137/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 137/2011 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 4. 2011
Rozeslán dne 25. 5. 2011
Platnost od 25. 5. 2011
Účinnost od 1. 8. 2011
Novelizuje předpis 49/1997 Sb., 127/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámka na úvod:
V originálním názvu této novely je uveden plurál "další související zákony", nicméně novela mění pouze jeden další, a to zákon č. 127/2005 Sb.
Změny:

 • Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §12a, §22j (změny),
  • za §42c se vkládá nová hlava VI "CENA ZA UŽÍVÁNÍ LETIŠTĚ" (§42d až §42i) včetně nadpisu,
  • dosavadní hlava VI se označuje jako hlava VII,
  • §55a, §88, §92, §93, §98, §99a, §102 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Cena sjednaná podle §98 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se hradí nejdéle do dne sjednání ceny za užívání letiště podle části čtvrté hlavy VI zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §24 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.8.2011.