142/2012 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
ikona P
Číslo předpisu 142/2012 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 4. 2012
Rozeslán dne 7. 5. 2012
Platnost od 7. 5. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 20/1987 Sb., 200/1990 Sb., 565/1990 Sb., 553/1991 Sb., 358/1992 Sb., 40/1993 Sb., 273/1993 Sb., 71/1994 Sb., 37/1995 Sb., 193/1999 Sb., 328/1999 Sb., 46/2000 Sb., 122/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 301/2000 Sb., 117/2001 Sb., 231/2001 Sb., 257/2001 Sb., 6/2002 Sb., 22/2004 Sb., 127/2005 Sb., 21/2006 Sb., 115/2006 Sb., 183/2006 Sb., 118/2010 Sb., 132/2010 Sb.
Novelizován předpisem 186/2013 Sb., 250/2016 Sb., 269/2021 Sb., 283/2021 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů.
Změny:

 • Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §20i (změny),
  • vkládá se nový §20k.
 • Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §7 (změny),
  • §43a - nové znění.
 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se za §58 vkládá nový §58a.
 • Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §16.
 • Změny v §11a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • část devátá "VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ" (§109a až §109f) včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 6 až 9 se zrušují.
 • Změna zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §20 (změny),
  • vkládají se nové §23a až §23h,
  • §26, §27d (změny).
 • Změna v zákoně č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §10d "Využívání údajů z informačních systémů" včetně nadpisu.
 • Změna v zákoně č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §5a.
 • Změna v zákoně č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, kde se vkládá nový §5b.
 • Změna zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11 (změny),
  • vkládají se nové §11a až §11g.
 • Změna v §8a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
 • Změna v zákoně č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §17a.
 • Změna zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • vkládá se nový §15a "Využívání údajů z informačních systémů" včetně nadpisu.
 • Změna v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §149a.
 • Změna v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §94a.
 • Změna v zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §119b.
 • Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33, §34, §59, §70 (změny),
  • §81a - nové znění,
  • §84 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje,
  • vkládají se nové §84a až §84e.
 • Změna zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §27 (změny),
  • vkládá se nový §27a.
 • Změna v zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §67b.
 • Změna v zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §23a.
 • Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §175a - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 13 až 15 se zrušují,
  • vkládají se nové §175b až §175f.
 • Změna v §12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.
 • Změna v §13, §14, §134 a §134a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládají nové §18a až §18d.
 • Změna zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §24, §24a (změny),
  • vkládá se nový §26a,
  • §29 (změny),
  • §29a - nové znění,
  • vkládají se nové §29b až §29f.
 • Změna v §13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Změna v §12 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), kde se vkládá nový §18a.

Účinnost změn 1.7.2012.