167/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 167/2012 Sb.
Částka 60
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2012
Rozeslán dne 30. 5. 2012
Platnost od 30. 5. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 344/1992 Sb., 269/1994 Sb., 252/1997 Sb., 167/1998 Sb., 106/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 133/2000 Sb., 227/2000 Sb., 301/2000 Sb., 365/2000 Sb., 100/2001 Sb., 185/2001 Sb., 477/2001 Sb., 119/2002 Sb., 361/2003 Sb., 235/2004 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb., 127/2005 Sb., 412/2005 Sb., 21/2006 Sb., 69/2006 Sb., 137/2006 Sb., 159/2006 Sb., 182/2006 Sb., 183/2006 Sb., 184/2006 Sb., 187/2006 Sb., 227/2006 Sb., 262/2006 Sb., 266/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 125/2008 Sb., 300/2008 Sb., 93/2009 Sb., 111/2009 Sb., 280/2009 Sb., 372/2011 Sb., 373/2011 Sb.
Ruší předpis 495/2004 Sb., 496/2004 Sb.
Novelizován předpisem 256/2013 Sb., 205/2015 Sb., 134/2016 Sb., 297/2016 Sb., 541/2020 Sb., 269/2021 Sb., 283/2021 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a změny dalších souvisejících zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3, §7 až §13, §15 až §18a (změny),
  • vkládají se nové §18b "Portály pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě" a §18c "Správa metadat archiválií" včetně nadpisů,
  • §19 (změny),
  • v části první hlavě II nadpis dílu 2 (nad §20) zní:
   "Prohlášení archiválie za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku",
  • §20 se zrušuje,
  • §21 (změny),
  • vkládá se nový §22a,
  • §24, §25 (změny),
  • v §25 odst. 2, §73 odst. 5 a v §74 odst. 4 se za slovo "archiválie" vkládají slova "v analogové podobě",
  • §26 (změny),
  • §27 - nové znění,
  • §28, §30 až §32, §34 až §37 (změny),
  • v §37 odst. 12 a 13, §46 odst. 1 písm. e), §49 odst. 1 písm. f) a v §50 písm. b) se číslo "4" nahrazuje číslem "3",
  • §38 (změny),
  • vkládá nový §38a,
  • §39 až §41, §44, §46 (změny),
  • v §46 odst. 2 písm. d), §49 odst. 2 písm. h), §52 písm. l), §55 odst. 1 písm. g) a v §57 písm. f) se slova "u něj uloženy" nahrazují slovy "mu svěřeny do péče",
  • §46 (další změny),
  • §48 až §52 (změny),
  • v §52 písm. e), §53 odst. 5 a v §55 odst. 1 písm. d) se slovo "archiválie" nahrazuje slovy "v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie" a slova "a kopie" se nahrazují slovy ", kopie a repliky",
  • §52 (další změny),
  • §53, §55, §57 až §60 (změny),
  • vkládají se nové §60a "Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě" až §60c "Zánik oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě" včetně nadpisů,
  • §61 až §64, §65 až §68 (změny),
  • §68a "Spisová rozluka" včetně nadpisu - nové znění,
  • §69 až §71, §73, §74, §78 (změny),
  • vkládají se nové §78a a §78b,
  • §79, §80, §83 (změny),
  • §86 - nové znění,
  • Příloha č. 1 včetně nadpisu - nové znění,
  • Příloha č. 3 se zrušuje; dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 3.
  • v přečíslované příloze č. 3 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Kategorizace archiválií a úkony související s jejím prováděním učiněné do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají jejím zrušením nedotčeny.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §6, §9 (změny),
  • §11 včetně poznámky pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §18, §18a, §20 (změny).
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §40b, §42 (změny),
  • v §47 odst. 2 a v §50f odst. 2 se slova "opatřenou jeho zaručeným" nahrazují slovy "podepsanou jeho uznávaným",
  • §158, §174a (změny).
 • Změna v příloze č. 3 "Koncesované živnosti" k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 499/2004 Sb., kde se ve sloupci pátém "Poznámka" u předmětu podnikání "Vedení spisovny" slova "odst. 1" nahrazují slovy "odst. 4".
 • Změna v §75a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §33 a §33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §39 a §123e zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4a zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
 • Změna v §11a a §16a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4c odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
 • Změna v §26, §27, §27a, §28, §29, §30 a v §31 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 a §14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §18a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §29, §29a a §30a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 a §8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §25, §45 (změny),
  • vkládá se nový §73a.

Čl. XIX
Na žádost fyzické osoby, které byla povolena změna příjmení podle §73 zákona č. 301/2001 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a byla zapsána v knize narození, matriční úřad provede opravu matričního zápisu a vydá nový rodný list, na němž bude uvedeno její původní rodné příjmení před povolenou změnou.

 • Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6f (změny),
  • vkládá se nový §6g "Centrální místo služeb" včetně nadpisu,
  • §9, §9b, §9c (změny).
 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §31e odst. 2 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v §14 odst. 2 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
 • Změna v §42 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §175 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 • Změna v §26, §27, §30 a §102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19, §37 a §69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25, §33 a §75 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §46, §54, §62, §85 a §89 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 a §9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 odst. 3 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
 • Změna v §128, §139 a §149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 a §13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §97 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • V části páté nadpis hlavy VI (nad §184 zní:
   "VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY".
  • §184 - nové znění.
 • Změna zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), kde se vkládá nový §30a.
 • Změna v §162 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 1 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §335 a §337 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §29, §31, §63, §67 a v §84 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
 • Změny v §13 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. LXXII se v §17 odst. 5 slova "opatřen zaručeným" nahrazují slovy "podepsán uznávaným" a slovo "elektronickou" se nahrazuje slovy "označen uznávanou elektronickou".
  • v čl. LXXIII se v §17 odst. 5 slova "opatřen zaručeným" nahrazují slovy "podepsán uznávaným" a slovo "elektronickou" se nahrazuje slovy "označen uznávanou elektronickou".
  • v čl. LXXIV se v §17 odst. 5 slova "opatřen zaručeným" nahrazují slovy "podepsán uznávaným" a slovo "elektronickou" se nahrazuje slovy "označen uznávanou elektronickou".
 • Změna v §33b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
 • Změny v §14a, §15, §16, §20, §24, §27 a §29 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 odst. 5 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
 • Změny v §2, §7, §20, §28, §50, §52 a §58 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v §35, §56, §69, §71 a §180 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §55 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
 • Změna v §44 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Zrušuje se
(s účinností od 1.7.2012):

 1. Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Účinnost změn dnem 1.7.2012.