167/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ikona P
Číslo předpisu 167/2004 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 3. 2004
Rozeslán dne 16. 4. 2004
Platnost od 16. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 582/1991 Sb., 49/1997 Sb., 151/2000 Sb., 258/2000 Sb., 185/2001 Sb., 274/2001 Sb.
Novelizován předpisem 127/2005 Sb., 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých souvisejících zákonů.

 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §5 až §7a, §10, §11, §13, §14, §17, §18, §21, §22, §24, §27, §28 (změny),
  • v části třetí se označení hlav I, II, III a IV včetně jejich nadpisů zrušuje,
  • §31 (změny),
  • §32 se zrušuje,
  • §33, §34, §42 až §50, §52, §54, §56 až §58, §60, §60a, §60b, §65, §66, §69 (změny),
  • vkládá se nový §69a,
  • §70, §71, §73a (změny),
  • Příloha č. 1, č. 2, č. 3 (nové znění).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II novely.
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů a nálezu Ústavního soudu jej měnících.
Upozornění:
Jen změny v živnostenském zákonu představují 126 rozsáhlých bodů, které zasahují do jeho textu oblíbenou legislativní technikou "najdi, nahraď, přejmenuj, vymaž, doplň".
V daném případě jde již o 72. (!!) novelizaci tohoto právního předpisu, aniž bylo vydáno jeho úplné znění.
Touto novelou je předseda vlády zmocněn k vyhlášení úplného znění zákona.
Legislativní odbor vlády ČR tedy do 1.5.2004 čeká opravdu heroický úkol!
Změny dalších zákonů:

 • změna v §6 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), včetně poznámky pod čarou č. 9),
  "z) vydávají ohlašovateli živnosti a žadateli o koncesi na jeho žádost potvrzení o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.".
 • změna v §17 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §51, §67, §95 (změny),
  • vkládá se nový §106a.
 • změny v ustanoveních §58, §59, §60 a §103 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 • změny v ustanovení §79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • změny v ustanovení §6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.