479/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 479/2008 Sb.
Částka 154
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 12. 2008
Rozeslán dne 31. 12. 2008
Platnost od 31. 12. 2008
Účinnost od 1. 7. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 17, čl. IV bodů 2 až 4, čl. XII bodu 2 a čl. XIII nabývají účinnosti dnem 31.12.2008, ustanovení čl. III bodů 7 až 17, čl. IV bodu 5 a čl. VIII bodů 1, 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1.1.2009, ustanovení čl. I bodů 3, 5, 7, 10, 12 až 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26 až 34 a 37 až 41, čl. II bodů 3 a 4, čl. VI, čl. VIII bodů 2, 5, 6, 8 a 10, čl. X a čl. XI nabývají účinnosti dnem 1.1.2010 a ustanovení čl. I bodů 11 a 15 a čl. IX nabývají účinnosti dnem 1.1.2013.
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 221/1999 Sb., 435/2004 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 187/2006 Sb., 267/2006 Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb.
Novelizován předpisem 375/2011 Sb., 205/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3a (změny),
  • bod 3. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §4 odst. 2 (změny),
  • §4 (další změny),
  • bod 5. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §5 písm. ch) - změny,
  • §5 (další změny),
  • bod 7. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §5 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j),
  • §6 (změny),
  • §8 "Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9b až 9d - nové znění,
  • bod 10. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §8 odst. 1 písmeno a) - nové znění,
  • bod 11. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §8 odst. 1 (další změny),
  • body 12. až 14. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • bod 12. - v §8 odst. 1 písm. b) - změny,
   • bod 13. - v §8 odst. 3 písm. d) - změny,
   • bod 14. - v §8 odst. 3 písm. f) - změny,
  • bod 15. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §8 odst. 8 (změny),
  • bod 16. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §8 se doplňují odstavce 9 a 10,
  • bod 17. - účinnost změn dnem 31.12.2008
   • v §9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "provádí" vkládají slova ", řídí a kontroluje".
  • bod 18. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §9 odst. 6 (změny),
  • §16 (změny),
  • bod 21. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §16 odst. 5 (změny),
  • §16a - nové znění,
  • bod 23. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §16a odst. 2 (změny),
  • bod 24. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §16a se doplňuje odstavec 6,
  • §54 (změny),
  • body 26. až 34. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • bod 26. - v §86 odst. 1 (změny),
   • bod 27. - v §86 odst. 2 (změny),
   • bod 28. - v §86 odst. 4 (změny),
   • bod 29. - v §86 se doplňuje odstavec 6,
   • bod 30. - §88 "Námitky" včetně nadpisu - nové znění,
   • bod 31. - vkládá se nový §88a "Právní moc a opravné prostředky" včetně nadpisu,
   • bod 32. - v §89 se odstavce 1 a 3 zrušují,
   • bod 33. - v §89 odst. 1 (změny),
   • bod 34. - v §90 odst. 1 písm. b) - změny,
  • §106, §107a (změny),
  • body 37. až 41. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • bod 37. - §111 se zrušuje,
   • bod 38. - v §112 (změny),
   • bod 39. - v §115a odst. 2 (změny),
   • bod 40. - v §115a odst. 2 (změny),
   • bod 41. - v §127 odst. 2 (změny),
  • vkládá se nový §127a.

Čl. II - Přechodná ustanovení
body 3. a 4. - účinnost od 1.1.2010

 1. Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí posoudí zdravotní stav a pracovní schopnost fyzických osob pro účely odvolacího řízení správního v případech, kdy napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku úřadu práce přede dnem 1. července 2009.
 2. Okresní správa sociálního zabezpečení provede kontrolní lékařskou prohlídku v termínu určeném při posouzení přede dnem 1. července 2009 úřadem práce nebo z podnětu orgánu, na základě jehož žádosti provedl úřad práce přede dnem 1. července 2009 zjišťovací lékařskou prohlídku.
 3. Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno přede dnem 1. ledna 2010, nelze podat námitky.
 4. Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti nebo Ministerstva obrany ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno přede dnem 1. ledna 2010, lze podat odvolání podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2009; řízení o tomto odvolání se provede podle těchto předpisů. Proti rozhodnutí uvedenému ve větě první nelze podat námitky.
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §8 (změny),
  • §9 včetně poznámek pod čarou č. 14 a 14a - nové znění,
  • §9a a §9b se zrušují.
  • §67 (změny),
  • body 7. až 17. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • bod 7. - v §78 odst. 2 se za slova "nejvýše však" vkládá částka "8 000 Kč",
   • bod 8. - v §78 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují,
   • bod 9. - v§78 odst. 4 písm. b) - změny,
   • se slova "délky sjednané pracovní doby" nahrazují slovy "data vzniku a skončení pracovního poměru".
   • bod 10. - v §78 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5; dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11,
   • bod 11. - v §78 odst. 6 se písmeno b) zrušuje; dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b),
   • bod 12. - v §78 odst. 6 písmeno b) - nové znění,
   • bod 13. - v §78 odst. 7 písm. c) - změny,
   • bod 14. - v §98 písm. p) - změny,
   • bod 15. - v §104 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují; dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena e) a f),
   • bod 16. - v §113 odst. 5 (změny),
   • bod 17. - v §116 odst. 2 (změny),
  • §140 (změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení
body 2. až 4. - účinnost dnem 31.12.2008
bod 5. - účinnost dnem 1.1.2009

 1. Posouzení zdravotního stavu zahájená podle §8 odst. 1 písm. m) a n) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení podle dosavadních právních předpisů. Lhůta pro vydání posudku se v těchto případech prodlužuje o 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Úřady práce předají bezúplatně do 30. června 2009 okresním správám sociálního zabezpečení příslušným podle místní příslušnosti úřadů práce posudkové spisy, které vedly do 30. června 2009.
 3. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v úřadech práce, kteří ke dni 30. června 2009 plnili úkoly při posuzování zdravotního stavu a výkonu činností s tím souvisejících, přechází dnem 1. července 2009 na Českou správu sociálního zabezpečení.
 4. Úřady práce dohodnou se zaměstnanci uvedenými v bodě 3 přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Českou správu sociálního zabezpečení. Takto provedená delimitace je závazná. Nedojde-li k dohodě podle věty první nejpozději do 31. března 2009, stanoví počty a pravidla delimitace vztahující se k dotčeným zaměstnancům České republiky v úřadech práce Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 5. Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za čtvrté kalendářní čtvrtletí roku 2008 se řídí právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2008.
 • Změna v §9 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - účinnost změn dnem 1.1.2010

 • Změna v §142 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1.1.2010).
 • Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §21, §25 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 - nové znění,
  • v §25 odst. 3 a 5 a §26 se slova "úřad práce" nahrazují slovy "okresní správa sociálního zabezpečení",
  • §25 (další změny),
  • §28 (změny).
 • Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §18a odstavec 2 - nové znění,
  • bod 2. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §24 odst. 1 písm. b) - změny,
  • bod 3. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §24 odst. 1 písm. f) - změny,
  • bod 4. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §24 odst. 1 písm. g) - změny,
  • bod 5. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §24 odst. 1 písm. h) - změny,
  • bod 6. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §43 odstavec 5 - nové znění,
  • §49 (změny),
  • bod 10. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §55 odst. 4 písm. d) - změny.

Čl. IX - účinnost změn dnem 1.1.2010

 • Změna v části třetí čl. III zákona č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb., kde se body 1 a 2 zrušují.

Čl. X - účinnost změn dnem 1.1.2010

 • Změna v §65 odst. 1 větě první zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "Plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod se nevyplácejí" nahrazují slovy "Invalidní důchod se nevyplácí" a slova "plné invalidity nebo částečné" se zrušují.

Čl. XI - účinnost změn dnem 1.1.2010

 • Změna v §84 odst. 2 písm. c), §124 odst. 2 a §153 odst. 1 písm. d) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • V čl. I se bod 77 zrušuje.
  • V čl. II bodu 14 se číslo "2010" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2009" se nahrazuje číslem "2008".
  • V čl. IV se body 4 až 6, 8 až 11, 18 a 19 zrušují.
  • V čl. IX se bod 3 zrušuje.

Čl. XIII - účinnost změn dnem 31.12.2008

 • Změna v části desáté, čl. XV zákona č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se slova "a 12" nahrazují slovy ", 12 a 17".

Účinnost změn dnem 1.7.2009, s výjimkou ustanovení

 1. čl. I bodu 17, čl. IV bodů 2 až 4, čl. XII bodu 2 a čl. XIII, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (31.12.2008),
 2. čl. III bodů 7 až 17, čl. IV bodu 5 a čl. VIII bodů 1, 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2009,
 3. čl. I bodů 3, 5, 7, 10, 12 až 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26 až 34 a 37 až 41, čl. II bodů 3 a 4, čl. VI, čl. VIII bodů 2, 5, 6, 8 a 10, čl. X a čl. XI, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2010,
 4. čl. I bodů 11 a 15 a čl. IX, které nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců (1.1.2010).

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.