384/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 384/2008 Sb.
Částka 124
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2008
Rozeslán dne 20. 10. 2008
Platnost od 20. 10. 2008
Účinnost od 20. 10. 2008
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 483/1991 Sb., 155/1998 Sb., 247/2000 Sb., 231/2001 Sb., 500/2004 Sb., 561/2004 Sb., 563/2004 Sb., 127/2005 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 155/1998 Sb.,o znakové řeči a o změně dalších zákonů a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • Název zákona zní: "Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob".
  • §1 "Úvodní ustanovení" včetně nadpisu - nové znění (změna v předmětu úpravy),
  • nadpis nad §2 se zrušuje,
  • §2 "Definice základních pojmů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §3 "Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob" včetně nadpisu - nové znění,
  • §4 (změny),
  • §5 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §6 "Komunikační systémy vycházející z českého jazyka" včetně nadpisu - nové znění,
  • nadpis nad §7 se zrušuje,
  • §7 "Používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §8 včetně poznámky pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §9 včetně poznámky pod čarou č. 3 - nové znění,
  • §10 - nové znění,
  • Část druhá (§11) se zrušuje,
  • Část třetí (§12) se zrušuje.

Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.
Naše poznámka:
I takto se dají "dělat" zákony. V právním předpisu, který má celkem 12 paragrafů se deset paragrafů (včetně předmětu úpravy) i názvu zákona změní a dva paragrafy se zruší.
Nebylo vhodnější zrušit celý zákon a přijmout zákon nový?

 • Změna v §16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Změna v §28 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 a §141 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §476d zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §135 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §54a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §41 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 20.10.2008.