378/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 378/2015 Sb.
Částka 161
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2015
Rozeslán dne 28. 12. 2015
Platnost od 28. 12. 2015
Účinnost od 28. 12. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I body 28, 37, 53, 54, čl. II odst. 1, čl. III bod 1, čl. IV, čl. V, čl. VI a čl. VII nabývají účinnosti dne 1.2.2016.
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 523/1992 Sb., 634/1992 Sb., 29/2000 Sb., 229/2002 Sb., 127/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4c - nové znění,
  • §2 (další rozsáhlé změny),
  • §3a „Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a - nové znění,
  • §4 „Nekalá obchodní praktika“ až §5a „Klamavá opomenutí“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6b - nové znění,
  • vkládají se nové §5b „Agresivní obchodní praktika“ a §5c „Prokazování tvrzení“ včetně nadpisů,
  • §8 „Zákaz nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §10, §11, §11a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 - nové znění,
  • §12 (změny),
  • bod 28.změny s účinností od 1.2.2016
   • §14 „Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §14a, §16, §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje,
  • §20 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 37 - nové znění,
  • §20a (změny),
  • vkládá se nový §20b včetně poznámek pod čarou č. 44 a 45,
  • Dosavadní §20b až 20v se označují jako §20c až 20y,
  • bod 37.změny s účinností od 1.2.2016
   • vkládají se nové části třetí „MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ“ až pátá „INFORMAČNÍ DATABÁZE O BONITĚ A DŮVĚRYHODNOSTI SPOTŘEBITELE“ (§20d až §§20za) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 38 až 43 a 46 a 47,
  • Dosavadní části třetí až pátá se označují jako části šestá až osmá,
  • §23 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 21 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 27 - nové znění,
  • §23a, §24 (změny),
  • bod 53.změny s účinností od 1.2.2016
   • v §24 odst. 7 písmeno z) - nové znění,
  • bod 54.změny s účinností od 1.2.2016
   • v §24 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8,
  • §24 (další rozsáhlé změny),
  • §24b (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 2 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení (odst. 1 – s účinností od 1.2.2016)

 1. Prodávající jsou povinni upravit všeobecné obchodní podmínky podle §14 nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a práva a povinnosti s tím související se posuzují podle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. V informačních databázích obsahujících údaje spotřebitelů a případně dalších subjektů o záležitostech, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, pokud bylo příslušné zpracování osobních údajů registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů před účinností tohoto zákona, lze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona zpracovávat údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem bez jejich souhlasu. Provozovatel, který takovou informační databázi vede a hodlá dále zpracovávat údaje spotřebitelů a případně dalších subjektů bez jejich souhlasu, je povinen databázi přizpůsobit úpravě tohoto zákona týkající se registrů do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1.změny s účinností od 1.2.2016
   • v §1 se vkládá nový odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 7,
  • §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1d - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 1h - nové znění,
  • §3 (změny),
  • vkládá se nový §4a,
  • §7, §7b (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 3f - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3h - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3i - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3j - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3k - nové znění,
  • §9, §13 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • vkládá se nový §13a,
  • §15 (změny),
  • §17 až §19 se včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.
 • Čl. IVzměny s účinností od 1.2.2016
  • Změna zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
   Změny v ustanoveních:
   • §1, §3, §4, §8 až §10, §12 (změny),
   • vkládá se nový §12a,
   • §14 až §16, §20, §21 (změny),
   • §23 „Pořádková pokuta“ včetně nadpisu - nové znění,
   • §24 (změny).

Čl. V - Přechodná ustanovenís účinností od 1.2.2016

 1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 229/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Řízení ve věci sporu mezi poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v němž je navrhovatelem jiná osoba než spotřebitel, se dokončí podle zákona č. 229/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Čl. VIzměny s účinností od 1.2.2016
  • Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
   Změny v ustanoveních:
   • §63, §110 (změny),
   • Poznámka pod čarou č. 65 - nové znění,
   • §129 (změny),
   • Poznámka pod čarou č. 49a - nové znění,
   • §129 (další rozsáhlé změny).
 • Čl. VIIzměny s účinností od 1.2.2016
  • Změna v §6, §6a a §37a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 a §13 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem vyhlášení (28.12.2015), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 28, 37, 53, 54, čl. II odst. 1, čl. III bodu 1, čl. IV, čl. V, čl. VI a čl. VII, které nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.2.2016).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.