129/2008 Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 129/2008 Sb.
Částka 41
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2008
Rozeslán dne 16. 4. 2008
Platnost od 16. 4. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 20/1966 Sb., 200/1990 Sb., 555/1992 Sb., 283/1993 Sb., 117/1995 Sb., 48/1997 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 349/1999 Sb., 3/2002 Sb., 285/2002 Sb., 218/2003 Sb., 435/2004 Sb., 108/2006 Sb., 110/2006 Sb.
Novelizován předpisem 7/2009 Sb., 41/2009 Sb., 375/2011 Sb., 204/2015 Sb., 250/2016 Sb., 111/2019 Sb., 269/2021 Sb., 349/2023 Sb., 29/2024 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento zákon upravuje výkon zabezpečovací detence v ústavech pro výkon zabezpečovací detence zřízených podle zvláštního právního předpisu, které spravuje Vězeňská služba České republiky.
 2. Výkonem zabezpečovací detence se sleduje ochrana společnosti a terapeutické a výchovné působení na osoby ve výkonu zabezpečovací detence prostředky stanovenými v tomto zákoně a ve zvláštním právním předpise.
 3. Zabezpečovací detence se vykonává v ústavu se zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §25 "Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence" včetně nadpisu - nové znění,
  • §61, §71 (změny),
  • §72 "Ochranné léčení" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §72a "Zabezpečovací detence" včetně nadpisu,
  • §171 (změny).
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §36, §142, §178 (změny),
  • §239 - nové znění,
  • §351a "Změna ochranného léčení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §353 "Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §354 "Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon" až §357 "Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence" včetně nadpisů - nové znění.
 • Změna zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) - nové znění §21 "Druhy ochranných opatření" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8 až 10.
 • Změna zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3, §4b, §6 až §8, §10 až §13, §15, §16b, §16c, §17, §18, §23a, §24 (změny).
 • Změna v §4 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §26, §27b a §80 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7, §8, §11 a §16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §46a (změny),
  • §373 - nové znění.
 • Změna v §7 odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
 • Změna v §25, §29 a §33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 odst. 8 zákona č. 110/2006 Sb., o existenčním a životním minimu.
 • Změna v §7 a §54 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18, §95, §103 a §105 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3a, §3c, §4a a §57 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
 • Změna v §14a a §21a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 3 písm. b) zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§62 - Přechodné ustanovení k části třetí (změna trestního řádu).

Výkon dosud nevykonaného ochranného léčení, které bylo uloženo před nabytím účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 1.1.2009.