403/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 403/2020 Sb.
Částka 163
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 9. 2020
Rozeslán dne 13. 10. 2020
Platnost od 13. 10. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Novelizuje předpis 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 111/1998 Sb., 239/2000 Sb., 258/2000 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 100/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 500/2004 Sb., 561/2004 Sb., 127/2005 Sb., 183/2006 Sb., 184/2006 Sb., 416/2009 Sb., 201/2012 Sb., 263/2016 Sb., 194/2017 Sb.
Novelizován předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v §26 odst. 2 písm. c) v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 • Změna v §15 odst. 2 větě první v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
 • Změna v §40 odst. 6 písm. i) v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
 • Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Změny v ustanoveních:

 • §79 (změna),
 • v části sedmé se za hlavu první vkládá nová hlava druhá (§82a).

Čl. VII - Přechodná ustanovení

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §49 odst. 3 písm. c) v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Změny v ustanoveních:

Čl. XI - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §7 odst. 2 písm. h) v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 • Změny v §80 v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §11 odst. 1 písm. j) v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
 • Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Změny v ustanoveních:

 • Změny v §10i a §21 v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
 • Změna v §72 odst. 1 v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v §108 odst. 2 v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
 • Změny v §4 v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 • Změny v §149 v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Změna v §104 odst. 1 v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Změna v §102 odst. 2 v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. XXV - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Změny v ustanoveních:

Čl. XXVII - Přechodné ustanovení

 • Změna v §11 odst. 1 písm. a) v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 • Změna v §10 v zákoně č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změny v §117 v zákoně č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Čl. XXXI - Přechodná ustanovení