110/2007 Sb. - Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 110/2007 Sb.
Částka 41
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 4. 2007
Rozeslán dne 15. 5. 2007
Platnost od 15. 5. 2007
Účinnost od 1. 6. 2007
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 77/1997 Sb., 106/1999 Sb., 26/2000 Sb., 29/2000 Sb., 227/2000 Sb., 240/2000 Sb., 258/2000 Sb., 365/2000 Sb., 517/2002 Sb., 127/2005 Sb., 137/2006 Sb., 179/2006 Sb.
Novelizován předpisem 153/2010 Sb., 134/2016 Sb., 297/2016 Sb., 250/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů.
Tímto zákonem se zrušuje Ministerstvo informatiky a jeho působnost stanovená zvláštními zákony přechází na Ministerstvo vnitra, včetně působnosti správce kapitoly podle rozpočtových pravidel, s výjimkou působnosti ve věcech elektronických komunikací a poštovních služeb, která přechází na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a působnosti ve věcech veřejných dražeb, která přechází na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §4 zákona.

Účinnost 1.6.2007.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §12, §13 (změny),
  • §18 se zrušuje.
 • Změna v příloze k zákonu č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
 • Změna v §21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde se slovo "informatiky" nahrazuje slovem "vnitra".
 • Změna v §62 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35, §36 a §38 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §22 - nové znění.
 • Změna v §6 odst. 1 písm. f) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), kde se slovo "informatiky" nahrazuje slovem "vnitra".
 • Změna v §12a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), kde se v nadpisu a v odstavci 1 slovo "informatiky" nahrazuje slovem "vnitra".
 • Změna v §108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se věta druhá zrušuje.
 • Změna v §2, §4 a §12 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5, §107, §109 a §150 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  Změny v ustanoveních:
  • §149 (změny),
  • §150 "Ministerstvo vnitra" včetně nadpisu - nové znění,
  • §159 (změny).
 • Změna v zákoně č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, kde se část první zrušuje.

Účinnost změn 1.6.2007.