420/2011 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ikona P
Číslo předpisu 420/2011 Sb.
Částka 146
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 10. 2011
Rozeslán dne 22. 12. 2011
Platnost od 22. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 83/1990 Sb., 202/1990 Sb., 424/1991 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb., 229/1992 Sb., 586/1992 Sb., 42/1994 Sb., 269/1994 Sb., 87/1995 Sb., 219/1995 Sb., 111/1998 Sb., 359/1999 Sb., 121/2000 Sb., 248/2000 Sb., 458/2000 Sb., 117/2001 Sb., 231/2001 Sb., 3/2002 Sb., 119/2002 Sb., 130/2002 Sb., 198/2002 Sb., 312/2002 Sb., 162/2003 Sb., 279/2003 Sb., 353/2003 Sb., 38/2004 Sb., 100/2004 Sb., 189/2004 Sb., 256/2004 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 563/2004 Sb., 127/2005 Sb., 412/2005 Sb., 108/2006 Sb., 137/2006 Sb., 183/2006 Sb., 310/2006 Sb., 312/2006 Sb., 261/2007 Sb., 253/2008 Sb., 40/2009 Sb., 93/2009 Sb., 277/2009 Sb., 284/2009 Sb.
Novelizován předpisem 421/2011 Sb., 229/2013 Sb., 134/2016 Sb., 186/2016 Sb., 323/2016 Sb., 370/2017 Sb., 170/2018 Sb., 283/2021 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Poznámka na úvod:
"Některými zákony" se zde rozumí 49 dalších zákonů.
Změny:

 • Změna v §200d, §200da a §200db zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
 • Změna v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů - §4a včetně poznámky pod čarou č. 13 - nové znění.
 • Změna v §12 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 a §46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §37 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • §7a - nové znění.
 • Změna v §5a zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
 • Změna v §25 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §7, §9 (změny),
  • vkládá se nový §46a.

Čl. XII - Přechodná ustanovení

 1. Povolení udělené Českou národní bankou podle dosavadních právních předpisů se považuje za povolení udělené podle zákona č. 42/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4 (změny),
  • §6 - nové znění,
  • §10 až §11b, §15, §16c (změny).
 • Změna v §2a a §13 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVI - Přechodná ustanovení

 1. Registrace provedená Českou národní bankou podle dosavadních právních předpisů se považuje za registraci podle zákona č. 219/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna v §39, §42, §79 a §82 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIX - Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech právnických osob o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §97, §98 a §103 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXI - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §18b až §18d zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů - §5a včetně poznámky pod čarou č. 2a - nové znění.
 • Změna v §13, §14, §17, §24, §27, §28, §30, §63 a §64 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXVI - Přechodná ustanovení

 1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Provozovatel vysílání, jemuž byla licence udělena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely udělení této licence považuje za bezúhonného. Účinky pravomocného odsouzení za trestné činy, které tento provozovatel vysílání spáchal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Provozovatel převzatého vysílání registrovaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se pro účely této registrace považuje za bezúhonného. Účinky pravomocného odsouzení za trestné činy, které tento provozovatel převzatého vysílání spáchal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §11, §21, §22, §25 a §26 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXVIII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §33 a §36 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXX - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §9 (změny),
  • vkládá se nový §14a,
  • §18 (změny).
 • Změna v §6 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §6 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5, §8 a §9 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13, §20, §22 a §36 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19, §20 a §27 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXVIII - Přechodná ustanovení

 1. Právnická osoba, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do registru, se pro účely tohoto zápisu považuje za bezúhonnou.
 2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna v §29b zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §60 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6, §30, §38, §90a a §103 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §60, §63 (změny),
  • §65 - nové znění.

Čl. XLIII - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o žádostech o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, o nichž nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Právnické osoby se sídlem mimo území České republiky, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doložit generálnímu ředitelství Úřadu práce svou bezúhonnost způsobem uvedeným v §60 odst. 7 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; jinak generální ředitelství Úřadu práce povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme.
 • Změna v §148, §150 a §159a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §26, §27 (změny),
  • vkládá se nový §29a včetně poznámky pod čarou č. 15.
 • Změna v §8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18, §68, §97, §113 a §155 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IL - Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech o vydání rozhodnutí o registraci poskytovatelům sociálních služeb zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §144 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §7 zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části čtyřicáté páté §10, části čtyřicáté šesté §10 a v části čtyřicáté sedmé §10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě právnické osoby si celní úřad vyžádá současně výpis z evidence Rejstříku trestů.",
  • v části čtyřicáté páté §14, části čtyřicáté šesté §14 a v části čtyřicáté sedmé §14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě právnické osoby si celní úřad vyžádá současně výpis z evidence Rejstříku trestů.".
 • Změna v §29, §44 až §49 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LVI - Přechodná ustanovení

 1. Osvědčení o způsobilosti vydané Ministerstvem financí podle dosavadních právních předpisů se považuje za osvědčení vydané podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Správní delikty podle §44 odst. 4, §45 odst. 4, §46 odst. 3, §47 odst. 5, §48 odst. 8 nebo §49 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, spáchané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 3. Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna v §8, §110, §114 a §260 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 až §7, §24 a §28 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LIX - Přechodná ustanovení

 1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Auditorské oprávnění vydané podle předchozích právních předpisů se považuje za auditorské oprávnění vydané podle §4 a §5 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §9 a §11 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LXI - Přechodná ustanovení

 1. Povolení udělené Českou národní bankou podle dosavadních právních předpisů se považuje za povolení udělené podle zákona č. 277/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna v §37 odst. 1 písm. d) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

Účinnost změn 1.1.2012.