právním úkonům" nahrazují slovem "svéprávnosti",
  • §18, §52, §81, §95, §138a (změny).
 • Změna v §19, §23, §30, §48, §88, §89, §91, §110 a §116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8, §33, §53, §55 a §70 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8, §18, §88 a v Příloze 1 v poznámce č. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LXXV - Přechodné ustanovení
Bylo-li přede dnem nabytí účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno zadávací řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 • Změna v §16 a §32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LXXVII - Přechodné ustanovení
Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno koncesní řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto koncesního řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §38 včetně poznámek pod čarou č. 23 až 28, 75 a 76 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 29 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §39 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 30 - nové znění,
  • §40, §112, §118 (změny).
 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1a - nové znění,
  • §4a - nové znění,
  • §4b se zrušuje,
  • §5 (změny),
  • §6 - nové znění,
  • §7 - nové znění,
  • §10 se zrušuje,
  • v části první nadpis hlavy V zní: "NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PRÁVNÍM JEDNÁNÍ",
  • §18 - nové znění,
  • §19 - nové znění,
  • §20 - nové znění,
  • §21 se zrušuje,
  • §23 (změny),
  • §27 - nové znění,
  • §28 - nové znění,
  • §34 - nové znění,
  • §42 (změny),
  • v §43a odst. 4 větě poslední a v §309 odst. 1 větě poslední se slova "činit právní úkony" nahrazují slovy "právně jednat",
  • §50 (změny),
  • vkládá se nový §56a "Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance" včetně nadpisu,
  • §60, §66, §67, §77 (změny),
  • vkládá se nový §144a,
  • §146, §148, §149 (změny),
  • v §252 odst. 3 a §255 odst. 4 se slova "způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven" nahrazují slovy "svéprávnost zaměstnance omezena",
  • §286, §305 (změny),
  • v části třinácté nadpis hlavy XII zní: "SMRT ZAMĚSTNANCE",
  • §327 se včetně nadpisu zrušuje,
  • nadpis pod §328 se zrušuje,
  • §330 (změny),
  • §333 - nové znění,
  • §341 (změny),
  • §346a se zrušuje,
  • v části třinácté nadpis hlavy XVII zní: "NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ",
  • vkládají se nové §346d a §346e,
  • §347, §363 (změny).

Čl. LXXX - Přechodná ustanovení

 1. Zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní úkony učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však řídí dosavadními právními předpisy, i když jejich účinky nastanou až dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Neplatnost právních úkonů, které byly učiněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Ustanovení §19 a 20 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují na pracovněprávní vztahy, které vznikly nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Právní úpravy uvedené v §28 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se týkají kolektivních smluv, které byly uzavřeny nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
 5. Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance podle §56a zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné použít na pracovní poměr nezletilého zaměstnance založený pracovní smlouvou, která byla uzavřena nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
 6. Okamžité zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance podle §77 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné použít na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, která byla uzavřena nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §2 - nové znění,
  • §4, §4a, §7a (změny),
  • §10 - nové znění,
  • §11 (změny),
  • §12 - nové znění,
  • §14, §15, §15c, §18 až §20 (změny),
  • vkládá se nový §20a,
  • §22 (změny),
  • vkládá se nový §22a,
  • §23, §23a (změny),
  • §23b se zrušuje,
  • §25 - nové znění,
  • §26, §32a, §35, §37 (změny),
  • vkládá se nový §39a,
  • v nadpisu hlavy VIII části první se slovo "OBCHODNÍMU" zrušuje a slovo "AKCII" se nahrazuje slovy "ÚČASTNICKÉMU CENNÉMU PAPÍRU",
  • §40, §41, §42, §43 (změny),
  • §44 - nové znění,
  • §45 (změny),
  • §47 - nové znění,
  • §48, §49 (změny),
  • Nadpis hlavy X části první zní: "PRÁVO NA ODKOUPENÍ PODÍLU PŘI ZMĚNĚ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI",
  • §49a až §49c - nové znění,
  • §49d, §50 (změny),
  • v §52 odst. 1, §54 odst. 2 a v §57 odst. 4 se slovo "obsahu" zrušuje,
  • §53, §54, §57, §58, §59b, §59f, §59l, §59r, §59t, §59v, §59x (změny),
  • §59y - nové znění,
  • §59za (změny),
  • §60 se zrušuje,
  • §66 se zrušuje,
  • §70 - nové znění,
  • §71, §72, §75, §79, §80 (změny),
  • v §80a odst. 1 a v §84 odst. 1 se slovo "závazek" nahrazuje slovem "dluh",
  • v §80a, 84 a 85 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • §88, §89, §90, §91, §94, §95b, §96, §96a (změny),
  • v nadpisu dílu 6 hlavy V části druhé se slovo "obchodních" zrušuje,
  • v §97, 98 a 99 se slovo "obchodní" zrušuje,
  • vkládá se nový §99c,
  • §100 - nové znění,
  • §101, §101a (změny),
  • §103 "Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti pro akcionáře zanikající společnosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • §105 až §110, §118, §120, §121, §124, §125 (změny),
  • §126 - nové znění,
  • nadpis nad §129 zní: "Výjimky ze schvalování fúze valnou hromadou",
  • §129 (změny),
  • §132 - nové znění,
  • §137 - nové znění,
  • §138, §139 (změny),
  • §140 - nové znění,
  • §141, §142 (změny),
  • §143 - nové znění,
  • v §144, §145 odst. 1 úvodní části ustanovení a v §146 odst. 1 se slovo "závazek" nahrazuje slovem "povinnost",
  • §147, §150, §151 (změny),
  • v části druhé hlavě VI se díl 9 (§152, §153) včetně nadpisu zrušuje,
  • §155 - nové znění,
  • §156, §157 (změny),
  • §158 - nové znění,
  • §159 až §165, §166a, §172 (změny),
  • §173 - nové znění,
  • §178 - nové znění,
  • §182, §189, §191, §197, §214, §215 (změny),
  • v §215 odst. 4, §218 odst. 2, §219 odst. 1, §219 odst. 3 písm. c), §220 odst. 1 a 2, §220 odst. 3 písm. c) a d), §220 odst. 5, §221, §222 odst. 3, §223, 223a, 224, §225 odst. 2 písm. b), §226 odst. 1, §227 odst. 1 písm. c), §230 odst. 2 a v §231 odst. 1 a 2 se slovo "podniku" nahrazuje slovem "závodu",
  • §229, §232, §233, §237 až §243, §250, §252 (změny),
  • §255 - nové znění,
  • §256 (změny),
  • §257 - nové znění,
  • v §258 a v §262 odst. 1 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • §261, §264, §265, §269, §271 (změny),
  • v §271a odst. 1 a 2, §274 odst. 1 a 2 a v §275 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • v §271a odst. 1 a v §274 odst. 1 se slovo "závazek" nahrazuje slovem "dluh",
  • v §278 a 279 se slova "zanikající nebo rozdělované" nahrazují slovem "zúčastněné",
  • §280, §281 až §283, §285, §286, §287b, §288 (změny),
  • §288a - nové znění,
  • §289 (změny),
  • §290 - nové znění,
  • §290b, §298, §300, §303 (změny),
  • v §304 úvodní části ustanovení a v §304a se slova "Jestliže budou dosavadní akcie akcionářů nástupnické společnosti vyměňovány za akcie o vyšší jmenovité hodnotě" nahrazují slovy "Bude-li se zvyšovat základní kapitál nástupnické společnosti",
  • §305, §306a, §308, §310 (změny),
  • §314 - nové znění,
  • §315 až §319 (změny),
  • §320a - nové znění,
  • §320b, §326, §327 (změny),
  • §328 - nové znění,
  • §330 - nové znění,
  • §336c, §336d, §337, §341 až §342a (změny),
  • v §349 odst. 1 a v §354 se slova "že se společnost zrušuje bez likvidace a" zrušují,
  • §355, §358, §359c, §361, §362 (změny),
  • §364 - nové znění,
  • §364a - nové znění,
  • §365, §367, §371 až §373, §377, §379 (změny),
  • vkládá se nový §379a,
  • §380 - nové znění,
  • §381 - nové znění,
  • §382, §384, §384d, §384g, §384k, §384l, §384n (změny).
 • Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 16 - nové znění,
  • §11 (změny).
 • Změna v §24, §26, §44, §46, §47, §63, §65 a §95 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • Změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §2 odst. 2 písm. b) a v §3 odst. 6 písm. b) se slovo "podniku" nahrazuje slovy "obchodního závodu",
  • §3 (další rozsáhlé změny),
  • §6, §8, §15, §18, §28, §37, §70, §73, §74, §95 (změny),
  • v §97 odst. 1 písm. c) a v §99 odst. 4 písm. a) se slovo "představenstva" nahrazuje slovy "statutárního orgánu",
  • §100, §124, §128 (změny),
  • vkládá se nový §129a,
  • vkládá se nový §132a "Povinné pojištění" včetně nadpisu,
  • §138 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).

Čl. LXXXVI - Přechodné ustanovení
Povolení k provozování pojišťovací činnosti udělená pro pojistná odvětví uvedená v příloze č. 1 části B k zákonu č. 227/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení udělená pro pojistná odvětví uvedená v příloze č. 1 části B k zákonu č. 277/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti t