361/2003 Sb. - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ikona P
Číslo předpisu 361/2003 Sb.
Částka 121
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2003
Rozeslán dne 31. 10. 2003
Platnost od 31. 10. 2003
Účinnost od 1. 1. 2007
Ruší předpis 186/1992 Sb., REG 928806, 258/1997 Sb., 259/1997 Sb., 155/2001 Sb., 324/2001 Sb., 287/2002 Sb., 297/2002 Sb., 472/2002 Sb., 226/2004 Sb., 308/2005 Sb.
Novelizován předpisem 186/2004 Sb., 436/2004 Sb., 586/2004 Sb., 626/2004 Sb., 169/2005 Sb., 253/2005 Sb., 254/2005 Sb., 331/2005 Sb., 413/2005 Sb., 530/2005 Sb., 189/2006 Sb., 531/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 326/2009 Sb., 341/2011 Sb., 375/2011 Sb., 428/2011 Sb., 458/2011 Sb., 470/2011 Sb., 36/2012 Sb., 167/2012 Sb., 186/2012 Sb., 399/2012 Sb., 303/2013 Sb., 267/2014 Sb., 204/2015 Sb., 377/2015 Sb., 298/2016 Sb., 148/2017 Sb., 183/2017 Sb., 247/2017 Sb., 310/2017 Sb., 181/2018 Sb., 235/2018 Sb., 32/2019 Sb., 163/2019 Sb., 277/2019 Sb., 261/2021 Sb., 330/2021 Sb., 363/2021 Sb., 177/2022 Sb., 432/2022 Sb., 172/2023 Sb., 281/2023 Sb., 346/2023 Sb., 29/2024 Sb.
Prováděn předpisem 432/2004 Sb., 433/2004 Sb., 487/2004 Sb., 506/2004 Sb., 507/2004 Sb., 508/2004 Sb., 104/2005 Sb., 393/2006 Sb., 556/2006 Sb., 147/2007 Sb., 337/2007 Sb., 368/2007 Sb., 347/2008 Sb., 466/2008 Sb., 467/2008 Sb., 125/2009 Sb., 477/2009 Sb., 374/2010 Sb., 412/2010 Sb., 377/2011 Sb., 378/2011 Sb., 454/2012 Sb., 484/2012 Sb., 454/2013 Sb., 455/2013 Sb., 227/2014 Sb., 314/2014 Sb., 277/2015 Sb., 286/2015 Sb., 397/2015 Sb., 238/2016 Sb., 330/2016 Sb., 424/2016 Sb., 410/2017 Sb., 432/2017 Sb., 291/2018 Sb., 304/2018 Sb., 226/2019 Sb., 317/2019 Sb., 336/2019 Sb., 546/2020 Sb., 421/2021 Sb., 457/2021 Sb., 532/2021 Sb., 140/2022 Sb., 257/2022 Sb., 414/2022 Sb., 419/2022 Sb., 136/2023 Sb., 344/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Předmět úpravy a rozsah působnosti
Tento zákon upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu, jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby.
Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.
V čele Policie České republiky je policejní prezident, Hasičského záchranného sboru České republiky je generální ředitel, Celní správy České republiky je generální ředitel Ministerstva financí - Generálního ředitelství cel, Vězeňské služby České republiky je generální ředitel, Bezpečnostní informační služby je ředitel a Úřadu pro zahraniční styky a informace je ředitel (dále jen "ředitel bezpečnostního sboru").
Příslušník je ve služebním poměru k České republice. Práva a povinnosti České republiky vůči příslušníkovi plní příslušný bezpečnostní sbor.
Výkonem služby se pro účely tohoto zákona rozumí
a) úkony a činnosti realizující oprávnění a povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími působnost bezpečnostních sborů,
b) soustřeďování, vyhodnocování a evidování informací a údajů potřebných pro výkon služby, včetně činnosti v operačních a informačních střediscích,
c) řízení výkonu služby,
d) činnost ve vzdělávacích, technických a účelových zařízeních, která pro výkon služby zabezpečují přípravu příslušníků a výzkumné, technické a další podmínky, a to v rozsahu stanoveném ředitelem bezpečnostního sboru, a
e) plnění úkolů Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace.
Účinnost zákona 1.1.2007.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
  2. Vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky.
  3. Vyhláška č. 472/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky.
  4. Vyhláška č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků.
  5. Vyhláška č. 155/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků.
  6. Vyhláška č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu.
  7. Vyhláška č. 297/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu.
  8. Vyhláška č. 258/1997 Sb., kterou se vydávají pravidla přijímacího řízení a upravují některé podrobnosti týkající se hodnosti celníků.